608 436 941

Zápis z 3. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 12. února 2020 | 40x

které se konalo v pondělí  10. 2. 2020 od 15.00 hod.

Omluven: Ing. David Štojdl

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje rozpočet neuznatelných nákladů z pohledu poskytovatele dotace ve výši 487.722 Kč bez DPH (590.144 Kč včetně DPH) na realizaci přírodní zahrady MŠ Čtyřlístek, Trhové Sviny, který bude součástí žádosti o dotaci z Národního programu Životního prostředí - výzva č. 7/2019. (pro 6)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny včetně odůvodnění, rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek.
 • byla informována o přidělené dotaci ve výši 200.000 Kč z Ministerstva kultury na rok 2020 na Regeneraci městské památkové zóny Trhové Sviny.
 • schvaluje na základě poptávkového řízení cenovou nabídku na opravu balkonů DPS ve výši 293.850 Kč bez DPH (337.927,50 Kč včetně DPH), kterou předložila firma Milan Cibulka - Tesařství, Bukvice 4, 374 01 Trhové Sviny a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • schvaluje objednávkové formuláře na pořízení platebních terminálů KB SmartPay pro odbor dopravy, podatelnu, oddělení občanských průkazů a pasů, KIC a městskou policii a pověřuje starostku jejich podpisem. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci z národního programu životního prostředí - výzva č. 9/2019 na výsadbu 23 kusů stromů do zahrady MŠ Čtyřlístek dle navrženého osazovacího plánu. Předpokládané náklady jsou 111.000 Kč, dotace je 100 % z uznatelných nákladů. (pro 5, zdržel se 1)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu s názvem "Novostavba chodníku v obci Otěvěk" se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje na pozemku p.č. KN 2209/54 k.ú. Otěvěk a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla na základě předložených cenových nabídek, uzavřít kupní smlouvu na dodání svítidel a stožárů na stavbu "Čeřejov - rekonstrukce veřejného osvětlení" s firmou JIPOL s.r.o. České Budějovice za cenu 165.022,5 Kč bez DPH a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. (pro 6)
 • byla informována o žádosti xxx a doporučuje ZM souhlasit se zrušením Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy ze dne 27. 5. 2008. (pro 6)
 • byla informována o žádosti xxxx a doporučuje ZM neprodat části pozemků parc. č. 765/5 a 1095/9 v k. ú. Otěvěk. (pro 6)
 • byla informována a postupuje ZM k projednání prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 nově zaměřených pozemků parc. č. 2648/5 a 2648/6 v k. ú. Besednice.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání prodej pozemku parc. č. 3809/15 v k. ú. Trhové Sviny.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání směnu nově zaměřených pozemků parc.č. 17/10 a 1888/9 v k. ú. Březí u Trhových Svinů.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání směnu pozemků parc. č. 753/11 a 1103/18 v k. ú. Otěvěk.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání směnu pozemku parc . č. 25/1 v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů.
 • doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 95/2018 ze dne 17.12. 2018. (pro 5, zdržel se 1)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č.2426/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5, zdržel se 1)
 • byla informována a postupuje ZM k projednání směnu nově zaměřeného pozemku parc. č. 479/5 v k. ú. Březí u Trhových Svinů.
 • schvaluje odpis pohledávek dle návrhu. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku na zajištění organizační a administrativní činnosti Rodinného centra Trhováček, z. s., Nábřeží Svat. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny ve výši 60.000,- Kč. (pro 5, zdržel se 1)
 • byla informována o jednání a zápisu Kontrolního výboru Města Trhové Sviny ze dne 16. 1. 2020 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • byla informována o příjmech a výdajích Městského plesu, který se konal dne 10. 1. 2020.
 • byla informována o organizaci školního roku 2019/2020 v Mateřské škole Trhové Sviny.
 • souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru ve výši 66.800,- Kč, pro účely podpory talentovaných dětí a mládeže v regionu působnosti MAS Sdružení Růže a dalšího rozvoje regionu, se Sdružením Růže, z.s.p.o., se sídlem Petříkov 45, 374 01 Trhové Sviny, a předkládá zastupitelstvu města ke schválení. (pro 5, zdržel se 1)
 • byla informována o žádosti spolku Mašínův statek - památník tří odbojů, z. s. o poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky na vybudování památníku všem hrdinům prvního, druhého a třetího odboje.
 • byla informována a doporučuje zastupitelstvu města schválit Koncepci rodinné a seniorské politiky města Trhové Sviny na období 2020 - 2025. (pro 6)
 • schvaluje předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat 24. 2. 2020. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.