608 436 941

Zápis z 2. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 2. února 2020 | 25x

které se konalo v pondělí  27.1. 2020 od 15.00 hod.

Omluven: Mgr. M. Majer

Hosté: Bc. Z. Kojanová, Ing. I. Božáková, Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje rozpočet neuznatelných nákladů z pohledu poskytovatele dotace ve výši 487.722 Kč bez DPH (590.144 Kč včetně DPH) na realizaci přírodní zahrady MŠ Čtyřlístek, Trhové Sviny, který bude součástí žádosti o dotaci z Národního programu Životního prostředí - výzva č. 7/2019. (pro 6)
 • schvaluje cenovou nabídku na obnovu pomníku padlým v I. a ve II. světové válce na Žižkově náměstí v Trhových Svinech, v celkové výši 150.880 Kč bez DPH (182.565 Kč včetně 21 % DPH), kterou předložil Sochařský a restaurátorský ateliér, Rejta 1181, Trhové Sviny. Rada města Trhové Sviny pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo na obnovu pomníku padlým v I. a ve II. světové válce na Žižkově náměstí v Trhových Svinech. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci na rekonstrukci kaple na Rejtech do programu Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, předpokládané náklady dle projektové dokumentace jsou 1.340.000 Kč včetně DPH (maximální možná dotace 696.000 Kč) a souhlasí s úhradou vlastního podílu (ve výši 644.000 Kč) v roce 2020. (pro 6)
 • schvaluje na základě poptávkového řízení objednávku na čerpání pohonných hmot od firmy UNIPETROL RPA s.r.o. (odštěpný závod Benzina), se sídlem Litvínovice - Záluží 1, PSČ 436 70, IČO: 27597075 a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 6)
 • ukládá zajistit výběrové řízení na dodávku pohonných hmot pro město Trhové Sviny na dobu určitou po dobu dvou let. (pro 6)
 • byla informována o připravovaných výběrových řízení:

- na dodavatele stavby "Výměna povrchů v Kostelní ulici, Trhové Sviny", které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obesláním tří firem.

- na dodavatele stavby "Oprava mostu v Jeronýmově ulici, Trhové Sviny", které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obesláním tří firem.

- na dodavatele stavby "Parkoviště v Budovatelské ulici, Trhové Sviny", které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obesláním tří firem.

- na zpracovatele projektové dokumentace "Most - Marouškův mlýn", které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obesláním tří firem.

- na dodavatele stavby "Rekonstrukce kaple na Rejtech", které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obesláním tří firem.

- na zpracovatele studie úpravy veřejného prostranství v areálu Velkého rybníka v Trhových Svinech, které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obesláním tří firem.

 • byla informována o žádosti o vybudování parkoviště u bytového domu Sídliště 741, Trhové Sviny.
 • ukládá OSÚMM zařadit zpracování studie "Trhové Sviny - ulice Sídliště projekt regenerace sídliště" do návrhu rozpočtu roku 2021. (pro 6)
 • byla informována o počtu bytových jednotek ve vlastnictví města Trhové Sviny včetně jejich obsazenosti, rozměrů, výši nájmů a smluvních vztahů.
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 5, ulice Žižkovo náměstí č.p. 30 v Trhových Svinech na dobu určitou do 28. 2. 2021. (pro 6)
 • schvaluje aktualizovanou verzi rizikové analýzy pro vodovod Něchov – Todně (pro 6)
 • doporučuje zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Trhové Sviny (ul. Luční) - Prodloužení vodovodu a kanalizace včetně přípojek pro p.č. 1332/2“, s xxx. (pro 6)
 • byla informována o přijetí daru na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na stavbu s názvem „Prodloužení vodovodního řadu na parc. č. 2233/7 Trhové Sviny, Otěvěk“, s xxx, a postupuje tuto informaci zastupitelstvu města.
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Povodím Vltavy, státním podnikem, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, na stavbu s názvem „Zpracování PD na vystrojení a připojení vrtů v místní části Březí", za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Služebnost se týká pozemkové parcely KN parc. č. 1918/2 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 993/6 v k. ú. Todně. (pro 6)
 • byla informována o stížnosti na nadměrný hluk ze zábavné pyrotechniky v Trhových Svinech. Rada města ukládá MěÚ prověřit možnost omezení nadměrného hluku ze zábavné pyrotechniky prostřednictvím OZV. (pro 6)
 • byla informována o činnosti Městské policie Trhové Sviny za rok 2019.
 • byla informována o vyhodnocení bezpečnostní situace ve služebním obvodu OOP ČR Trhové Sviny za rok 2019.
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na rok 2020 ve výši 4.560.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 3.231.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2020. (pro 6)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na rok 2020 ve výši 8.887.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 4.729.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2020. (pro 6)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na rok 2020 ve výši 10.717.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 7.609.500 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2020. (pro 6)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Města Trhové Sviny na rok 2020 ve výši 6.029.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 780.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2020. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na roky 2021 a 2022. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na roky 2021 a 2022. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na roky 2021 a 2022. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Města Trhové Sviny na roky 2021 a 2022. (pro 6)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

 Změny v příjmech o celkovou částku 159 835,00 Kč

 Změny ve výdajích o celkovou částku 159 835,00 Kč

 Změny ve financování v příjmech o celkovou částku 30 000 000,00 Kč

Změny ve financování ve výdajích o celkovou částku 30 000 000,00 Kč.(pro 5, zdržel 1)

 • byla informována o zhodnocování volných peněžních prostředků prostřednictvím opakovaných termínovaných vkladů v systému eTradingu Komerční banky.
 • schvaluje reprefondy na rok 2020. (pro 6)
 • byla informována o jednáních a zápisech Komise výstavby a rozvoje Města Trhové Sviny ze dne 11.11. 2019 a ze dne 20. 1. 2020.
 • ukládá OSÚMM zpracování návrhu průchodu nové veřejné pěší trasy jižní strany MŠ Čtyřlístek včetně oplocení MŠ dle usnesení stavební komise č. 01/2020. (pro 6)
 • doporučuje zařadit studii revitalizace ulice Nábřeží Svat. Čecha včetně mostu přes Farský potok u soutoku do rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení stavební komise č. 02/2020. (pro 6)
 • doporučuje zařadit vypracování projektové dokumentace na parkovací místa v Zahradní ulici, T. Sviny dle usnesení stavební komise č. 04/2020. (pro 6)
 • byla informována o žádosti osady Svatá Trojice o připojení na městský vodovodní řád a ukládá OSÚMM zpracovat odpověď o aktuálním stavu dané situace. (pro 6)
 • souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a s vyvěšením tibetské vlajky. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.