608 436 941

Zápis z 22. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: čtvrtek 22. října 2020 | 21x

které se konalo dne 19. 10. 2020 od 15:30 hod.

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
  • byla informována o cenové nabídce za přepracování studie na výstavbu nové hasičské zbrojnice pro JSDH Trhové Sviny.
  • souhlasí s připravovaným výběrovým řízením na dodavatele akce "Stavební úpravy čp. 92, Trhové Sviny", které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obesláním šesti firem. (pro 7)
  • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01, na stavbu s názvem „Otěvěk, K 1164/2 - úprava NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 2233/7 v k. ú. Otěvěk. (pro 7)
  • byla informována o výpovědi Smlouvy o pronájmu nebytových prostor na Žižkově náměstí čp. 40 v Trhových Svinech k 31. 12. 2020. Rada města ukládá OSÚMM připravit do rozpočtu města na rok 2021 přesun KIC Trhové Sviny do těchto nebytových prostor. (pro 7)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

Změny v příjmech o celkovou částku 30.000,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 30.000,00 Kč (pro 7)

  • byla informována o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi HZS Jčk a Městem Trhové Sviny na základě zpohotovení Základní školy Trhové Sviny v nouzovém stavu dle pokynu hejtmanky č.35.