608 436 941

Zápis z 18. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 25. srpna 2020 | 38x

které se konalo dne 24. 8. 2020 od 15:00 hod.

Hosté: Ing. I. Božáková

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • bere na vědomí poruchu čerpadla k odvodu zahuštěného kalu na ČOV Trhové Sviny a ukládá OSÚMM realizaci oprav za 125.400,- Kč bez DPH. (pro 7)
 • byla informována o vydání registrace a rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 5.000.000 Kč na výstavbu víceúčelového hřiště. Rada města Trhové Sviny jmenuje komisi pro hodnocení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce povrchu hřiště, sportovní areál Trhové Sviny" ve složení: Mgr. Věra Korčaková (náhradník Pavel Randa), Ing. David Štojdl (náhradník Mgr. Eva. Špergerová), Ing. Ivana Božáková (náhradník Ing. Vítězslav Král), Ing. Bohumil Vacek (náhradník Jiří Čajan), JUDr. Jindřich Kotrč (náhradník Dita Hlavsová). (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na dodavatele akce "Sadové úpravy zahrady MŠ Trhové Sviny_dotační část" s firmou Ing. Jan Makovička, Sedlo 13, 378 32 Číměř, nabídková cena 661.070,30 Kč bez DPH (799.895 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje žádost MUDr. Evy Zdařilové o prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor na poliklinice v Trhových Svinech v souladu s nařízením hejtmanky č. 1/2020 ze dne 18. 3. 2020 a č. 14/2020 ze dne 15. 4. 2020 za dobu, kdy nemohla vykonávat svou praxi. (pro 6, zdržel se 1)
 • schvaluje upravený vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na rok 2020 ve výši 4.560.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 3.231.000 Kč. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí. Změny v příjmech o celkovou částku 528.927,93 Kč Změny ve výdajích o celkovou částku528.927,93 Kč. (pro 7)
 • rozhodla, na základě vyjádření kontrolního výboru ze dne 05.08.2020, vyřadit drobný dlouhodobý hmotný majetek z majetku města v hodnotě 373.311,33 Kč dle návrhu. (pro 7)
 • byla informována o jednání a zápisu Kontrolního výboru Města Trhové Sviny ze dne 3 .8. 2020 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • byla informována o hospodaření společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice v roce 2019.
 • byla informována o hospodaření Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. v roce 2019.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.