608 436 941

Zápis z 15. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 23. června 2020 | 25x

které se konalo dne 22. 6. 2020

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

 Změny v příjmech o celkovou částku 1.609.000,00 Kč 

 Změny ve výdajích o celkovou částku 1.609.000,00 Kč. (pro 7)

 • schvaluje snížení nájemného z nebytových prostor v souvislosti s programem Ministerstva průmyslu a obchodu COVID-NÁJEMNÉ dle návrhu a pověřuje starostku podpisem dodatků k nájemním smlouvám. (pro 7)
 • schvaluje snížení nájemného z nebytových prostor MěKS TS v souvislosti s programem Ministerstva průmyslu a obchodu COVID-NÁJEMNÉ dle návrhu a pověřuje statutárního zástupce podpisem dodatků k nájemním smlouvám. (pro 7)
 • schvaluje snížení nájemného z nebytových prostor Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny v souvislosti s programem Ministerstva průmyslu a obchodu COVID-NÁJEMNÉ dle návrhu a pověřuje statutárního zástupce podpisem dodatků k nájemním smlouvám. (pro 7)
 • nesouhlasí s nabídkou Koncepce stravování od firmy Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r. o., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7. (pro 7)
 • rozhodla, na základě zveřejnění záměru pronájmu pozemku za účelem rozmístění pouťových atrakcí v době konání trhovosvinenské poutě 2020, uzavřít Smlouvu o provozování zábavných podniků s panem J. Holým, nabídková cena 30.000 Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • byla informována o rozhodnutí Ministerstva kultury poskytnout účelový finanční příspěvek ve výši 669.000 Kč na obnovu kaple - Nanebevstoupení Páně na Rejtech z programu Podpora obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
 • byla informována o oznámení Jihočeského kraje o poskytnutí dotace na Osvětlovací systém pro JSDH Todně ve výši 40.000 Kč a na Hudební festival Karel Valdauf 2020 ve výši 50.000 Kč.
 • rozhodla ukončit nájemní smlouvu nájmu nebytových prostor v objektu bývalé drobné provozovny v Trhových Svinech o výměře 59,4 m2 ze dne 26.06.2003 uzavřenou se společností Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o. k 30.06.2020. (pro 7)
 • rozhodla pronajmout nebytové prostory o výměře 77,8 m2 v budově bez čp/če, která je součástí pozemku parc. č. st. 812 v k. ú. Trhové Sviny, společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice,s.r.o., Nábř. Svatopluka Čecha 859, 374 01 Trhové Sviny, za cenu 413,20 Kč/m2/rok bez DPH,od 01.07.2020, na dobu neurčitou. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Trhové Sviny TS Zahradní VN a NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 258/3, 853/1, 847/4, 846, 830/20, 3857/6, 3857/1 a 271/3 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • byla informována a souhlasí se záměrem zateplení bytových domů čp. 1007 a 1008, Trhové Sviny (pro 7)
 • byla informována o připravovaném poptávkovém řízení na realizaci tlakového oddělení v budově MŠ Beruška.