608 436 941

Zápis z 23. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 4. listopadu 2020 | 13x

které se konalo dne 2. 11. 2020 od 15:00 hod.

Omluven: Mgr. V. Korčaková, Mgr. M. Majer, Ing. F. Kolář

Hosté: Ing. I. Božáková

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Třebízského č. p. 804 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31. 12. 2021. (pro 5)
 • rozhodla vypsat výběrové řízení na pronájem místa pro umístění stánku s občerstvením

na parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny na Žižkově náměstí na dobu určitouod 25. 11. 2020

do 5. 2. 2021 za minimální nabídkovou cenu 4000 Kč. (pro 4, zdržel se 1)

 • souhlasí s plánem prohrnování a rozpisem služeb zimní údržby 2020/2021. (pro 5)
 • souhlasí se smlouvou o výpomoci při zimní údržbě komunikací v osadách s firmou Pelech Luděk, zemní práce a těžba – přibližování dřeva, Něchov 40 a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 5)
 • rozhodla, na základě předložených cenových nabídek, uzavřít kupní smlouvu na dodání svítidel a stožárů na stavbu "Elektroinstalace Pekárenská ulice" s firmou JIPOL s.r.o. České Budějovice za cenu 225.827 Kč bez DPH, tj. 273.250,67 Kč vč. DPH a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. (pro 5)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na akci "Pekárenská ulice - VO, Trhové Sviny" s firmou JEZZ, s.r.o., se sídlem Jakubova 169, 370 07 Roudné, IČO 28084764, nabídková cena 616.602,71 Kč bez DPH (746.089,28 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít kupní smlouvu na akci "Základní škola - dodávka notebooků" s firmou CCS International., s.r.o., se sídlem U Malše 20, 370 01 České Budějovice IČO: 26061651, nabídková cena 557.384 Kč bez DPH (674.435 Kč včetně DPH) a pověřuje ředitele školy podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na akci "Stavební úpravy čp. 92, Trhové Sviny", která bude spolufinancována v souladu s pravidly Společenství vlastníků Žižkovo náměstí 92 Trhové Sviny, s firmou Brož-Ledinský s.r.o., se sídlem Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice, nabídková cena 3.267.976 Kč bez DPH (3.954.251 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku jako předsedkyni Společenství podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • rozhodla podat žádost o dotaci vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli v roce 2021. (pro 5)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na zajištění svozu tříděného odpadu.
 • rozhodla podat žádost o dotaci na realizaci zdrojů pitné vody v místních částech Nežetice, Březí a Hrádek v rámci vyhlášené výzvy č. 2/2018 Ministerstva životního prostředí. (pro 5)
 • rozhodla zadat výběrové řízení na dodavatele stavby Vodovod a kanalizace Svatá Trojice cestou vyhrazené změny závazku dle § 100 ZZVZ (tj. s možností nerealizovat kanalizaci). (pro 5)
 • byla informována o výpovědi Mgr. Kláry Doubkové z nebytových prostor v budově Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny ke dni 31.10.2020. Rada města ukládá Zdravotnímu zařízení zveřejnit záměr pronájmu uvolněných prostor obálkovou metodou s minimální cenou 509,50 Kč/m2/rok. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.