608 436 941

Zápis z 24. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 18. listopadu 2020 | 41x

které se konalo dne 16.11.2020 od 15:00 hod.

Omluven: P. Randa, Ing. F. Kolář

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • byla informována o žádosti p. A. Korčaka o prodloužení nájemní smlouvy. Rada města ukládá OSÚMM připravit návrh na prodloužení stávající smlouvy. (pro 5, zdržel se 1)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. xxx, ulice Žižkovo náměstí č.p. 92 v Trhových Svinech na dobu určitou o dva roky, tj. do 31.12. 2022. (pro 6)
 • schvaluje příspěvek na provoz Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny ve výši 1.215.000 Kč. (pro 6)
 • schvaluje, na základě doporučení kontrolního výboru, žádost o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku dle přiloženého seznamu z evidence Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny. (pro 6)
 • neschvaluje žádost MUDr. Věry Zdařilové - rehabilitační oddělení Trhové Sviny o odpuštění nájemného za pronájem nebytových prostor v budově Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny za období 07 -12/2020. (pro 6)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na zajištění provozovatele sběrného dvoru.
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na zajištění služby "Svoz tříděného odpadu" s firmou Marius Pedersem a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO: 42194920, nabídková cena - jedná se o hodinovou sazbu za svoz papíru - 1.599 Kč bez DPH (1.935 Kč včetně DPH), za svoz plastu - 1.599 Kč bez DPH (1.935 Kč včetně DPH), za svoz skla - 1.429 Kč bez DPH (1.729 Kč včetně DPH). Rada města ukládá OSÚMM připravit smlouvu na zajištění svozu odpadu. (pro 5, zdržel se 1)
 • schvaluje cenovou nabídku na výměnu řídící jednotky domovní předávací stanice pro sportovní halu ve výši 96.084,29 Kč bez DPH (116.261,99 Kč včetně DPH) a pro Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny ve výši 82.030,27 Kč bez DPH (99.256,63 Kč včetně DPH), které předložila v souladu s požadavkem Tepelného hospodářství za účelem odstranění havarijního stavu firma TERMS CZ, s.r.o., Krokova 17/2100, 370 06 České Budějovice. (pro 6)
 • schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2020, která byla uzavřena s firmou Prokeš na opravu fasády objektu na st. parcele 123/1 na Žižkově náměstí v Trhových Svinech. Z důvodu snížení objemu prací se upravuje cena z 462.206 Kč bez DPH (559.269 Kč včetně DPH) na 261.596 Kč bez DPH (316.169 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
 • doporučuje Zastupitelstvu města Trhové Sviny schválit návrh ceny vodného a stočného na rok 2021. (pro 6)
 • jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele stavby "Stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní škola Trhové Sviny" ve složení Mgr. Věra Korčaková (náhradník Pavel Randa), Ing. Ivana Božáková (náhradník Ing. Vítězslav Král), JUDr. Jindřich Kotrch (náhradník Dita Hlavsová), Mgr. Jiří Pavel (náhradník Mgr. Eva Špergerová. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.