608 436 941

Zápis ze 16. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 28. července 2020 | 21x

které se konalo dne 27. 7. 2020 od 15:00 hod.

Omluveni: P. Randa, Mgr. M. Majer

Hosté: Ing. I. Božáková, Ing. V. Král 

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
 • rozhodla odstoupit od smlouvy na zajištění stomatologické ambulantní péče na poliklinice v Trhových Svinech, která byla uzavřena s firmou Pro Život s.r.o., a to z důvodu neposkytování této péče. Rada města ukládá MěÚ požádat Jihočeský kraj o vyhlášení nového výběrového řízení na zajištění stomatologické péče. (pro 5)
 • rozhodla prodat traktor ZETOR 8011 Crystal panu xxx za nabídkovou cenu 53.000 Kč, který byl jediným uchazečem zveřejněné nabídky k odkoupení. (pro 5)
 • byla informována o vydání rozhodnutí č. 1190700126 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 493.222,45 Kč (tj. 85 % z celkových nákladů 580.267,71 Kč) na realizaci projektu Sadové úpravy školní zahrady MŠ Čtyřlístek, Trhové Sviny a ukládá MěÚ připravit podklady pro uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků v souladu s vydaným rozhodnutím. (pro 5)
 • byla informována o poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 200.000 Kč na obnovu nemovité kulturní památky - domu bez č. p. na parc. čísle 123/1, na Žižkově náměstí v Trhových Svinech z Programu regenerace městské památkové zóny.
 • byla informována o poskytnutí dotace ve výši 5.000.000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu víceúčelového hřiště ve sportovním areálu v Trhových Svinech. Rada města Trhové Sviny byla dále informována, že výběrové řízení na dodavatele stavby bude organizováno jako zjednodušené podlimitní výběrové řízení a bude zajištěno firmou Kalisto s.r.o., Legií 12, Vodňany. Rada města Trhové Sviny ukládá OSÚMM zadat poptávkové řízení na TDI. (pro 5)
 • byla informována o získání dotace z dotačního programu Jihočeského kraje pro JSDH Rankov ve výši 21.000 Kč z celkových výdajů 30.042 Kč a pro JSDH Trhové Sviny ve výši 44.000 Kč z celkových výdajů 62.967 Kč na vybavení těchto jednotek.
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu na dodávku tlakového oddělení - strojní část v budově MŠ Beruška s firmou PVT JANEČEK, s.r.o., Třebeč 1, 373 12 Borovany, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové výši 277.990 Kč bez DPH (336.368 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu na dodávku tlakového oddělení - část měření a regulace v budově MŠ Beruška s firmou TERMS CZ s.r.o., Krokova 2100/17, 37006 České Budějovice, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové výši 159.652,21 Kč bez DPH 193.179,17 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • byla informována o zařazení akce Vodovod a kanalizace Svatá Trojice do Návrhu akcí k financování za spoluúčasti Ministerstva zemědělství a ukládá připravit podklady k Žádosti o evidence akce a Žádosti o registrace akce a o poskytnutí finanční podpory v souladu s Pravidly programu 129 300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizace II". Rada města Trhové Sviny rozhodla zadat výběrové řízení na dodavatele stavby Vodovod a kanalizace Svatá Trojice. (pro 5)
 • schvaluje cenovou nabídku na vybudování suchovodu v rámci akce "Výměna povrchů v Kostelní ulici", kterou se navýší původní cenová nabídka o 32.228,12 Kč bez DPH (38.996,03 Kč včetně DPH). (pro 5)
 • schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.05.2020, která byla uzavřena s firmou Window Holding a.s. na výměnu oken v KD Otěvěk na snížení ceny ze 150.201,28 Kč bez DPH na 122.656 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 5)
 • byla informována o stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj k organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce školní jídelny". Rada města Trhové Sviny ukládá OSÚMM zadat poptávkové řízení na organizaci výběrového řízení stavby "Rekonstrukce školní jídelny". (pro 5)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zhotovení prací se společností LUNA PROGRESS s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, na výrobu, dopravu a montáž herních prvků za cenu 231.142 Kč bez DPH (279.862 Kč vč. DPH) a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 5)
 • souhlasí s realizací dveří a komínu na tržnici v pronajatých prostorech budovy Trhové Sviny čp. 558, jež je součástí pozemku parc. č. st. 254 v k. ú. Trhové Sviny s tím, že nájemce provede úpravy na vlastní náklady a po provedení stavby předá městu příslušnou stavební dokumentaci.(pro 5)
 • rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky pozemků parc. č. st. 1632, 2407/4, 2407/5, 2407/8 a 2428/24 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • rozhodla propachtovat rybníky - pozemky parc. č. 6/1 o výměře 9.109 m2, parc. č. 12 o výměře 10.224 m2, parc. č. 34 o výměře 14.288 m2, parc. č. 51 o výměře 3.541 m2, parc. č. 698/1 o výměře 19.153 m2, část parc. č. 697 o výměře 5.319 m2, parc. č. 704 o výměře 5.589 m2, parc. č. 706 o výměře 3.698 m2 v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů, Rybářství Nové Hrady s.r.o., Štiptoň 78, 374 01 Nové Hrady, IČ: 15789799, za cenu 3.400 Kč/ha/rok s každoroční valorizací na dobu neurčitou se 4 letou výpovědní lhůtou od 01.08.2020. (pro 5)
 • souhlasí s Dodatkem ke Smlouvě o dílo č. 05/2020 R – Lokální výsprava výtluků a nerovností, se společností REACOM s.r.o., kterým se prodlužuje doba trvání smlouvy. Rada města Trhové Sviny pověřuje starostku podpisem dodatku.(pro 5)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, na stavbu s názvem „SF48084808016 Trhové Sviny, p. xxx", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 853/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň, na stavbu s názvem „16010-057798 T.Sviny (CB), obnova SEK", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 145/25 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Žižkovo náměstí č.p. 30 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31. 10. 2021. (pro 5)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Žižkovo náměstí č.p. 30 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31. 10. 2021. (pro 5)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Žižkovo náměstí č.p. 30 v Trhových Svinech na dobu určitou do 28. 2. 2022. (pro 5)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení změny Územního plánu Trhové Sviny – navrhovatelé: xxx
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

Změny v příjmech o celkovou částku 1.899.960,00 Kč 

Změny ve výdajích o celkovou částku1.899.960,00 Kč. (pro 5)

 • schvaluje platový výměr ředitele Základní školy Trhové Sviny s účinností od 1. 9. 2020. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit úhradu výdajů na projekt Děti do bruslí ve školním roce 2020/2021 Základní škole Trhové Sviny, Školní 713, 374 01 Trhové Sviny ve výši 78.400 Kč. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit úhradu výdajů na projekt Děti do bruslí ve školním roce 2020/2021 Mateřské škole Trhové Sviny, Sídliště 684, 374 01 Trhové Sviny ve výši 39.000 Kč. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.