608 436 941

Usnesení - výsledky projednání z V. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 16. prosince 2020 | 21x

které se konalo 14. prosince 2020 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Hosté: J. Fuka z firmy DOPPLER

Omluveni: MUDr. V. Valena

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 21. 9. 2020. (pro 22)
 • rozhodlo o dvousložkové ceně vodného a stočného pro Město Trhové Sviny na rok 2021 následovně:

Kapacita vodoměru

(m3/hod.)

DVOUSLOŽKOVÁ CENA ROK 2021

 

Pohyblivá složka vodného(Kč/m3)/(pevná složka Kč/rok)

Pohyblivá složka stočného(Kč/m3)/(pevná složka Kč/rok)

Celkem Kč/rok

do 2,5

37,64 Kč/ 460 Kč

24,47 Kč/ 260 Kč

720 Kč

 do 6

 37,64 Kč/ 2 426 Kč

24,47 Kč/ 967 Kč

3 393 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. (pro 19, zdrželo se 3)

 • vydává Změnu č. 3 územního plánu Trhové Sviny formou opatření obecné povahy, včetně odůvodnění, rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. (pro 18, zdrželo se 4)
 • schvaluje rozpočet města na rok 2021 ve výši 232.540.000 Kč včetně financování. Příjmy se skládají z rozpočtových příjmů ve výši 142.320.000 Kč a financování ve výši 90.220.000 Kč, které je tvořeno z přebytku rozpočtu z roku 2020 a nového úvěru na školní jídelnu. Výdaje se skládají z rozpočtových výdajů ve výši 228.998.064 Kč a financování, které představují splátky půjček a úvěrů ve výši 3.541.936 Kč. Výše příspěvků pro příspěvkové organizace města činí: Mateřská škola Trhové Sviny - 4.073.000 Kč, Základní škola Trhové Sviny 6.449.000 Kč, Městské kulturní středisko Trhové Sviny - 7.404.000 Kč, Zdravotní zařízení poliklinika – 1.376.000 Kč. Rozpočet se schvaluje v úrovni paragrafů a v příjmech a financování podle potřeby v úrovni položek. (pro 17, zdrželo se 5)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2026. (pro 19, zdrželo se 3)
 • schvaluje rozpočty zřízených fondů na rok 2021, a to rozpočet:

a) Sociálního fondu - příjmy 1.500.000 Kč, výdaje 1.500.000 Kč

b) Fond obnovy vodohospodářského majetku- příjmy 18.905.000 Kč, výdaje 18.905.000 Kč. (pro 18, zdrželo se 4)

 • schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria města Trhové Sviny. (pro 18, zdrželo se 4)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 9/2020:

Změny v příjmech o celkovou částku 2.455.850,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 2.455.850,00 Kč (pro 22)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 10/2020:

Změny v příjmech o celkovou částku30.000,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku30.000,00 Kč (pro 22)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 11/2020:

Změny v příjmech o celkovou částku 5.024.610,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 5.024.610,00 Kč (pro 22)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 12/2020:

Změny v příjmech o celkovou částku - 4.918.431,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku - 4.918.431,00 Kč (pro 22)

 • schvaluje Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny, kterým svěřuje k hospodaření nemovitý majetek, a to: technické zhodnocení - stavební úpravy staré polikliniky - prostory dětské ordinace - inv. číslo MUTSH0002YUA v účetní hodnotě 116.937,86 Kč a pověřuje starostku k jeho podpisu. (pro 21, zdrželo se 1)
 • rozhodlo uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 28.6.2017 mezi Městem Trhové Sviny a Sdružením Růže z.s.p.o. a pověřuje starostku jeho podpisem. Dodatek se týká změny termínů odeslání a upřesnění výše jednotlivých finančních částek na zřízení expozice na Buškově hamru. (pro 21, zdrželo se 1)
 • schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s Rodinným centrem Trhováček, z.s., Nábřeží Svat. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny a pověřuje starostku k jeho podpisu. (pro 20, zdrželo se 2)
 • schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč pro rodinné centrum Trhováček na organizační a administrativní činnost v rámci projektu „Obec přátelská rodině“ a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 18, zdrželo se 4)
 • souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu MMR podprogramu Podpora obcí 3 001 – 10 000 obyvatel, pro dotační titul 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Trhové Sviny – Pekárenská ulice“. (pro 22)
 • schvaluje příspěvek pro rok 2021 ve výši 150 000,- Kč na činnost osadních výborů, Spolku Přátel Svaté Trojice a Spolku Rejta. (pro 21, zdrželo se 1)
  

Počet obyvatel

Suma celkem

  

1 432

150 000,-

1

Březí

35

7 220,00

2

Bukvice

65

8 780,00

3

Čeřejov

55

8 260,00

4

Hrádek

41

7 530,00

5

Jedovary,

Veselka

58

8 410,00

6

Něchov

102

10 700,00

7

Nežetice

36

7 270,00

8

Otěvěk

261

18 960,00

9

Pěčín

40

7 480,00

10

Rankov

99

10 540,00

11

Todně

115

11 370,00

12

Třebíčko

29

6 910,00

13

Rejta

389

25 610,00

14

Svatá Trojice

107

10 960,00

 • bylo informováno o plánovaných termínech zasedání zastupitelstva města v prvním pololetí r. 2021 – 8. 2. 2021, 12. 4. 2021 a 21. 6. 2021.