608 436 941

Usnesení – výsledky projednání ze IV. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 23. září 2020 | 19x

které se konalo 21. září 2020 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Hosté: Ing. arch. J. Rampas z firmy SP Studio, s.r.o., p. R. Vacík ze společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednic

Omluveni: Mgr. E. Chuchlová, P. Stodolovský, Ing. D. Štojdl, omluven dřívější odchod v 19:05 hodin S. Rolínkové a v 19:20 h Bc. Z. Kojanové.

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 22. 6. 2020. (pro 20)
 • bylo informováno o jednání a zápisu Kontrolního výboru města Trhové Sviny ze dne 3. 8. 2020.
 • bylo informováno o hospodaření společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice v roce 2019.
 • bylo informováno o hospodaření Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. v roce 2019.
 • souhlasí s tímto vypořádáním námitky proti návrhu Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny podané firmou Beton Hronek s.r.o:

Námitka se ZAMÍTÁ – s pokynem zachovat ve Změně č. 3 územním plánu Trhové Sviny funkční využití plochy záměru označeného č. 106 (plocha přestavby „P3“) jako stabilizovanou plochu s funkčním využitím smíšené obytné, území malých sídel včetně navržených regulativů v celé ploše záměru č. 106. (pro 15, proti 1, zdržel se 4)

 • rozhodlo nepořizovat změnu Územního plánu Trhové Sviny – navrhovatelé: xxx. (pro 19)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 6/2020:

 změny v příjmech o celkovou částku …………. 1.609.000,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ………… 1.609.000,00 Kč (pro 19)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 7/2020:

 změny v příjmech o celkovou částku …………. 1.899.960,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ………… 1.899.960,00 Kč (pro 19)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 8/2020:

 změny v příjmech o celkovou částku …………. 528.927,93 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ………… 528.927,93 Kč (pro 19)

 •  schvaluje dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny, kterým svěřuje k hospodaření nemovitý majetek, a to: technické zhodnocení - rekonstrukce podlahy tělocvičny, inv. číslo MUTSH00031H5 v účetní hodnotě 1.727.278 Kč a pověřuje starostku k jeho podpisu. (pro 19)
 • schvaluje úhradu výdajů na projekt Děti do bruslí ve školním roce 2020/2021 Základní škole Trhové Sviny, Školní 713, 374 01 Trhové Sviny ve výši 78.400 Kč. (pro 18, zdržel se 1)
 • schvaluje úhradu výdajů na projekt Děti do bruslí ve školním roce 2020/2021 Mateřské škole Trhové Sviny, Sídliště 684, 374 01 Trhové Sviny ve výši 39.000 Kč. (pro 18, zdržel se 1)
 • bylo informováno o vydání registrace a rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 5.000.000 Kč na výstavbu víceúčelového hřiště.
 • bylo informováno o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.3/047/0015937 na činnost Centra komunitních aktivit. Celkové uznatelné náklady jsou ve výši 1 855 887,50 Kč, z toho dotace je ve výši 95 %, tj. 1 763 093,12 Kč a vlastní podíl ve výši 5 %, tj. 92 794,38 Kč, realizace projektu je do 31.12.2022.
 • schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 24. 6. 2019, kterým se mění text v odstavci 3.1 účel užívání nebytových prostor ve Zdravotním zařízení polikliniky města Trhové Sviny. (pro 18)
 • schvaluje dodatek č. 3 k úvěrové smlouvě č. 99018241191 ze dne 13. 7. 2017, uzavřené s Komerční bankou a.s. na financování akcí města realizované v roce 2020 a 2021. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 18)
 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3426/1 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 17, proti 1)
 • rozhodlo  koupit nově zaměřený pozemek parc. č. 2208/25 o výměře 51 m2 v k. ú. Trhové Sviny za cenu 19.000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 16, zdržel se 2)
 •  rozhodlo  prodat nově zaměřený pozemek díl a o výměře 52 m2 oddělený od parc. č. 1555 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů panu xxx za cenu 37.752 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 18)
 • rozhodlo  prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 2230/13 o výměře 147 m2 v k. ú. Otěvěk manželům xxx za cenu 37.000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 18)
 • rozhodlo  prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 2230/14 o výměře 46 m2 v k. ú. Otěvěk xxx za cenu 12.000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 18)
 • rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 981/2 v k. ú. Todně. (pro 14, zdržel se 4)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.