608 436 941

Zápis z 8. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 20. dubna 2020 | 18x

které se konalo dne 6. 4. 2020 od 15:00 hod.

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů (pro 7)
  • byla informována o nákupu bavlněných roušek (ústenek) a souhlasí s přiloženým návrhem jejich rozdávání občanům ve smyslu § 2055 odst. 1 občanského zákoníku v povaze tzv. společenské úsluhy. (pro 7)
  • souhlasí s tím, aby pravomoc k rozdávání osobních ochranných prostředků byla převedena na starostku. (pro 7)
  • souhlasí se žádostí Římskokatolické farnosti Trhové Sviny, Husova 2, 373 33 Nové Hrady, o doporučení k poskytnutí dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury pro rok 2020 na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech. (pro 5, proti 1, zdržel se 1)
  • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Rankov 29 - kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 2085/1 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů. (pro 7)
  • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Trhové Sviny ZTV Otěvěk - kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 807/6 v k. ú. Otěvěk. (pro 7)
  • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na akci "Rekonstrukce mostu Jeronýmova ulice, Trhové Sviny" s firmou Dopravní stavby HP Bohemia, Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 25161601, nabídková cena 170.875,70 Kč bez DPH (206.709,60 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
  • schvaluje cenovou nabídku ve výši 85.000 Kč bez DPH (102.850 Kč včetně DPH) za opakované projednání změny č. 3 ÚP Trhové Sviny v souladu s pokyny zastupitelstva města ze dne 24.02.2020, kterou předložil stávající zpracovatel SP Studio s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov. (pro 5, zdržel se 2)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

Změny v příjmech o celkovou částku 237.000 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 237.000 Kč. (pro 7)