608 436 941

...pár slov k rozpočtu 2019

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 23. ledna 2019 | 143x

Rozpočet města na rok 2019

V letošním roce byl termín prosincového jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny posunut až na pondělí v týdnu před Štědrým dnem. Bylo to dáno tím, že je nutné dodržet termíny dané zákonem o obcích, a tím, že se ustavující jednání zastupitelstva konalo až po rozhodnutí soudu, který potvrdil, že volby v našem městě proběhly v souladu se zákonem. Na tomto jednání byl schválen i rozpočet na rok 2019, tedy nejdůležitější dokument pro daný rok. I tentokrát si dovolím tento zásadní dokument stručně okomentovat.


V roce 2019 bude město Trhové Sviny hospodařit s příjmy i výdaji ve výši téměř 156 milionů Kč. Oproti loňskému roku je to o 12 milionů Kč méně, oproti roku 2017 je to však o 18 milionů Kč více.

To, jak budeme hospodařit a jak můžeme investovat, se pochopitelně odvíjí od příjmů. Největší podíl na příjmech města tvoří příjmy z daní, které v letošním roce odhadujeme (podle příjmů loňských) na téměř 90 milionů Kč. To znamená o 7,5 milionů Kč více, než jsme předpokládali v rozpočtu na rok 2018. Zde se nepochybně projevuje pozitivní vývoj české ekonomiky. Naproti tomu pro tento rok zcela vypadnou příjmy z lesů, kde kvůli celorepublikové kůrovcové kalamitě počítáme s nulovým ziskem.

Další příjmy tvoří dotace. Do rozpočtu lze zahrnout však jen ty, které již byly schváleny. V letošním roce je to pouze dotace získaná prostřednictvím MAS Sdružení Růže na rekonstrukci prostor v poliklinice, a to ve výši 1,3 milionu Kč.

O 1,1 milionu Kč se také zvýšila dotace na výkon státní správy. Toto navýšení však v žádném případě nepokryje zákonné navýšení mezd úředníků a náklady spojené s jejich činností. To, jak město musí dotovat úředníky státní správy, chceme podrobně analyzovat a přenést tuto otázku i do organizací, které sdružují města a obce, a následně o tomto jednat.

Příjmy významně ovlivnil i převod zůstatku z loňského roku ve výši téměř 25,5 milionu Kč, který je dán vyššími příjmy z daní a také tím, že ne všechny plánované akce se podařilo realizovat. Pro srovnání: v rozpočtu na rok 2018 činil tento převod 16 milionů Kč.

Naopak oproti loňskému roku, kdy se počítalo s čerpáním dvou úvěrů v celkové výši 28 milionů Kč, v letošním roce s čerpáním žádného úvěru nepočítáme. Nutno dodat, že reálně se v loňském roce čerpal pouze jeden úvěr, a to ve výši 15 milionů Kč.

Pro shrnutí: v současné době město splácí úvěr na taneční sál v kulturním domě, a to ve výši 1,7 milionu Kč ročně. (Poslední splátka bude už v roce 2021 – 1,1 milionu Kč.) Úvěr čerpaný v loňském roce začínáme v tomto roce splácet – znamená to dalších 1,9 milionu Kč. Celkem tedy v tomto roce na splátky půjček a úvěrů připadá více než 3,6 milionu Kč.

Výdaje se obecně skládají z nákladů, které plynou z uzavřených smluv, ať už se týkají např. dodávek elektrické energie, nákladů na zpracování odpadů atd. Ve všech těchto případech se náklady bohužel zvyšují, byly však řádně vysoutěženy a zde můžeme hledat úspory pouze ve způsobu využívání těchto služeb.

Zdaleka nejvyšší výdaje však představují mzdové náklady. Při sestavení rozpočtu nelze jinak než tyto náklady akceptovat, ale je potřeba se tímto problémem zabývat. Na jedné straně je potřeba, zvlášť v dnešní době, kdy je velmi nízká nezaměstnanost a zkušení pracovníci mají velké možnosti uplatnění se na trhu práce, si našich zaměstnanců vážit a nabídnout jim takové podmínky, aby neodcházeli na lukrativnější místa. I na našem úřadě je nabídka míst, která se nám dlouhodobě nedaří obsadit vzhledem k nutným požadavkům na vzdělání zaměstnanců. Na druhé straně jsou na základě zákona navyšovány tabulkové mzdy a především ze strany státu jsou navyšovány požadavky na objem prací vykonávaných státní správou, což přináší nutnost zvyšování počtu zaměstnanců.

Nová rada města pracuje zatím pouze velmi krátce, ale musím říci, že se sestavováním rozpočtu zabývala velmi zodpovědně, hledala možnosti úspor a shoduje se v tom, že otázkou výdajů se musíme podrobněji zabývat.

Vysoké fixní výdaje se odráží i v tom, že nezbývají finance na investice. Bohužel jsme museli z rozpočtu vyřadit i mnoho investičních akcí, které jsou potřebné a na kterých nám záleží. Pokud nechceme město dále zadlužovat, musíme je zatím odložit. Přednost dostaly ty investice, které jsou nutné.

Jedna z nejvyšších investic (3,6 milionu Kč) je do opravy mostu v Pěčíně, který je v havarijním stavu. Věřím, že v letošním roce se již podaří najít firmu, která opraví balkony a fasádu na domě s pečovatelskou službou. Zde se také budeme snažit využít dotačních možností. V každém případě zde proběhne oprava střechy a vodovodních přípojek – zde již máme vysoutěženy firmy. Předpokládané náklady jsou ve výši 1,5 milionu Kč.

