608 436 941

Zápis z 13. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 11. června 2020 | 20x

které se konalo v pondělí 1. 6. 2020 od 16.30 hod.

Hosté:

Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Bc. Z. Kojanová

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • doporučuje zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „PRODLOUŽENÍ VODOVODU A NAPOJENÍ p.č. 30/1 v k.ú. Bukvice u Trhových Svinů“ s xxx. (pro 7)
 • doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „PRODLOUŽENÍ VODOVODU A NAPOJENÍ p.č. 760/4, katastrální území Něchov“ s xxx. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Trhové Sviny, K 3845/1 - úprava NN", za úplatu 1.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Trhové Sviny, K 3845/1 - úprava NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3901/4 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • byla informována a postupuje ZM k projednání směnu nově zaměřených pozemků parc. č. 660/9 a 987/5 v k. ú. Todně.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání směnu nově zaměřených pozemků dílu c a dílu d oddělených z parc. č. 1552/1 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání směnu nově zaměřeného pozemku dílu b odděleného od parc. č. 2426/2 v k. ú. Trhové Sviny.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání prodej pozemku parc. č. 993/6 v k. ú. Todně.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání prodej nově zaměřených pozemků parc. č. 2265/3 a 2265/4 v k.ú. Otěvěk.
 • rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 77,8 m2 v budově bez čp/če, která je součástí pozemku parc. č. st. 812 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla na základě žádosti xxx ukončit nájemní smlouvu ze dne 24.11. 2014 na nebytové prostory v objektu bývalé drobné provozovny v Trhových Svinech dohodou k 30. 6. 2020. (pro 7)
 • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít smlouvu o dílo na opravu střechy KD Něchov s firmou SF & RP METAL s.r.o., Pod Laznou 108, 373 81 Kamenný Újezd, nabídková cena 254.997 Kč bez DPH (308.546,37 Kč včetně DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla vypovědět stávající Smlouvu o provozování zábavných podniků, která byla uzavřena s xxx. (pro 5, zdržel se 2)
 • rozhodla zveřejnit výběrové řízení na pronájem části pozemku parc. č. 3845/25 o výměře cca 1100 m2 v kú. Trhové Sviny za účelem provozování zábavných podniků v období trhovosvinenské poutě v roce 2020, tj. od 10. 8. 2020 do 17. 8. 2020, s minimální nabídkovou cenou za pronájem pozemku 25.000 Kč. (pro 4, zdržel se 3)
 • rozhodla na základě průzkumu trhu uzavřít kupní smlouvu na dodávku příkopového ramena MCCONNEL PA 4745 s firmou UNIAGRA CZ a.s., Jarošovice 760, 375 01 Týn nad Vltavou, nabídková cena 435.000 Kč bez DPH (526.350 Kč včetně DPH), a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 5, zdržel se 2)
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2018, která byla uzavřena s firmou Gordic s.r.o., Erbenova 4,586 01 Jihlava, IČ 47903783 na zajištění nových funkcí informačního systému města Trhové Sviny. Dodatkem se upravuje způsob placení servisní podpory. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • rozhodla podat žádost o dotaci na projekt "ZŠ Trhové Sviny - učebna přírodních věd" do 15. výzvy IROP (SCLLD) "MAS Sdružení Růže - IROP _ Podpora infrastruktury pro vzdělávání II". (pro 7)
 • byla informována o výsledcích zápisu do MŠ Trhové Sviny a žádosti o spolupráci při řešení nedostatečné kapacity. Rada města ukládá OSÚMM zajistit projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti v MŠ Beruška na navýšení kapacity. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku na zajištění sociální služby Jihočeský streetwork organizaci PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice 386 01 ve výši 25.000 Kč. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež organizaci Domeček - středisko Husitské diakonie, Branka 588, 374 01 Trhové Sviny ve výši 50.000 Kč. (pro 7)
 • byla informována a doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci programu Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny na období 2021 - 2025. (pro 7)
 • souhlasí s uvolněním částky 160.000 Kč z rozpočtu Divadla Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny na uspořádání třídenního zájezdu do Moravského krasu. Uvedené finanční prostředky nebudou čerpány z rozpočtu MěKS ani Města Trhové Sviny. (pro 7)
 • byla informována o získané dotaci v rámci dotačního programu Podpora sportu, opatření č. 1 Rekonstrukce a opravy fotbalových hřišť a atletických stadionů, vyhlášený Krajským úřadem Jihočeského kraje.
 •  schvaluje předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat 22. 6. 2020. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.