608 436 941

Zápis z 25. jednání rady města,

Autor: | Zveřejněno: 24. listopadu 2020 | 40x

které se konalo dne 23. 11. 2020 od 14:00 hod.

Omluven: Ing. F. Kolář

Hosté: Ing. E. Kunz, Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • schvaluje pronájem nebytových prostor v suterénu staré budovy Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny Domečku, se sídlem Branka 588, Trhové Sviny, za účelem provozu nízkoprahového zařízení Archa s účinností od 01.12.2020, s nájmem ve výši 1.000 Kč/rok + úhradu nákladů spojených se službami a energiemi. (pro 7)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na úklid radnice od 1.1.2021.
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x v DPS, č.p. 1055 nábřeží Sv. Čecha v Trhových Svinech o jeden rok, tj. do 30.11.2021. (pro 7)
 • nesouhlasí se sdílením společné domácnosti pana xxx a xxx v bytě č. x v DPS v Trhových Svinech, Nábřeží Svatopluka Čecha 1055. (pro 7)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech na dobu určitou do 30.06.2021. (pro 7)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny.
 • schvaluje odměnu pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro ředitele Základní školy Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí. Změny v příjmech o celkovou částku 5 024 610,00 Kč. Změny ve výdajích o celkovou částku5 024 610,00 Kč. (pro 7)
 • projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2026 a postupuje zastupitelstvu města k jeho schválení.
 • schvaluje upravený vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na rok 2020 ve výši 8.897.440 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 4.739.440 Kč. Současně schvaluje i upravený odpisový plán na rok 2020. (pro 7)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce dne 28. 6. 2017 mezi Městem Trhové Sviny a Sdružením Růže z.s.p.o. Dodatek se týká změny termínů odeslání a upřesnění výše jednotlivých finančních částek na zřízení expozice na Buškově hamru.
 • souhlasí s návrhem Dodatku č. 8 ke Zřizovací listině PO ZZP Trhové Sviny, kterým se organizaci předává k hospodaření technické zhodnocení - stavební úpravy staré polikliniky - prostory dětské ordinace – inv. číslo MUTSH0002YUA v účetní hodnotě 116.937,86 Kč a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení. (pro 7)
 • projednala návrh rozpočtu na rok 2021 a postupuje zastupitelstvu města k jeho schválení.
 • rozhodla zrušit výběrové řízení na pronájem části pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku s občerstvením. Rada města doporučuje řešit umístění stánku formou záboru veřejného prostranství. Tento zábor bude možný až po ukončení opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech. Stánek může být umístěn nejpozději do 10. 1. 2021. (pro 7)
 • byla informována o návrhu rozdělení finančních prostředků na činnost osadních výborů, Spolku Přátel Svaté Trojice a Spolku Rejta, a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • souhlasí s předloženými termíny jednání rady města a zastupitelstva města:

RM - 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.

ZM - 8.2., 12.4., 21.6. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.