608 436 941

Zápis ze 4. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: pondělí 2. března 2020 | 17x

které se konalo v pondělí  24. 2. 2020 po skončení jednání ZM

Omluven: Pavel Stodolovský

Host: Ing. Ivana Božáková

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
  • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby "Stavební úpravy kaple Rejta" uzavřít smlouvu o dílo s firmou KOMI-CB, s.r.o., Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice, IČO: 28093976, cenová nabídka ve výši 984.087,10 Kč bez DPH (1.190.745,30 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
  • schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.12.2019, která byla uzavřena s firmou E.ON Enerie a.s. na osvětlení dílen údržby města a kterým se snižuje cena díla. Původní cena 168.990 Kč bez DPH (204.477,90 Kč včetně DPH), nová cena 166.448 Kč (201.402,08 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
  • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít Smlouvu o pojištění městského majetku a Smlouvu o pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob s firmou General Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 01 Praha 1, která předložila nejvýhodnější nabídku 257.246 Kč za rok za obě smlouvy a pověřuje starostku podpisem těchto smluv. (pro 6)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

Změny v příjmech o celkovou částku 1.200 160,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 1.200 160,00 Kč. (pro 4, zdržel se 2)