608 436 941

Zápis z 21. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 18. října 2020 | 14x

které se konalo dne 5. 10. 2020 od 15.00 hod.

Rada města

  • rozhodla zadat výběrové řízení na dodavatele stavby Kanalizace a vodovod Svatá Trojice s tím, že maximální cena na kanalizace bude dle uznatelných nákladů dle Ministerstva zemědělství, tj. 9.720 tisíc Kč a na vodovod bude maximální cena dle projektové dokumentace, tj.8.420 tisíc Kč. (pro 7)
  • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodávku notebooků včetně příslušenství pro Základní školu Trhové Sviny, které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obesláním třech firem.
  • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele stavby "Pekárenská ulice - realizace veřejného osvětlení", které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obesláním třech firem.
  • schvaluje, na základě výsledků výběrového řízení, Smlouvu o dílo na dodavatele akce "Chlazení pro kinosál v KD Trhové Sviny" s firmou HAZPRO - Petr Hadrava, K. Šafáře 227/39, 370 05 České Budějovice, která předložila nejvýhodnější nabídku 365.000 Kč bez DPH (441.650 Kč včetně DPH) a pověřuje ředitele Městského kulturního střediska Trhové Sviny podpisem této smlouvy. (pro 7)
  • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele akce "Stavební úpravy čp. 92, Trhové Sviny".
  • souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřenou se společností Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov na akci "Výměna povrchu Kostelní ulice, Trhové Sviny", kterým se mění termín dokončení prací, a to do 15.11.2020. Rada města Trhové Sviny pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
  • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01, na stavbu s názvem „Třebíčko, K 4145 - kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 4175/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
  • souhlasí s prodloužením podnájmu bytu č. x v bytovém domě č.p. 143 v Husově ulici, panu xxx, o jeden rok, tj. do 30. 9. 2021. (pro 6, zdržel se 1)
  • byla informována o jednání se společností DUDYSTAV s.r.o.
  • souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na provoz půjčovny kompenzačních pomůcek v Českých Budějovicích ve výši 2000 Kč organizaci Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., SNP 559, 383 01 Prachatice. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.