608 436 941

Usnesení – výsledky projednání z III. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 24. června 2020 | 22x

které se konalo 22. června 2020 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Nepřítomen: Bc. Z. Kojanová, Mgr. H. Halešová, M. Haleš

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 18. 5. 2020. (pro 20)
 • schvaluje závěrečný účet města za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. (pro 16, zdržel se 4)
 • schvaluje účetní závěrku města sestavenou k 31. 12. 2019 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. (pro 17, zdržel se 3)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000 Kč na zajištění sociální služby Jihočeský streetwork organizaci PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 19, zdržel se 1)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež organizaci Domeček - středisko Husitské diakonie, Branka 588, 374 01 Trhové Sviny ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 20)
 • rozhodlo, na základě poptávkového řízení, poskytnout příspěvek TJ Spartak Trhové Sviny z.s. na rekonstrukci a modernizaci fotbalového hřiště ve výši 500.000 Kč. Zastupitelstvo města Trhové Sviny pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 19, zdržel se 1)
 • schvaluje aktualizaci programu Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny na období 2021 – 2025. (pro 19, zdržel se 1)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Trhové Sviny - parkovací stání v ulici Budovatelská“ s JEDNOTOU, spotřebním družstvem ČB, Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice. (pro 20)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „PRODLOUŽENÍ VODOVODU A NAPOJENÍ p.č. 760/4, katastrální území Něchov u Trhových Svinů“ s xxx. (pro 20)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „PRODLOUŽENÍ VODOVODU A NAPOJENÍ p.č. 30/1 v k.ú. Bukvice u Trhových Svinů“ s xxx. (pro 20)
 • rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky parc. č. 660/9 o výměře 12 m2 a 987/5 o výměře 27 m2 v k. ú. Todně v majetku města za nově zaměřený pozemek parc. č. 660/10 o výměře 7 m2 v k. ú. Todně v majetku xxx s tím, že xxx doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 7.033 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 20)
 • rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky díl b a díl c o výměře 282 m2 (oddělené z parc. č. 1552/1) v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů v majetku města za nově zaměřený pozemek díl d o výměře 1 m2 (oddělený z parc. č. 956/1) v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů ve SJM xxx a xxx s tím, že manželé xxx doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 90.206 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 20)
 • rozhodlo směnit nově zaměřený pozemek díl b o výměře 97 m2 oddělený od parc. č. 2426/2 v k. ú. Trhové Sviny v majetku města za nově zaměřené pozemky parc. č. 2421/15 o výměře 70 m2 a díl a o výměře 27 m2, oddělené od parc. č. 2421/12 v k. ú. Trhové Sviny v majetku xxx. Směna proběhne bez doplatku, náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 20)
 • rozhodlo prodat pozemek parc. č. 993/6 o výměře 21 m2 v k. ú. Todně paní xxx za cenu 5.336 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 20)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 2265/3 o výměře 13 m2 v k. ú. Otěvěk, xxx, za cenu 10.433 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 20)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 2265/4 o výměře 13 m2 v k. ú. Otěvěk, xxx, za cenu 10.433 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 20)
 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 2230/13 v k. ú. Otěvěk a ukládá žadatelům dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 20)
 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku dílu a odděleného od parc. č. 1555 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů a ukládá žadateli dodat znalecký posudek. (pro 20)
 • rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemku parc. č. 1148/1 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá OSÚMM dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 20)
 • souhlasí s koupí části parc. č. 2208/16 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá OSÚMM dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 20)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.