608 436 941

Usnesení - výsledky projednání z I. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: pondělí 2. března 2020 | 31x

které se konalo 24. února 2020 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven dřívější odchod p. J. Poláška a p. L. Kollara.

Zastupitelstvo města

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 16.12.2019. (pro 23)
 • bylo informováno o jednáních a zápisech Kontrolního výboru města Trhové Sviny ze dne 16.01.2020 a ze dne 13.02.2020.
 • vrací předložený návrh Změny č. 3 územního plánu města Trhové Sviny pořizovateli s pokynem k úpravě - dále nesledovat záměr označený 106. Zastupitelstvo města Trhové Sviny souhlasí se zachováním plochy P3 jako plochy smíšené obytné, území malých sídel, včetně předložených regulativů. (pro 19, zdržel se 3)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 11/2019:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 0,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 0,00 Kč (pro 22)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 12/2019:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 0,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 0,00 Kč (pro 22)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2020:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 159 835,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 159 835,00 Kč

 změny ve financování v příjmech o celkovou částku 30 000 000,00 Kč

 změny ve financování ve výdajích o celkovou částku 30 000 000,00 Kč (pro 22)

 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 993/6 v k. ú. Todně a ukládá žadatelce dodat znalecký posudek. (pro 22)
 • zrušuje usnesení ZM č. 95/2018 ze dne 17.12.2018. (pro 22)
 • rozhodlo zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 2426/2 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá OSÚMM dodat geometrický plán. (pro 22)
 • rozhodlo neprodat části pozemků parc. č. 765/5 a 1095/9 v k. ú. Otěvěk. (pro 22)
 • souhlasí se zrušením Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy ze dne 27.05.2008. (pro 22)
 • rozhodlo směnit pozemek parc. č. 25/1 o výměře 45 m2 v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů, v majetku města za pozemek parc. č. 1209/24 o výměře 5 m2 a nově zaměřený pozemek parc. č. 25/3 o výměře 40 m2 v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů, v podílovém spoluvlastnictví xxx a xxx. Směna pozemků proběhne bez doplatku, náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 22)
 • rozhodlo směnit pozemky parc. č. 753/11 o výměře 7.754 m2 a parc. č. 1103/18 o výměře 24 m2 v k. ú. Otěvěk v majetku města za pozemky parc. č. 3912/120 o výměře 74 m2, parc. č. 3912/75 o výměře 133 m2, parc. č. 3912/101 o výměře 125 m2, parc. č. 3912/126 o výměře 46 m2, parc. č. 3912/82 o výměře 55 m2, parc. č. 3912/102 o výměře 53 m2, parc č. 3912/108 o výměře 79 m2, parc. č. 3846/28 o výměře 54 m2, parc. č. 3846/32 o výměře 91 m2, parc. č. 1156/3 o výměře 2.817 m2, parc. č. 1415/2 o výměře 273 m2, parc. č. 1415/3 o výměře 219 m2, parc. č. 380/1 o výměře 1.642 m2, parc. č. 380/4 o výměře 1.639 m2, parc. č. 383/1 o výměře 20 m2 a parc. č. 383/4 o výměře 55 m2 v k. ú. Trhové Sviny, a dále za pozemky parc. č. 1211/33 o výměře 28 m2, parc. č. 1211/5 o výměře 219 m2 a parc. č. 368/8 o výměře 99 m2 v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů, a dále za pozemek parc. č. 2245/13 o výměře 7 m2 v k. ú. Otěvěk v majetku AGS AGRO České Budějovice a.s., Třebízského 1217, 374 01 Trhové Sviny. Směna pozemků proběhne bez doplatku, náklady spojené s převodem uhradí společnost AGS AGRO České Budějovice a.s. (pro 21)
 • rozhodlo prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k nově zaměřenému pozemku parc. č. 2648/5 o výměře 951 m2 v k. ú. Besednice manželům xxx za cenu 4.828 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 21, zdržel se 1)
 • rozhodlo prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k nově zaměřenému pozemku parc. č. 2648/6 o výměře 2.668 m2 v k. ú. Besednice manželům xxx za cenu 35.706 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19, zdržel se 3)
 • rozhodlo prodat pozemek parc. č. 3809/15 o výměře 9 m2 v k. ú. Trhové Sviny xxx za cenu 12.114 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 22)
 • rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky parc. č. 17/10 o výměře 2 m2 a parc. č. 1888/9 o výměře 17 m2 v k. ú. Březí u Trhových Svinů v majetku města za nově zaměřený pozemek parc. č. 1797 o výměře 19 m2 v k. ú. Březí u Trhových Svinů v majetku xxx. Směna pozemků proběhne bez doplatků, náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 22)
 • rozhodlo směnit nově zaměřený pozemek parc. č. 479/5 o výměře 68 m2 v k. ú. Březí u Trhových Svinů v majetku města za nově zaměřený pozemek parc. č. 478/4 o výměře 70 m2 v majetku xxx. Směna pozemků proběhne bez doplatku, náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 21)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Trhové Sviny (ul. Luční) - Prodloužení vodovodu a kanalizace včetně přípojek pro p.č. 1332/2“, s xxx. (pro 21)
 • bylo informováno o přijetí daru na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na stavbu s názvem „Prodloužení vodovodního řadu na parc. č. 2233/7 Trhové Sviny, Otěvěk“, s xxx.
 • schvaluje Koncepci rodinné a seniorské politiky města Trhové Sviny na období 2020 - 2025. (pro 20, zdržel se 1)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60.000,- Kč na zajištění organizační a administrativní činnosti Rodinného centra Trhováček, z. s., Nábřeží Svat. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 19, zdržel se 2)
 • schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí peněžního daru ve výši 66.800,- Kč, pro účely podpory talentovaných dětí a mládeže v regionu působnosti MAS Sdružení Růže a dalšího rozvoje regionu, se Sdružením Růže, z.s.p.o., se sídlem Petříkov 45, 374 01 Trhové Sviny, a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 19, zdržel se 2)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.