608 436 941

Zápis z 20. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 22. září 2020 | 20x

které se konalo 21. 9. 2020 po skončení jednání zastupitelstva města

Omluveni: P. Stodolovský, Ing. D. Štojdl

Hosté: Ing. I. Božáková, Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů (pro 5)
  • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01, na stavbu s názvem „Něchov, K 760/4 - úprava NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1056/1 v k. ú. Něchov u Trhových Svinů. (pro 5)
  • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01, na stavbu s názvem „Něchov 103 kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1055/1, 1055/11, 1055/3, 1055/4 v k. ú. Něchov u Trhových Svinů. (pro 5)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

 Změny v příjmech o celkovou částku 2.455.850 Kč 

 Změny ve výdajích o celkovou částku 2.455.850 Kč. (pro 5)

  • nesouhlasí se změnou platové třídy ředitelky MŠ Trhové Sviny. (pro 4, zdržel se 1)
  • rozhodla pro volby do krajských zastupitelstev, které se konají 2. a 3. října 2020, navýšit stravné pro jednoho člena okrskové volební komise o 3,- Kč/den. (pro 5)
  • schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby "Stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ Trhové Sviny", které byly zpracovány firmou CORPORIN s.r.o. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.