608 436 941

Zápis z 19. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 14. září 2020 | 18x

které se konalo dne 7. 9. 2020 od 15:00 hod.

Omluveni: Mgr. M. Majer, P. Stodolovský, Ing. D. Štojdl - dřívější odchod 

Hosté: JUDr. J. Kotrch, Ing. V. Král, Ing. L. Klein, Ing. M. Rojdl, Mgr. J. Pavel

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
 • rozhodla zadat veřejnou zakázku na dodavatele stavby "Rekonstrukce školní jídelny" v otevřeném řízení dle § 56 zákona o zadávání veřejných zakázek. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 k úvěrové smlouvě č. 99018241191 ze dne 13. 7. 2017 na financování akcí města realizované v roce 2020 a 2021. (pro 4)
 • byla informována o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.3/047/0015937 na činnost Centra komunitních aktivit. Celkové uznatelné náklady jsou ve výši 1 855 887,50 Kč,

z toho dotace je ve výši 95 %, tj. 1 763 093,12 Kč avlastní podíl ve výši 5 %, tj. 92 794,38 Kč, realizace projektu je do 31.12. 2022.

 • souhlasí s vyhodnocením zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,na dodavatele veřejné zakázky: „Rekonstrukce povrchu hřiště, sportovní areál Trhové Sviny" provedeného hodnotící komisí.Nejvýhodnější nabídka byla podána firmouSwietelskystavební s.r.o., IČO: 48035599, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, nabídková cena 7.865.599,70 Kč bez DPH (9.517.375,64 Kč včetně DPH). (pro 4)
 • rozhodla, na základě výsledku zadávacího řízení, uzavřít smlouvu o dílo na dodavatele veřejné zakázky "Rekonstrukce povrchu hřiště, sportovní areál Trhové Sviny" s firmou Swietelsky stavební s.r.o., IČO: 48035599, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, nabídková cena 7.865.599,70 Kč bez DPH (9.517.375,64 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. (pro 4)
 • schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 8. 2020, která byla uzavřena s firmou PVT Janeček, s.r.o., Třebeč 1, 373 12 Borovany na akci "Tlakové oddělení MŠ Beruška - strojní část", kterým se z důvodu rozšíření objemu stavebních prací navyšuje cena o 41.252 Kč bez DPH (49.914,92 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku jeho podpisem. (pro 4)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o sdružení finančních prostředků na revitalizaci lávky před poliklinikou se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 4)
 • rozhodla, na základě poptávkového řízení, uzavřít smlouvu se společností Herold – dětský svět a zahrada, s.r.o., Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora 1 o dodávce a montáži herního prvku pro dětské hřiště na Rejtech za cenu 187.754,54 Kč bez DPH, 227.183 Kč včetně DPH a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 4)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01, na stavbu s názvem „Březí, K 1895/1 - kabel NN", za úplatu 1.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1895/1 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 4)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01, na stavbu s názvem „Hrádek, K 1552/1 - kabel NN", za úplatu 1.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1552/1 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 4)
 • rozhodla vypůjčit SK Rejta, z.s. Rejta 1272, 374 01 Trhové Sviny, pozemky parc. č. st. 1632, 2407/4, 2407/5, 2407/8 a 2428/24 v k. ú. Trhové Sviny na dobu neurčitou od 1. 9. 2020. (pro 4)
 • rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky nebytového prostoru v budově Rejta čp. 512, která je součástí pozemku parc. č. st. 793 v obci a k. ú. Trhové Sviny o výměře 284 m2. (pro 4)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3426/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 4)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání koupi nově zaměřeného pozemku parc. č. 2208/25 v k. ú. Trhové Sviny.
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání prodej nově zaměřeného pozemku dílu a odděleného od parc. č. 1555 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů.
 • nesouhlasí a doporučuje zastupitelstvu města neprodat část pozemku parc. č. 981/2 v k. ú. Todně. (pro 4)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání prodej nově zaměřených pozemků parc. č. 2230/13 a 2230/14 v k. ú. Otěvěk.
 • byla informována o námitce proti návrhu Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny podané firmou Beton Hronek s.r.o., dále byla informována o variantách vypořádání této námitky a postupuje rozhodnutí zastupitelstvu města Trhové Sviny.
 • schvaluje předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat 21. 9. 2020. (pro 4)
 • schvaluje podmínky výběrového řízení na jednatele společnosti Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. (pro 4)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01, na stavbu s názvem „Rejta, K 2208/6 - úprava NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3904/4 a 3904/1 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 4)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.