608 436 941

Zápis z 10. jednání rady města.

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: sobota 23. května 2020 | 38x

které se konalo dne 4. 5. 2020 od 15 hod.

Hosté: Ing. J. Polák, Ing. I. Božáková, Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • rozhodla nepodat žádost o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice pro JSDH Trhové Sviny z Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v rámci výzvy JSDH_V3_2021 a ukládá OSÚMM zadat přepracování studie nové hasičské zbrojnice pro JSDH Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na výstavbu mostu Marouškův mlýn, Trhové Sviny, s firmou Mostní konstrukce, s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČO 067 54 449, nabídková cena 197.000 Kč bez DPH (238.370 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla podat žádost o dotaci na výstavbu vodovodu a kanalizace na Svaté Trojici v rámci III. výzvy Ministerstva zemědělství z Programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. (pro 7)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele sadových úprav školní zahrady MŠ Trhové Sviny, které jsou z pohledu poskytovatele dotace neuznatelné, a které byly schváleny radou města dne 27. 1. 2020, č. usnesení 13/2020.
 • byla informována o připravovaných poptávkových řízeních na výměnu oken u objektu KD Otěvěk a Gymnázium Trhové Sviny.
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Nežetice, čp. 24 - kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 17/3, 17/1, 17/2, 1918/4, 128 a 127/6 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 7)
 • souhlasí s předloženým návrhem rozdělení finančních prostředků z grantového programu města Trhové Sviny „Živé město 2020“. Přidělené prostředky do 20 tis. Kč rada města schvaluje. Navržené finanční prostředky s částkou vyšší než 20 tis. Kč budou předloženy ZM ke schválení. (pro 7)
 • ROZDĚLENÍ DOTACÍ MĚSTA TRHOVÉ SVINY „ŽIVÉ MĚSTO 2020“

Subjekt

Schválená částka 2020

Mgr. Jan Váňa

3 000

Český svaz včelařů TS

10 000

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

0

Jiří Steinbauer

3 000

ŽESTĚ DVĚSTĚ

8 000

Hana Tichá (Skautský oddíl Lesní záře)

10 000

Hospic sv.Jana N. Neumanna o.p.s

5 000

SK Rejta spolek

10 000

Římskokatolická farnost TS

0

Myslivecký spolek TS

25 000

Svaz postižených civilizačními chorobami

10 000

Ivana Pařízková (Český svaz žen)

7 000

Česká maltézská pomoc

5 000

SDH Otěvěk

15 000

Zdeňka Kubínová (Osadní výbor Nežetice)

3 000

TJ Spartak

670 000

SDH Březí

3 000

Michal Bartoň

3 000

Český rybářský svaz TS

10 000

SDH Todně

25 000

SK Čtyři Dvory, z.s.

8 000

Veselá atletika

35 000

Spolek Rejta

15 000

Domov pro seniory Chvalkov

0

ZUŠ F. Pišingera

10 000

Kruh přátel hudby

10 000

Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ TS

5 000

Jiří Krauskopf

0

SDH Trhové Sviny

60 000

Prevent 99 z.ú.

0

SDH Něchov

15 000

Myslivecký spolek BeNNeT

5 000

Spolek přátel Svatá Trojice

10 000

Celkem

998 000 Kč

 • schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

 Změny v příjmech o celkovou částku 2.473.420,00 Kč 

 Změny ve výdajích o celkovou částku 2.473.420,00 Kč. (pro 7)

 • byla informována o zhodnocování volných peněžních prostředků prostřednictvím opakovaných termínovaných vkladů v systému eTradingu Komerční banky.
 • byla informována o návrhu odpuštění nájemného pro podnikatele z nebytových prostor v majetku města, včetně v majetku příspěvkových organizací, jejichž provoz byl omezen vyhlášením nouzového stavu
 • schvaluje předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat 18. 5. 2020. (pro 7)
 • schvaluje Provozní řád tréninkového hřiště v Tovární ulici. (pro 7)
 • byla informována o záměru TJ Spartaku vybudovat víceúčelové plážové hřiště ve sportovním areálu města Trhové Sviny na pozemku parc. č. 326/1 v k. ú. Trhové Sviny.