608 436 941

Zápis z 2. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 27. ledna 2021 | 21x

Omluven: P. Stodolovský

Hosté: Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • podle § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zakladatelské listiny společnosti Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. a ukládá místostarostovi předložení materiálů ke schválení zastupitelstvu města. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s paní xxx, na stavbu s názvem - "Novostavba rodinného domu s masážním salonem", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3902/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Povodím Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 a pověřuje starostku jejím podpisem. Nájem za dočasný zábor části pozemku parc. č. 3922/16 v k.ú. Trhové Sviny činí 2.926 Kč bez DPH, 3.540,46 Kč včetně DPH ročně. Cena bude vypočtená podle skutečné doby trvání nájmu. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1552/1 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 203/1 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o zemědělském pachtu na veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 zákona č. 289/1995 Sb., v majetku města Trhové Sviny s Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 859, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 25195816. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou. (pro 6)
 • byla informována o nabídkách, které byly podány ve výběrovém řízení na dodavatele stavby Vodovod a kanalizace Svatá Trojice. Rada města jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele stavby Vodovod a kanalizace Svatá Trojice ve složení JUDr. J. Kotrch (náhradník Ing. F. Kolář), Ing. I. Božáková (náhradník Ing. V. Král), Mgr. V. Korčaková (náhradník P. Randa), Ing. B. Vacek (náhradník J. Čajan). (pro 6)
 • souhlasí s Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 62946/19 na zajištění sběru, svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu a pronájmu nádob se společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 4, zdržel se 2)
 • byla informována o žádosti MŠ Trhové Sviny o navýšení příspěvku na rok 2021.
 • jmenuje členy školské rady při Základní škole Trhové Sviny p. Mgr. Věru Korčakovou a p. Mgr. Františka Slípku. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na roky 2022 a 2023. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na roky 2022 a 2023. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na roky 2022 a 2023. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Trhové Sviny na roky 2022 a 2023. (pro 6)
 • schvaluje Zásady pro poskytování příspěvků z FKSP MěKS Trhové Sviny od 1. 1. 2021. (pro 6)
 • schvaluje reprefondy na rok 2021 pro: starostku, místostarostu, tajemníka, vedoucí odborů, redakční radu, oddělení investic (poliklinika). (pro 6)
 • souhlasí s předloženým vyúčtováním sezony 2020 na Buškově hamru. (pro 6)
 • byla informována o jednání a zápisu Kontrolního výboru Města Trhové Sviny ze dne 6. 12. 2020 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a s vyvěšením tibetské vlajky. (pro 6)
 • byla informována o činnosti Městské policie Trhové Sviny za rok 2020.
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o zajištění úklidu staré radnice s účinností od 1. 2.2021 s firmou Úklidové práce Václav Šíma, se sídlem Dobrkovská Lhotka 80, 373 21 Slavče, nabídková cena 20.700 Kč za měsíc (není plátce DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. 3426/49 v k. ú. Trhové Sviny.
 • byla informována o zřízení Krajského investičního fondu (KIF) s účinností od 1.1. 2021.
 • byla informována o Návrhu stavebních úprav sportovní haly v Trhových Svinech - pracovní studie.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.