608 436 941

Vyhodnocení bezpečnostní situace ve služebním obvodu OOP ČR Trhové Sviny za období leden až prosinec roku 2018

Autor: prap. Michal Krauskopf   | Zveřejněno: 17. ledna 2019 | 148x

Zpráva OOP ČR Trhové Sviny pro MěÚ T. Sviny

Katastrální území Města Trhové Sviny zahrnuje mimo samotné území města ještě dalších 15 místních částí: Rejta, Svatá Trojice, Bukvice, Pěčín, Hrádek, Třebíčko, Otěvěk, Čeřejov, Rankov, Jedovary, Veselka, Něchov, Todně, Březí a Nežetice.

Pouze na výše popsané části služebního obvodu Obvodního oddělení policie v Trhových Svinech byl zaevidován nápad za rok 2018 celkem 478 věcí, či podnětů. V celkovém součtu prověřovaných věcí lze konstatovat, že oproti roku 2017 došlo k mírnému poklesu. Z tohoto celkového počtu bylo 56 věcí prověřováno pro podezření ze spáchání trestného činu, kdy v této oblasti se jedná takřka o stejný počet prověřovaných věcí jako v období roku 2017. Ve 42 případech trestných činů prověřovaných v této části služebního obvodu byl zjištěn pachatel, kdy věc byla ukončena zdejším obvodním oddělením policie sdělením podezření z trestného činu a předána Okresnímu státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích k podání obžaloby, popř. byly prověřované věci předány do vyšetřování s návrhem na zahájení trestního stíhání konkrétní osoby Službě kriminální policie a vyšetřování v Českých Budějovicích a dvou případech byla věc vzhledem k nízkému věku pachatelů odložena. Zbylé věci byly z důvodu neprokázání trestné činnosti nebo nezjištění pachatele odloženy, kdy v jednom případě stále prověřování zdejším oddělením policie stále probíhá. Ve srovnání s obdobím roku 2017 se jedná téměř o stejnou výslednost, kdy největší část trestných činů tvořily majetkové delikty a neplnění vyživovací povinnosti.

Z celkového počtu spáchaných trestných činů na uvedeném území je také patrný počet 11 trestných činů související se silniční dopravou, kdy nejčastěji se jednalo o ublížení na zdraví v souvislosti s dopravní nehodou, a dále nedovolené požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek řidiči motorových vozidel spolu s řízením oproti vyslovenému zákazu řízení. Uvedenou trestnou činnost související se silniční dopravou prověřoval Dopravní inspektorát v Českých Budějovicích.

Ve výše uvedeném katastrálním území bylo z onoho celkového výčtu věcí kvalifikováno také celkem 373 věcí pro podezření ze spáchání přestupku. Z tohoto údaje vyplývá, že v této oblasti došlo k poklesu oproti období roku 2017. Největším počtem takto kvalifikovaných věcí byly přestupku v silniční dopravě, a to ve 259 případech, které byly řešeny na místě uložením pokuty nebo oznámeny správnímu orgánu k projednání, kdy nejčastějšími přestupky byly jízda bez užití bezpečnostních pásů, jízda s technicky nezpůsobilými vozidly a jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zbylými skutky kvalifikovanými jako přestupky byly pak přestupky proti občanskému soužití a majetku, kdy správnímu orgánu k projednání bylo oznámeno 53 věcí s podezřením na spáchání přestupku konkrétních osob. Zbylých 61 věcí kvalifikovaných jako přestupek bylo odloženo z důvodu neprokázání daného skutku nebo nezjištění pachatele daného jednání.

Ve zbylých 49 věcech z celého výše uvedeného výčtu věcí, které byly zdejšímu oddělení policie oznámeny, nebylo jejich prověřením zjištěno trestněprávní provinění konkrétních osob, a proto byly tyto věci založeny. V těchto oznámeních se především jednalo o věci občanskoprávního charakteru. 

V období roku 2018 bylo zdejší obvodní oddělení policie zapojováno mimo jiné také do dopravně bezpečnostních akcí, přičemž na území města a přilehlých osad či místních částí působily také hlídky Dopravního inspektorátu v Českých Budějovicích i mimo uvedené dopravně bezpečnostní akce, které se velkou měrou podílely na celkovém počtu zjištěných přestupků souvisejících se silniční dopravou. Oproti roku 2017 lze konstatovat, že v součtu zjištěných přestupků v silniční dopravě došlo k mírnému poklesu, jak vyplývá ze shora uvedených údajů. Z hlediska dopravních nehod rovněž došlo k mírnému poklesu, avšak došlo k nárůstu závažnosti následků z dopravních nehod souvisejících s úmrtím či zranění osob. Šetření nejen takto závažných dopravních nehod prováděl na daném území Dopravní inspektorát v Českých Budějovicích, jenž dopravní nehody právně kvalifikoval podle závažnosti zjištěných skutků na podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a poté tak věci vyřídil. Statistické údaje dopravních nehody byly zahrnuty do výše uvedených součtů nápadu trestné činnosti.

V roce 2018 zdejší obvodní oddělení spolupracovalo také s Městskou policií Trhové Sviny. Především se jednalo o spolupráci v úseku dohledu na veřejný pořádek a bezpečnost, přičemž poskytnutá součinnost strážníků městské policie byla na vysoké úrovni. Spolupráce se samotným Městským úřadem Trhové Sviny byla také velmi dobrá, nejčastější spoluprací byla příprava řešení mimořádných událostí v rámci integrovaného záchranného systému, informovanost zdejšího oddělení policie o plánovaných akcích s předpokládaným větším počtem osob v daném místě a plánovaných uzavírkách komunikací související s jejich opravami. 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že shora popsaná část služebního obvodu zdejšího obvodního oddělení policie je méně problémová a není zapotřebí zde přijímat zvláštní opatření.

 Zpracoval:

 prap. Michal Krauskopf npor. Bc. Viktor Skabalík

 inspektor vedoucí oddělení