608 436 941

Zápis ze 17. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 12. srpna 2020 | 31x

které se konalo dne 10. 8. 2020 od 15:00 hod.

Omluven: P. Randa, Ing. D. Štojdl

Hosté: Ing. I. Božáková

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 24. 6. 2019, kterým se mění text v odstavci 3.1 účel užívání nebytových prostor na poliklinice v Trhových Svinech. (pro 5)
 • rozhodla ukončit k 31. 8. 2020 dohodu o úhradě služeb v prostorách polikliniky ze dne 31. 8. 2017. (pro 5)
 • schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor v budově Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny za účelem provozování činnosti centra komunitních aktivit s účinností od 1. 9. 2020. Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • ukládá stavební komisi projednat žádost o vybudování veřejného osvětlení v ulici U Cihelny. (pro 5)
 • byla informována o rozhodnutí Ministerstva kultury, kterým prohlašuje "areál bývalé fary v Trhových Svinech" za kulturní památku.
 • souhlasí s bezplatným zapůjčením stolů, zábran a lavic ve dnech od 18. 9. 2020 do 21. 9. 2020 na charitativní koncert "Kdo má rád...", který se bude konat 19. 9. 2020 v Nových Hradech. (pro 5)
 • byla informována o žádosti společnosti Stopa bezpečí s.r.o., o poskytnutí finančního příspěvku na vydání publikace "Řekni šikaně NE!".
 • schvaluje odměnu pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny. (pro 5)
 • schvaluje odměnu pro ředitele Základní školy Trhové Sviny. (pro 5)
 • souhlasí s návrhem Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině PO ZŠ Trhové Sviny, kterým se organizaci předává k hospodaření technické zhodnocení - rekonstrukce podlahy tělocvičny a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení. (pro 5)
 • byla informována o právním názoru na vymahatelnost pohledávky od firmy Tovrisys s.r.o., která vznikla jako smluvní pokuta za nedodržení termínu dodávky.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.