608 436 941

Zápis z 5. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 11. března 2020 | 19x

které se konalo  dne 9. 3. 2020 od 15:00 hod.

Omluven: Dřívější odchod Ing. D. Štojdla v 17.45 h 

Host: Ing. L. Klein, Ing. M. Rojdl, z firmy BETON HRONEK s.r.o. – J. Hronek, P. Hronek, M. Bicera 

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • byla informována o předání pokynu zpracovateli k úpravě návrhu Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny pro opakované veřejné projednání.
 • schvaluje upravený vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na rok 2020 ve výši 8.897.440 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 4.739.440 Kč. Současně schvaluje i upravený odpisový plán na rok 2020. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny za rok 2019 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny za rok 2019 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. Současně schvaluje vypořádání hospodářského výsledku dle návrhu, to je převod zisku do rezervního fondu organizace. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny za rok 2019 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny za rok 2019 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. Současně schvaluje vypořádání hospodářského výsledku dle návrhu, to je převod ztráty na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. (pro 7)
 • byla informována o kontrole hospodaření za rok 2019 Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny, kterou provedla finanční komise dne 27.01.2020, a o vyjádření ZZP Trhové Sviny k této kontrole.
 • Rada města Trhové Sviny byla informována o přípravě zadávacího řízení na zajištění výběru dodavatele na akci "Rekonstrukce školní jídelny".
 • byla informována o II. jednání Pracovní skupiny pro program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Rada města Trhové Sviny souhlasí s navrženým využitím získané dotace 200.000 Kč na opravy fasády domu č.p. 30. (pro 7)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele stavby oprava fasády domu na Žižkově náměstí, parc. č. 123/1, Trhové Sviny, v souladu s podmínkami Ministerstva kultury na obnovu městské památkové zóny.
 • schvaluje cenovou nabídku, kterou předložil Ateliér Kročák - architekti, Riegrova 20, České Budějovice, na vypracování projektu pro společné územní a stavební řízení na akci "Regenerace veřejného prostranství Budovatelská ulice", Trhové Sviny, ve výši 322.980 Kč bez DPH (390.806 Kč včetně DPH). (pro 6)
 • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít smlouvu o dílo na stavební práce "Výstavba parkoviště 03 - Budovatelská, Trhové Sviny" s firmou STRABAG a.s., Kačírkova 598/4, 158 00 Praha 5, se sídlem odštěpného závodu Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav, nabídková cena 288.664 Kč bez DPH (349.283 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • schvaluje podání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Jihočeského kraje na rok 2020 dle připraveného návrhu:

 Neinvestiční dotace pro SDH zřizovaných obcí -

 - SDH Trhové Sviny - nákup věcných prostředků v celkové hodnotě 64.615 Kč (možná výše dotace

 70 %, tj. 45.230 Kč, požadovaná spoluúčast 30 % , tj. 19.385 Kč) 

 - SDH Rankov - nákup věcných prostředků v celkové hodnotě 45.492 Kč (možná výše dotace 70 %, tj. 31.844 Kč, požadovaná spoluúčast 30 % , tj. 13.648 Kč)

 - SDH Todně - nákup věcných prostředků v celkové hodnotě 66.000 Kč (možná výše dotace 70 %, tj. 46.200 Kč, požadovaná spoluúčast 30 % , tj. 19.800 Kč)

 - Podpora cestovního ruchu - tvorba nových propagačních materiálů v celkové hodnotě 109.390 Kč (možná výše dotace 70 %, tj. 76.573 Kč, požadovaná spoluúčast 30 % , tj. 32.817 Kč) (pro 6)

 • souhlasí se zařazením žádosti Města Trhové Sviny do programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve věci „Výměna oken, oprava omítek a soklu – nemovitá kulturní památka kaple Nanebevzetí P. Marie, rejstříkové číslo 34998/3-5777, které se nachází na pozemku st. p. č. 590 v k. ú. Trhové Sviny v osadě Rejta“. (pro 6)
 • rozhodla, že výše nájemného v bytech v č.p. 30 Žižkovo náměstí Trhové Sviny bude stanovena na 80 Kč za m2 plochy bytu u všech prodlužovaných nájemních smluv s platností od 01.04.2020. (pro 6)
 • rozhodla přidělit byt č. 46 v Domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech panu xxx od 1. 4. 2020 na dobu určitou dvou let s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku na opravu krovu a střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie Římskokatolické farnosti Trhové Sviny, Husova 2, 373 33 Nové Hrady ve výši 50.000 Kč. (pro 5, proti 1)
 • nesouhlasí s poskytnutím příspěvku pro IV-NAKLADATELSTVÍ s.r.o., smluvního vydavatelství EUROPEAN POLICE ASSOCIATION - CZ, Kověnova 2660/141, 130 00 Praha 3. (pro 5, zdržel se 1)
 • souhlasí s partnerstvím města Trhové Sviny při realizaci veřejné open air happeningové akce ZUŠ Open 2020 dne 14. května 2020. (pro 6)
 • byla informována o žádosti spolku HAIMA České Budějovice o podporu při pořádání charitativní akce "Letíme vám pro zdraví". Rada města Trhové Sviny souhlasí s bezplatným zapůjčením partystanu a 50 ks setů (stolů a lavic) včetně dopravy a montáže, která se uskuteční dne 25. 7. 2020 na letišti leteckých modelářů v Trhových Svinech. (pro 6)
 • souhlasí se žádostí Městského kulturního střediska o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 ze zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v místech kolem Kulturního domu Trhové Sviny z důvodu konání metalového festivalu AFOD ve dnech 26. 6. 2020 až 28. 6. 2020. (pro 6)
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.12.2019 na akci "Dodávka a montáž domovní předávací stanice pro čp. 812, Trhové Sviny", která byla uzavřena s firmou MVT Tomášek, s.r.o. Dodatkem se mění původní cena 431.733,28 Kč bez DPH (522.397,26 Kč včetně DPH) na cenu 400.806,47 Kč bez DPH (484.975,82 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.