608 436 941

Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí  21. 1. 2019

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 24. ledna 2019 | 118x

Zápis 2. RM

Omluven: Mgr. František Slípka

Rada města

 •  souhlasí s uzavřením dodatku č. 1. Smlouvy o zajištění úklidových prací ze dne 30. 12. 2014 v DPS Trhové Sviny, týkajícího se navýšení finanční částky a pověřuje starostku podpisem dodatku. (pro 6) 
 • byla informována o zrušení heren v Trhových Svinech na základě žádosti provozovatelů.
 • byla informována o žadateli o výpůjčku oplocené části pozemku parcelní číslo 2010/3 včetně objektu technické budovy bez č.p. na stavební parcele č. 1221 u Velkého rybníka v Trhových Svinech a ukládá OSÚMM předložit návrh smlouvy o výpůjčce. (pro 6)
 • schválila reprefondy na rok 2019 pro: starostku, místostarostu, tajemníka, vedoucí odborů, redakční radu, oddělení investic (poliklinika). (pro 6)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na rok 2019 ve výši 4.275.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 2.946.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2019. (pro 6)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na rok 2019 ve výši 8.189.144 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 4.081.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2019. (pro 6)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na rok 2019 ve výši 10.257.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 7.800.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2019. (pro 6)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Města Trhové Sviny na rok 2019 ve výši 6.802.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 1.103.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2019. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na roky 2020 a 2021. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na roky 2020 a 2021. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na roky 2020 a 2021. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Trhové Sviny na roky 2020 a 2021. (pro 6)
 • souhlasí s platovým výměrem pro ředitele Základní školy Trhové Sviny Mgr. Jiřího Pavla dle předloženého návrhu. (pro 6)
 • souhlasí s platovým výměrem pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny Bc. Zuzanu Kojanovou dle předloženého návrhu. (pro 6)
 • revokuje usnesení RM 13/2018 ze dne 15.01.2018 z důvodu uzavření nové smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, s názvem „Trhové Sviny výměna TS Třebízského“, za úplatu 47.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3426/1, 3850/3, 3418/3, st. 1912, 145/42, 145/20, 145/28 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • neschválila cenovou nabídku České podnikatelské pojišťovny a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, na pojištění MaxiON. (pro 5, zdržel 1)
 • rozhodla zajistit zadávací řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce mostu v Pěčíně“ jako zakázku malého rozsahu obesláním tří firem a zveřejněním zadávací dokumentace na webových stránkách města. (pro 6)
 • byla informována o aktuálních cenách elektrické energie na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN pro zákazníky kategorie C uzavřenou mezi Městem Trhové Sviny a E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dne 15. 10. 2012
 • souhlasí s umístěním mobilní pobočky České spořitelny, a.s. na části pozemku parc. č. 3845/25 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli řešit umístění dle OZV č. 3/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. (pro 6)
 • byla informována o možnosti koupě části pozemku parc. č. 4074/22 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá OSÚMM prověřit možnosti využití tohoto pozemku. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit koupi pozemku parc. č. 194/3 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 520/3 v k.ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci z Nadace ČEZ pro JSDH Rankov na rekonstrukci hasičské klubovny v Rankově, v celkové výši 270.000 Kč. (pro 6)
 • souhlasí s rámcovou kupní smlouvou č. 0138 uzavřenou se společností Kámen a písek, spol. s r.o., Linecká 277, 381 01 Český Krumlov na prodej drceného kameniva a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 6)
 • projednala návrhy na jmenování členů sociální komise.
 • jmenuje  do Komise výstavby a rozvoje Ing. arch. Jiřího Weinzettla (předseda), Ing. arch. Karla Haška, Ing. Zdeňka Fischera, Mgr. Milana Horňáka, Ing. Radka Ježka, Karla Bartyzala, Ing. Janu Steinbauerovou. (pro 6)
 • schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou Stavitelství Beneš s.r.o. na akci „Stavební úpravy polikliniky za účelem rozšíření sociálních služeb v Trhových Svinech“, kterým se upravuje původní cena 644.688,15 Kč bez DPH (780.072,66 Kč včetně DPH) na novou cenu 653.947,15 Kč bez DPH (791.275,66 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
 • schvaluje změnu člena inventarizační komise. (pro 6)