608 436 941

Zápis z 26. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 1. prosince 2020 | 21x

které se konalo dne 30. 11. 2020 od 16:00 hod.

Omluven: Mgr. M. Majer, P. Stodolovský, Ing. D. Štojdl

Hosté: Ing. I. Božáková

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 4)
 • rozhodla na základě zveřejněného záměru pronájmu nebytových prostor v budově "B" Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny o výměře 36,5 m2 pronajmout paní Bc. D. Veselkové, 37401 Trhové Sviny, cena nájemného 555,50 Kč/m2, za účelem provozu Relaxačního studia a výživového poradenství. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. (pro 4)
 • Rada města Trhové Sviny rozhodla uvolněné nebytové prostory ve staré budově Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny o výměře 13,4 m2 pronajmout paní M. Lepšové, 37401 Trhové Sviny, cena nájemného 551 Kč/m2, za účelem provozu zdravotních masáží. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. (pro 4)
 • byla informována o zadávací dokumentaci pro výběr provozovatele sběrného dvora v Trhových Svinech od 1. 1. 2021.
 • byla informována o návrhu smlouvy o dílo na zajištění služby "Svoz tříděného odpadu".
 • schvaluje Plán inventur na rok 2020 a návrh na Složení inventarizačních komisí města Trhové Sviny k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020. (pro 4)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s Rodinným centrem Trhováček, z.s., Nábřeží Svat. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny. (pro 4)
 • schvaluje upravený vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny na rok 2020 ve výši 7.244.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 1.995.000 Kč. (pro 4)
 • schvaluje upravený vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na rok 2020 ve výši 10.217.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 7.109.500 Kč. (pro 4)
 • schvaluje upravený vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na rok 2020 ve výši 8.247.440 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 4.089.440 Kč. (pro 4)
 • byla informována o Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Trhové Sviny a Programu dotace pro neziskové aktivity ve městě Trhové Sviny: Živé město 2021.
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla rozpočtového provizoria města Trhové Sviny. (pro 4)
 • schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny, které se bude konat 14. 12. 2020. (pro 4)
 • byla informována o návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč pro rodinné centrum Trhováček na organizační a administrativní činnost v rámci projektu "Obec přátelská rodině" a postupuje k projednání zastupitelstvu města.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.