Další velkou akcí by měla být rekonstrukce ulice Kostelní. Je vyvolána zájmem domácností o připojení na městský teplovod. Shodli jsme se na tom, že při této příležitosti je nutné vyměnit i vodovodní a odpadní řad a pochopitelně upravit i povrch této ulice. Výměna vodovodního a odpadního řadu bude financována z povinně vedeného Fondu oprav vodohospodářského majetku, v rozpočtu jsme na toto vyčlenili 4,3 milionu Kč. Na nový povrch počítáme s 1,7 milionu Kč. Ze zmíněného fondu oprav vodohospodářského majetku plánujeme také velkou investici do úpravny vody v Otěvěku, kde je nutné vyměnit technologické zařízení. Projektovaná cena je 7 milionů Kč.

Je nutné také aktivně vyhledávat možnosti dotační podpory, proto jsme v rozpočtu vyčlenili rezervu ve výši téměř 5 milionů Kč na případné spolufinancování získaných dotací.

I v letošním roce je vypsán grantový program Živé město, který je určen především na podporu aktivit dětí a mládeže a na propagaci našeho města. Osvědčil se nám model zavedený v loňském roce, tzn. že v prvním kole se bude rozdělovat 1 milion Kč. Zbývajících 100 tisíc Kč pak bude moci být rozděleno během roku.


Co se týká projektů, shodli jsme se na tom, že hotových projektů je dostatek, a že dokud se nebudou uskutečňovat již ty zpracované, není ekonomické zpracovávat celou řadu dalších a odkládat jejich realizace. Proto bylo z navrhovaných projektů vybráno zpracování další ulice v historické části města.

Nemalá část financí je poskytována našim příspěvkovým organizacím. Uvádím reálně schválené výše příspěvků, tzn. příspěvek včetně odpisů. Mateřská škola má pro letošní rok schváleny necelé 3 miliony Kč, což je o 90 tisíc méně než v loňském roce, ale o 800 tisíc více než v roce 2017. Základní škole byl schválen příspěvek ve výši 4,1 milionu Kč, tzn. že byl snížen o 100 tisíc oproti loňskému roku. Souvisí to s omezením menších investic, protože v dalších letech chceme pokračovat v těch větších (podlaha tělocvičny, školní jídelna). 

Městskému kulturnímu středisku bylo pro letošní rok schváleno 7,8 milionů Kč. Zde jsou po větších investicích (např. po výměně sedaček v hledišti) potřeba jen menší opravy.

V rozpočtu jsme nezapomněli ani na naše místní části. Kromě celkové částky 150 tisíc Kč určené na činnost osadních výborů, především na pořádání kulturních a společenských akcí v místních částech, se po dohodě s osadními výbory budou realizovat tyto akce:
Březí - oprava autobusové čekárny (155 tis. Kč). Nežetice – oprava střechy a doplnění vybavení v klubovně (80 tis. Kč), projektová dokumentace na vodovodní řad (80 tis. Kč). Bukvice – oprava autobusové čekárny (131 tis. Kč). Jedovary – oprava místních komunikací (111 tis. Kč), projektová dokumentace k doplnění veřejného osvětlení (20 tis. Kč). Něchov – studie chodníku kolem hlavní silnice (60 tis. Kč), opravy komunikací (92 tis. Kč), dlažba + přístřešek na kontejnery tříděného odpadu (60 tis. Kč). Otěvěk – rezerva na opravu komunikací po rekonstrukci veřejného osvětlení, oprava šindelů na studni (90 tis. Kč), rezerva na opravu komunikací po výměně veřejného osvětlení (133 tis. Kč). Čeřejov – 2 lavičky k pomníčkům (36 tis. Kč). Pěčín – lavička (5 tis. Kč), koupě pozemku pod komunikací (145 tis. Kč). Hrádek – úprava návsi (67 tis. Kč). Rankov – úprava návsi (129 tis. Kč). Todně - oprava místních komunikací (93 tis. Kč). Třebíčko – koupě pozemku pro místo pro setkávání, altán (34 tis. Kč). Svatá Trojice – veřejné osvětlení (21 tis. Kč), obnova dešťové stoky (10 tis. Kč). Rejta – umělý povrch na sportovní hřiště (224 tis. Kč), dětské hřiště u KD – doplnění (243 tis. Kč), přepad z rybníka Bosna (70 tis. Kč).
Výše přidělených financí se odvíjí od výše daně z nemovitostí v dané místní části, a pak také od nečerpání či „předčerpání“ příspěvku v předchozích třech letech. Některé projekty se opakují, protože se je buď nepodařilo realizovat, popř. jejich financování bylo vyšší, než se předpokládalo.


I tentokrát připomínám, že rozpočet je sice takto schválen, ale je zde velké množství proměnných, takže je nutné jej během roku upravovat. Do rozpočtu se například nedají zahrnout dotace, o které máme zažádáno nebo o které jsme připraveni žádat, ale zatím nevíme, zda budeme úspěšní. V těchto dnech jsme také byli informováni o zrušení dvou heren v našem městě na žádost jejich majitelů. Z toho máme pochopitelně radost, ale znamená to výpadek téměř 2 miliony Kč z příjmů.

Za prioritní úkol pro tento rok nová rada města považuje prověření možných úspor a větší aktivita při získávání dotací, aby mohlo být více investováno do rozvoje našeho města.