608 436 941

Zápis ze 7. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 25. března 2020 | 17x

které se konalo dne 25. 3. 2020 od 10:00 hod.

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů (pro 7)
  • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na akci "Oprava fasády domu, parc. č. 123/1, Trhové Sviny" s firmou Václav Prokeš, Svatojánská 191, 373 24 Římov, IČO 12916463, nabídková cena 462.206 Kč bez DPH (559.269 Kč včetně DPH)a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
  • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na akci "Výměna povrchů Kostelní ulice, Trhové Sviny" s firmou Stavitelství Matourek, dopravní a inženýrské stavby, s.r.o., Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov, IČO 25168002, nabídková cena 5.681.217 Kč bez DPH (6.874.273 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6, zdržel se 1)
  • schvaluje pro Základní školu Trhové Sviny, v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, výjimku ze Směrnice města o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s realizací projektu "Jazykově vzdělanější", který je plněn v rámci operačního programu OP VVV, výzvy č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnějšímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Základní škola Trhové Sviny může zadávat veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci tohoto projektu do výše 400.000 Kč bez DPH bez předchozí poptávky. (pro 7)
  • souhlasí s umístěním sídla organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. pobočný spolek České Budějovice, IČ: 625 36 591, v budově Nové město čp. 228, Trhové Sviny, která je v majetku města Trhové Sviny, a je součástí pozemku parc. č. st. 77 v k. ú. Trhové Sviny, zapsaného na LV č. 1. (pro 7)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

 Změny v příjmech o celkovou částku 1.207.725 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 1.207.725 Kč. (pro 7)