608 436 941

Zápis z 14. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 19. června 2020 | 8x

které se konalo v pondělí 15. 6. 2020 od 15:00 hod.

Omluven: P. Stodolovský, Mgr. M. Majer

Hosté: Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů (pro 5)
 • byla informována a doporučuje ZM schválit závěrečný účet za rok 2019 bez výhrad.(pro 5)
 • byla informována a doporučuje ZM schválit účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, na zpracování 5. úplné aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území ORP Trhové Sviny a pověřuje starostku města jejím podpisem. (pro 5)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Branka č. p .593 v Trhových Svinech o jeden rok, tj. do 31. 7. 2021. (pro 5)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok, tj. do 31. 7. 2021. (pro 5)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Žižkovo náměstí č.p. 30 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31. 8. 2022. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku dílu a odděleného od parc. č. 1555 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 2230/13 v k. ú. Otěvěk. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr směny pozemku parc. č. 1148/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM souhlasit s koupí části parc. č. 2208/16 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • byla informována o dokončení stavby mostu na ÚK č. 2 v Pěčíně.
 • byla informována o vypsaném výběrovém řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku - bunkru na pozemku parc. č. st. 190/2 v k. ú. Jedovary, vypsaném Ministerstvem obrany, Odborem nakládání s nepotřebným majetkem. Součástí nabídky není pozemek pod stavbou.
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Trhové Sviny - parkovací stání v ulici Budovatelská“ s JEDNOTOU, spotřebním družstvem ČB, Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice. (pro 5)
 • byla informována o Smlouvě o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu "Propagace funkční technické památky Buškův hamr, Trhové Sviny", ve výši 50.000,00 Kč z celkových uznatelných výdajů 71.490 Kč.
 • byla informována o Smlouvě o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu "Mladí hasiči v Trhových Svinech aktivně rozvíjí své schopnosti", ve výši 40.000,00 Kč z celkových uznatelných výdajů 50.314,47 Kč.
 • byla informována o Smlouvě o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu "Vybavení sportovní haly Trhové Sviny", ve výši 30.000,00 Kč z celkových uznatelných výdajů 37.523,00 Kč.
 • souhlasí s příspěvkem ve výši 3000 Kč na podporu provozu Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00 Praha 8. (pro 5)
 • souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku nadačnímu fondu Gaudeamus, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky a Slovenské republiky ve výši 3000 Kč. (pro 5)
 • rozhodla zveřejnit záměr propachtování pozemků parc. č. 698/1, parc. č. 704, část parc. č. 697, parc. č. 706, parc. č. 12, parc. č. 51, parc. č. 6/1 a parc. č. 34 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 5)
 • byla informována o získání dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1.099.000 Kč na projekt Obec přátelská rodině a 600.000 Kč na projekt Obec přátelská seniorům.
 • byla informována o jednání a zápisu z Komise výstavby a rozvoje Města Trhové Sviny ze dne 25. 5. 2020.
 • ukládá OSÚMM provést drobné úpravy v areálu Velkého rybníka dle usnesení stavební komise č. 08/2020. (pro 5)
 • ukládá OSÚMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2021 přípravu vyhlášení architektonické soutěže na celkovou revitalizaci Žižkova náměstí v Trhových Svinech. (pro 5)
 • ukládá zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2021 projektovou dokumentaci celkové rekonstrukce chodníků v ulici Trocnovská od "úzkého" k supermarketu Lidlu. (pro 5)
 • byla informována o návrhu OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.
 • souhlasí s povolením výjimky z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Trhové Sviny dle předloženého návrhu. (pro 5)
 • byla informována  o žádosti TJ Spartak Trhové Sviny z.s. o finanční spoluúčast v rámci realizace projektu "Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště" a postupuje zastupitelstvu města k projednání.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.