608 436 941

Počet obyvatel – zůstáváme na svém

Autor: Mgr. Věra Korčaková, Jaroslava Slámová | Zveřejněno: 22. února 2020 | 71x

Ani v letošním roce neopominu porovnání počtu obyvatel v našem městě i v místních částech oproti roku předešlému i oproti roku 2013, tedy k roku, od něhož statistiku obyvatel více sleduji.

Loňský rok je zvláštní tím, že v součtu zůstáváme na naprosto stejném počtu obyvatel jako v roce 2017, tedy 5 129.

V následující tabulce je uveden počet obyvatel ve městě i v místních částech v roce 2019 (samostatně uvádím i Rejta a Svatou Trojici – přestože jsou vedeny jako ulice Trhových Svinů), dále srovnání roku 2019 oproti roku 2018 a srovnání roku 2019 oproti roku 2013, obě změny jsou v následujícím sloupci přepočítány na procenta.

část obce

počet obyv. v r. 2018

počet obyv. v r. 2019

změna 2018-2019

změna 2018-2019 %

změna 2013-2019

změna 2013-2019 %

Trhové Sviny

3 762

3 743

-19

-0,5

7

0,2

Rejta

380

390

10

2,6

43

12,4

Otěvěk

240

244

4

1,7

31

14,6

Todně

112

114

2

1,8

15

15,2

Svatá Trojice

103

101

-2

-1,9

21

26,3

Něchov

93

98

5

5,4

3

3,2

Rankov

95

95

0

0,0

14

17,3

Bukvice

64

65

1

1,6

15

30,0

Jedovary

50

53

3

6,0

12

29,3

Čeřejov

49

50

1

2,0

9

22,0

Hrádek

41

41

0

0,0

-2

-4,7

 Nežetice

34

35

1

2,9

7

25,0

Pěčín

36

35

-1

-2,8

9

34,6

Březí

36

33

-3

-8,3

2

6,5

Třebíčko

30

28

-2

-6,7

2

7,7

Veselka

4

4

0

0,0

-1

-20,0

celkem

5 129

5 129

0

0,0

187

3,8

Úbytek počtu obyvatel se týkal především samotného města, ubylo zde 19 obyvatel. V městě samotném jsou opticky největší rozdíly, a to jak v přírůstku, tak v úbytku obyvatel. Zatímco např. v roce 2015 přibylo 36 obyvatel, v roce 2017 jich ten samý počet ubyl. Stejně tak nelze mluvit o nějakém souvislém trendu ani o pravidelném střídání úbytků a přírůstků. V součtu od roku 2013 zůstáváme v malém přírůstku.

Ve většině místních částí naopak obyvatel přibývá, a tento trend můžeme označit jako dlouhodobější.

Nejvíce obyvatel přibylo na Rejtech, a to 10, dále pak v Něchově5 obyvatel. Pokud budeme místní části porovnávat v procentech, největší skok se povedl v Jedovarech – o 3 obyvatele, tedy o 6%, a ve zmíněném Něchově – o 5,4%.

V počtu obyvatel Něchov předběhl Rankov, naopak Březí kleslo za Nežetice a Pěčín, které „srovnaly skóre na 35:35“. Opět větší výpovědní hodnotu má srovnání od roku 2013, kdy téměř všechny místní částí výrazně rostly. Nejvíce obyvatel v procentech přibylo v Pěčíně, a to více než o jednu třetinu, o téměř 35 %. Velmi významný přírůstek obyvatel je také v Bukvici o 30%, podobně jako v Jedovarech o 29%.

Celkově v Trhových Svinech od roku 2013 přibylo 187 obyvatel, tedy 3,8%.

Rok

Narození

Zemřelí

Přistě-
hovalí

Vystě-
hovalí

Přírůstek přirozený

Přírůstek migrační

2013

44

51

104

108

-7

-4

2014

42

45

102

82

-3

20

2015

56

35

155

110

21

45

2016

55

45

129

103

10

26

2017

59

44

103

120

15

-17

2018

55

43

113

104

12

9

2019

37

51

122

89

-14

33

2018/2019

-18

8

9

-15

-26

24

(pozn. údaje v této tabulce jsou z jiného data než ta z předchozí tabulky, nelze je proto porovnávat)

Další tabulka sleduje to, čím byl ovlivněn vývoj počtu obyvatel v minulých letech. Tzv. přírůstek přirozený je rozdíl mezi narozenými a zemřelými a přírůstek migrační je rozdíl mezi těmi, kdo se přistěhovali a odstěhovali.

V loňském roce se narodilo nejméně dětí od roku 2013, jen 37 dětí. Je to o 18 dětí méně než v roce předešlém a o 15 dětí méně oproti průměru počítanému od roku 2013. Zároveň zemřelo nejvíce obyvatel ve sledovaném období – 51 obyvatel, stejně jako v roce 2013, přičemž průměr za toto období je 43. Tzv. přirozený přírůstek byl v letošním roce výrazně negativní, rozdíl mezi narozenými a zemřelými je -14, což je skutečně nejvyšší negativní rozdíl v tomto období.

Chlapců se v minulém roce narodilo 18, dívek 19. Zatímco dívky se rodily v téměř každém měsíci, chlapci se buď nerodili vůbec, např. v lednu, červenci a v srpnu ani jeden, nebo naopak v únoru hned čtyři. Únor byl vůbec „nejúrodnějším“ měsícem, kdy se narodily také další 3 dívky.

V přírůstku migračním jsme naopak zaznamenali nárůst. Přistěhovalo se o 33 obyvatel více, než kolik se jich odstěhovalo. Ve srovnání s rokem předešlým se přistěhovalo o 9 obyvatel více a naopak odstěhovalo se jich o 15 méně než v roce předešlém.

Jak ukazuje poslední řádek – úbytek přirozený byl vyrovnán přírůstkem migračním.

Ve věkovém rozvrstvení obyvatelstva se oproti minulému roku příliš nezměnilo, jen se změnilo rozložení mezi muži a ženami. Zatímco v loňském roce bylo žen o jednu méně než mužů, v letošním roce je žen o 17 více než mužů.

I letos pár údajů ze statistiky ne tak závažné. Ve statistice jmen a příjmení se nic nezměnilo – statistiku stále vedou Janové v počtu 233 (pro srovnání – jako by se skoro všichni v Otěvěku jmenovali Jan), s poměrně velkým odstupem jsou to pak Marie v počtu 183 (skoro polovina Rejt by se mohla jmenovat Marie). Jména v první patnáctce zůstávají stejná, pouze Tomášové z ní vyřadili Zdeňky.

Oproti loňsku pánové Dvořákové (43) předběhli dámy Dvořákové (42), obsadili tak první dvě místa ve statistice příjmení. Dalšími nejčastějšími příjmeními zůstávají Nováková, Janda, Jandová, Buřič a Jindra.

Doufám, že ani letos pro vás statistika nebyla až taková nuda, má totiž i cenné údaje.