608 436 941

Zápis z  1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 1. 2019

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 23. ledna 2019 | 145x

Zápis 1. RM

Omluven: Mgr. František Slípka

Hosté: Ing. Libor Hubač

Rada města

  • rozhodla neprodloužit podnájemní smlouvu o podnájmu movité věci ze dne 11. 10. 2016, ve znění pozdějších dodatků. Předmětem podnájmu jsou 2 ks obousměrného měřícího zařízení SYDO Traffic Velocity. Rada města byla informována o návrhu nových podmínek smlouvy. (pro 5, zdržel 1)
  • schvaluje sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro rok 2019. (pro 6)
  • byla informována o škodním průběhu za rok 2018 na flotile vozidel Města Trhové Sviny.
  • souhlasí s předloženým vyúčtováním sezony 2018 na Buškově hamru. (pro 6)
  • souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu kopírovacího stroje na pronájem 3ks multifunkčních zařízení za 5.043,- Kč s DPH měsíčně, dodatku č. 2 ke Smlouvě o pronájmu kopírovacího stroje č. N207/14, dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu kopírovacího stroje č. N165/17 a dodatku č. 14 k Servisní a materiálové smlouvě č. 132/13 s firmou MIN-SERVIS s.r.o., Skuherského 65, České Budějovice, a pověřuje starostku podpisem smlouvy a dodatků. (pro 5, proti 1)
  • souhlasí se služební cestou do zahraničí do Polské republiky v rámci účasti na pohřbu pátera Marcina Zelazného. (pro 6)
  • rozhodla podat žádosti o dotaci do následujících dotačních programů Jihočeského kraje na rok 2019:

 Podpora sportu – obnova vybavení sportovní haly, předpokládané náklady 122.200 Kč (možnost získání dotace 80 % uznatelných nákladů, tj. 98.000 Kč, maximální výše dotace je 100.000 Kč).

 Podpora kultury – na Festival dechových hudeb Karel Valdauf 2019, předpokládané náklady 500.000 Kč (možnost získání dotace 70 %, maximální výše dotace 200.000 Kč).

 Podpora práce s dětmi

  • nákup pomůcek a cestovné pro skautský oddíl Lesní záře Trhové Sviny, předpokládaná výše nákladů 25.000 Kč (možnost získání dotace 80 %, tj. 20.000 Kč, maximální výše dotace 200.000 Kč) – žadatel město
  • nákup vybavení pro mladé členy SDH Trhové Sviny, předpokládané náklady 250.000 Kč (možnost získání dotace 80 %, tj. 200.000 Kč – maximální výše dotace). (pro 6)