608 436 941

Zápis z 1. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 20. ledna 2021 | 44x

které se konalo v pondělí  11. 1. 2021 od 15:00 hod.

Omluven: Ing. arch. J. Weinzettl

Hosté: Mgr. O. Janoušek, Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • byla informována o návrhu změny zakladatelské listiny společnosti Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o.
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Starnet s.r.o., Žižkova tř. 226/3, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Otěvěk - chodník", za úplatu 20.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 2209/21, 2209/23, 2246/1, 1068/3, 763/17 v k. ú. Otěvěk. (pro 6)
 • byla informována a postupuje ZM k projednání směnu nově zaměřeného pozemku parc. č. 1148/1 v k. ú. Trhové Sviny.
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 1938/4 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku 993/19 v k. ú. Todně. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku 3809/21 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí s umístěním dopravního značení V 12a, případně s nápisem "ZAS" na pozemku KN st. 167 v k.ú. Trhové Sviny. Žadatel podá žádost na Odbor dopravy a silničního hospodářství a veškerý inženýring včetně následné realizace a pravidelné údržby DZ provede žadatel p. xxx na své náklady. (pro 6)
 • byla informována o žádosti a souhlasí s prodloužením záboru veřejného prostranství na pozemku parc. č. 3845/1 do 01.02.2021. (pro 5, proti 1)
 • byla informována o výpovědi nájemní smlouvy z bytu č. x, Branka 593 v Trhových Svinech k 28.02.2021.
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě ze dne 10. 7. 1998 týkající se prodloužení nájmu o pět let na nebytové prostory v budově bez č. p./č.e. na pozemku parc. č. st. 123/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5, zdržel se 1)
 • souhlasí s podnájmem pronajatého prostoru na adrese Sokolská 1052, který využívá Rada, Čutková & Koptiš advokátní kancelář, s.r.o. (pro 6)
 • nesouhlasí s kácením stromů rostoucích mimo les, v rámci akce "ZTV U Staré cesty", dle žádosti xxx. (pro 6)
 • rozhodla podat žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Jihočeského kraje na rok 2021 dle připraveného návrhu:

Podpora práce s dětmi - pravidelná zájmová činnost Centra komunitních aktivit (CKA), předpokládané náklady 159.000 Kč (možnost získání dotace ve výši 80 %, tj. 127.200 Kč, požadovaná spoluúčast 20 %, tj. 31.800 Kč).

Podpora sportu - opatření č. 2 - obnova vybavení sportovišť - pořízení basketbalových košů a dalšího vybavení, celkem 180.000 Kč (možná výše dotace 80 %, tj. 144.000 Kč, požadovaná spoluúčast 20 %, 36.000 Kč).

Podpora kultury - Hudební festival dechových hudeb Karel Valdauf 2021, předpokládané náklady 700.000 Kč (maximální výše dotace 150.000 Kč, požadovaná spoluúčast 30 %).

Podpora Muzeí a galerií - opatření č. 2 - propagace muzeí a galerií, předpokládané náklady 15.000 Kč požadovaná výše (dotace 70 %, tj. 10.000 Kč, požadovaná spoluúčast 30 %, tj. 5.000 Kč).

Kulturní dědictví - Opatření č. V - Nemovité kulturní památky – obnova poháněcích kol na Buškově hamru, oprava vlhkého zdiva, výmalba a oprava vnější fasády, předpokládané náklady 270.000 Kč (požadovaná výše dotace 60 %, tj. 162.000 Kč, požadovaná spoluúčast 40 %, tj. 108.000 Kč).

Zajištění lékařské pohotovostní služby - předpokládané náklady 1.850.000 Kč (maximální dotace 850.000 Kč, požadovaná spoluúčast 20 %).

 Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - opatření č. 1 - osvětová činnost pro senior klub - předpokládané náklady 34.000 Kč (požadovaní dotace 95 %, tj. 32.300, vlastní podíl 5%, tj. 1.700 Kč).

- opatření č. 2 - manželská poradna - předpokládané náklady 25.000 Kč (požadovaní dotace 95 %, tj. 23.750 Kč, vlastní podíl 5%, tj. 1.250 Kč).

- opatření č. 5 - výchova teenagerů - předpokládané náklady 45.000 Kč (požadovaní dotace 95 %, tj. 42.750 Kč, vlastní podíl 5%, tj. 2.250 Kč). (pro 6)

 • byla informována o žádosti JSDH Trhové Sviny o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Jihočeského kraje na rok 2021 Podpora práce s dětmi - pravidelná zájmová činnost oddílu JSDH, předpokládané náklady 120.000. Kč (možnost získání dotace ve výši 80 %, tj. 96.000 Kč). Rada města Trhové Sviny souhlasí s požadovanou spoluúčastí 20 %, tj. 24.000 Kč.(pro 6)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele stavby "Rozšíření kapacity MŠ Budovatelská, Trhové Sviny“, které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obesláním tří firem.
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele akce "Rekonstrukce úpravny vody Otěvěk", které bude organizováno jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávku technologie.
 • souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu MMR podprogramu Podpora obcí s 3001 - 10 0000 obyvateli, pro dotační titul: 1 1 7 D 8 2 20E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci "Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, Trhové Sviny". (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na zajištění provozu sběrného dvora v Trhových Svinech s firmou Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO 42194920, nabídková cena 18.400 Kč bez DPH (22.264 Kč včetně DPH)/měsíc a pověřuje starostku podpisem této smlouvy s účinností od 1. 2.2021. (pro 6)
 • byla informována o výsledcích výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, Trhové Sviny" s firmou Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO: 6089785, nabídková cena 32.347.322,21 Kč bez DPH (39.140.259,87 Kč včetně DPH).
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Města Trhové Sviny na rok 2021 ve výši 6.806.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 1.376.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2021. (pro 6)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na rok 2021 ve výši 10.525.304 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 7.404.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2021. (pro 6)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na rok 2021 ve výši 10.575.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 6.449.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2021. (pro 6)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na rok 2021 ve výši 5.402.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 4.073.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2021. (pro 6)
 • schvaluje platový výměr pro ředitele Základní školy Trhové Sviny dle předloženého návrhu. (pro 6)
 • schvaluje platový výměr pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny dle předloženého návrhu. (pro 6)
 • schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro rok 2021. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů