608 436 941

Jak se hospodařilo v našich lesích v roce 2019

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 20. června 2020 | 26x

V letošním roce, jak všichni víme, je vše jinak. Výsledky hospodaření společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice jsme sice měli k dispozici v dubnu, tak jako každý rok, ale valná hromada společnosti byla svolána až na konec května. Hospodaření pochopitelně sledujeme průběžně po celý rok, ale některé hodnoty se mění na samém konci roku a je přeci jen potřeba vysvětlit je obšírněji. Proto předkládám zprávu o hospodaření s tímto zpožděním.

Ředitel společnosti pan Rostislav Vacík na valné hromadě prezentoval tyto výsledky hospodaření.

Rok 2019 je již šestým rokem v pořadí, kdy se řídíme novým Lesním hospodářským plánem, který je zpracováván vždy na 10 let a který stanovuje zákonné ukazatele – celkovou výši těžeb, výši výchovných zásahů do porostů a zalesňování holin. Valná hromada konstatovala, že tyto zákonné ukazatele společnost dodržuje a že nedochází k nadměrné těžbě.

Rok 2019 byl bohužel podle předpokladu dalším rokem, kdy nás zasáhlo přemnožení kůrovce, a to ještě daleko silněji než v letech předchozích. Zatím nepatříme k nejzasaženějším oblastem, těmi jsme ale v podstatě obklopeni. V loňském roce kůrovec výrazně zasáhl nejen Dačicko a Jindřichohradecko, ale i severní část Českobudějovicka, Strakonicko i Písecko. Jak výrazně vzrostl objem kůrovcového dříví nejen proti loňskému roku, ale i v poměru k celkově vytěženému dřevu za rok, ukazuje následující graf.

ZDE GRAF

Celkem bylo vytěženo 12 375 m3 dřeva, což je o něco více než v loňském roce, ale odpovídá to průměrné těžbě za posledních šest let zmíněného desetiletého plánu. Vážnost situace dokládá to, že kůrovcová těžba tvoří 78% celkové těžby a v součtu s polomovou těžbou je to dokonce 82%. Polomové těžby naštěstí bylo méně než v předešlém roce, oproti průměru posledních šesti let byla podprůměrná. Těžba zdravého dřeva byla omezena nejen z ekonomických důvodů – shodujeme se na tom, že při stávajících nízkých cenách dřeva je lépe těžbu odložit - ale při nutnosti těžit tolik dřeva kůrovcového není ani těžební kapacita. Mýtní těžbou (zdravé dřevo) bylo získáno jen 1 547 m³ dřeva, což je jen 12,5% celkové těžby. Těžba tzv. nahodilá – soušková a těžba výchovná byla provedena v objemu 170 m³.

Dalším negativem je pochopitelně také to, že těžba kůrovcového dřeva je nákladnější. V loňském roce byla kůrovcem napadena i část lesa, kde kvůli kamenitému terénu bylo jedinou možností přiblížení dřeva využití lanovky. Taková těžba je finančně pochopitelně náročnější a s ohledem na to, že kůrovcová kalamita zasáhla celou střední Evropu, je nutné čekat, až budou tyto kapacity volné.

Bohužel se potvrdil i předpoklad, že budou výrazně klesat ceny dříví v souvislosti s obrovským přebytkem dřeva na trhu. Z následující tabulky je zřejmé, jak výrazně za dva roky klesly ceny. U truhlářské a stavební kvality smrku cena poklesla téměř o jednu třetinu, u horší kvality a u kůrovcového dříví o polovinu. Cena těchto dvou druhů kvalit se dokonce vyrovnala.

ZDE TABULKA

 (SM – smrk, kvalita B/C - truhlářské a stavební dříví, kvalita CX - stavební dříví horší kvality, kvalita kůrovec - stavební dříví horší kvality, paletařina, vláknina, palivo) 

Celkové náklady na hospodaření v lese za rok 2019 byly 15,1 milionu Kč, celkové výnosy 15,9 milionu Kč. Oproti loňskému roku byl tedy hospodářský výsledek kladný 710 tisíc Kč. Je ale nutné připomenout, že stejně jako v loňském roce lesní společnost neodvedla žádné pachtovné. Pro město Trhové Sviny to znamená opět přibližně 6 milionu Kč výpadek v rozpočtu města.

Prognózy na konci roku 2019 byly naopak natolik pesimistické, že jsme v rozpočtu města počítali s 3,5 miliony Kč na výdajové stránce, kterými by bylo možné v případě narůstající kůrovcové kalamity zabránit ještě větším škodám na lesním majetku. Nyní, v polovině roku, již tak pesimističtí nejsme. Výsledkům hospodaření v lese pomůže krajská dotace nejen na zalesňování, ale i na částečnou eliminaci škod způsobených kůrovcem. Za minulé období bychom měli obdržet 2,1 milionu Kč. Ke konci vyúčtování a proplacení spěje také dotace na lesní cestu mezi kostelem Nejsvětější Trojice a Valchou ve výši 900 tisíc Kč.

Dle odborníků jistou naději dává letošní mírná zima a velmi deštivý a chladný květen. Takové počasí množení kůrovce nesvědčí. Letošní škody by tedy nemusely být tak velké, ale stále je nutné počítat s tím, že kůrovec velmi výrazně naše lesy ohrožuje. Bude záležet především na počasí v příštích týdnech. Pokud by se vám tedy chtělo lát na déšť, vzpomeňte na lesy i celou přírodu, která je velmi ohrožená suchem posledních let, a určitě se bude i špatné počasí snášet lépe.