608 436 941

Zápis z 3. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: pondělí 15. února 2021 | 17x

které se konalo v pondělí  8. 2. 2021 od 15:00 hod.

Omluven: Ing. D. Štojdl 

Hosté: Ing. I. Božáková, Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • byla informována o zamítnutí žaloby, kterou podala firma HYDRO & KOV s.r.o. na město Trhové Sviny z důvodu vystavení penále ve výši 1.000.000 Kč za nedodržení termínu stavby " Vodovod Trhové Sviny - Třebíčko - Bukvice".
 • rozhodla podat žádost o dotaci na výstavbu chodníku Pekárenská ulice v Trhových Svinech v rámci 17. výzvy z IROP prostřednictvím SCLLD pro území MAS Sdružení Růže na období 2014 - 2020. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na dodavatele stavby "Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, Trhové Sviny" s firmou Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO: 6089785, nabídková cena 32.347.322,21 Kč bez DPH (39.140.259,87 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na dodavatele stavby "Kanalizace a vodovod Svatá Trojice, Trhové Sviny" s firmou Stavitelství Matourek s.r.o., Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov, IČO: 25168002, nabídková cena 18.787.379,78 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na dodavatele stavby "Zřízení třídy - MŠ Beruška, Trhové Sviny" s firmou JM Bau s.r.o., U Smaltovny 115/2, 370 01 České Budějovice, IČO 03836126, nabídková cena 848.765 Kč bez DPH (1.027.006 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Zřízení třídy – MŠ Beruška, Trhové Sviny“, kterým bude upraven způsob úhrady za dílo na měsíční fakturaci dle skutečně provedených prací do výše 90 % z celkových nákladů. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci do programu Ministerstva kultury na rok 2021 "Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" na opravu kamenného mostu v Pěčíně. Rada města ukládá vypsat výběrové řízení na dodavatele opravy kamenného mostu v Pěčíně. (pro 6)
 • rozhodla přidělit byt č. x v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx od 1. 3. 2021 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla přidělit byt č. x v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech panu xxx od 1. 3. 2021 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla přidělit byt č. x v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech panu xxx od 1. 3. 2021 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 6)
 • byla informována a postupuje ZM projednání navrhované směny nemovitostí.
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr směny pozemků parc. č. 1219/22 a 1265/44 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • nesouhlasí a doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem pozemku 1219/22 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • pověřuje starostku města k podpisu dokumentu "Dohoda o podmínkách užívání a úhradě části nákladů spojených se správou a údržbou majetku JVS". (pro 6)
 • byla informována o vyhodnocení bezpečnostní situace ve služebním obvodu OOP ČR Trhové Sviny za období leden až prosinec roku 2020.
 • schvaluje použití Fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny dle žádosti. (pro 6)
 • souhlasí s navrženou kalkulací stravného platnou od 1. 3. 2021 a postupuje ji zastupitelstvu města ke schválení. (pro 6)
 • byla informována o hospodaření příspěvkových organizací v roce 2020.
 • byla informována o vyúčtování nájemného z provozování veřejného vodovodu a kanalizace za rok 2020.
 • schvaluje předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat 22. 2 .2021. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Programu rozvoje města Trhové Sviny na období 2021 - 2030. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ZTV Na Vyhlídce Trhové Sviny“, komunikační větev „A“ s manželi xxx a manželi xxx. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.