608 436 941

Usnesení – výsledky projednání z V. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 18. prosince 2019 | 22x

které se konalo 16. prosince 2019 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Zastupitelstvo města

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 16. 9. 2019. (pro 23)
 • bylo informováno o jednáních a zápisech Finančního výboru města Trhové Sviny ze dne 4. 9. 2019, 24. 9. 2019, 27. 11. 2019 a 28. 11. 2019.
 • bylo informováno o jednání a zápisu Kontrolního výboru města Trhové Sviny ze dne 3. 10. 2019.
 • vzalo na vědomí oznámení p. Ing. Heleny Švepešové o odstoupení z funkce předsedy i člena osadního výboru pro místní část Březí. (pro 22, zdržel se 1)
 • jmenuje člena osadního výboru pro místní část Březí pana Petra Jana a současně jej volí předsedou osadního výboru. (pro 22, zdržel se 1)
 • rozhodlo o dvousložkové ceně vodného a stočného pro Město Trhové Sviny na rok 2020 následovně:

Kapacita vodoměru

(m3/hod.)

DVOUSLOŽKOVÁ CENA ROK 2020

 

Pohyblivá složka vodného(Kč/m3)/(pevná složka Kč/rok)

Pohyblivá složka stočného(Kč/m3)/(pevná složka Kč/rok)

Celkem Kč/rok

do 2,5

36,91 Kč/ 460 Kč

23,81 Kč/ 260 Kč

720 Kč

 do 6

 36,91 Kč/ 2 426 Kč

23,81 Kč/ 967 Kč

3 393 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. (pro 19, zdržel se 4)

 • schvaluje rozpočet města na rok 2020 ve výši 199.383.000 Kč včetně financování. Příjmy se skládají z rozpočtových příjmů ve výši 134.383.000 Kč a financování ve výši 65.000.000 Kč, které je tvořeno z přebytku rozpočtu z roku 2019 a nového úvěru na školní jídelnu. Výdaje se skládají z rozpočtových výdajů ve výši 195.841.052 Kč a financování, které představují splátky půjček a úvěrů ve výši 3.541.948 Kč. Výše příspěvků pro příspěvkové organizace města činí: Mateřská škola Trhové Sviny - 3.231.000 Kč, Základní škola Trhové Sviny 4.729.000 Kč, Městské kulturní středisko Trhové Sviny - 7.609.500 Kč, Zdravotní zařízení poliklinika - 780.000 Kč. Rozpočet se schvaluje v úrovni paragrafů a v příjmech a financování podle potřeby v úrovni položek.

(pro 17, proti 1, zdržel se 5)

 • schvaluje rozpočty zřízených fondů na rok 2020, a to rozpočet:

 a) Sociálního fondu - příjmy 1.530.000 Kč, výdaje 1.450.000 Kč

 b) Fond obnovy vodohospodářského majetku - příjmy 17.033.000 Kč, výdaje 17.000.000 Kč. (pro 18, zdržel se 5)

 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025. (pro 17, zdržel se 6)
 • schvaluje příspěvek ve výši 150 000,- Kč na činnost osadních výborů, Spolku Přátel Svaté Trojice a Spolku Rejta. (pro 21, zdržel se 2)
  

Počet obyvatel

Suma celkem

  

1 375

150 000,-

1

Březí

34

7 240,00

2

Bukvice

64

8 860,00

3

Čeřejov

49

8 050,00

4

Hrádek

40

7 560,00

5

Jedovary,

Veselka

57

8 480,00

6

Něchov

96

10 590,00

7

Nežetice

34

7 240,00

8

Otěvěk

240

18 390,00

9

Pěčín

36

7 350,00

10

Rankov

95

10 540,00

11

Todně

115

11 620,00

12

Třebíčko

28

6 920,00

13

Rejta

386

26 290,00

14

Svatá Trojice

101

10 870,00

 • schvaluje mimořádné odměny pro zastupitele – členy výborů dle návrhu, a to za splnění mimořádných úkolů zastupitelstva města spojených s prací výborů. (pro 19, zdržel se 4)
 • schvaluje statut sociálního fondu zaměstnanců města Trhové Sviny. (pro 22, proti 1)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 7/2019:

 změny v příjmech o celkovou částku …….….. 9 588 418,59 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 9 588 418,59 Kč (pro 23)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 8/2019:

Změny v příjmech o celkovou částku 2 671 481,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 2 671 481,00 Kč

Změny ve financování v příjmech o celkovou částku 30 000 000,00 Kč

Změny ve financování ve výdajích o celkovou částku 30 000 000,00 Kč (pro 23)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 9/2019:

Změny v příjmech o celkovou částku 326 703,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 326 703,00 Kč (pro 23)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 10/2019:

Změny v příjmech o celkovou částku 0,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 0,00 Kč (pro 23)

 • schvaluje dodatek č. 9 ke Zřizovací listině PO MěKS Trhové Sviny, kterým svěřuje k hospodaření movitý majetek, a to:

 - Židle jednací černá - 6 ks inv. číslo 702-707 v účetní hodnotě 6.931,80 Kč

 - Židle jednací šedá - 22 ks inv. číslo 708-728 v účetní hodnotě 25.416,60 Kč (pro 22)

 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx (pro 20, zdržel se 3)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 271/6 o výměře 25 m2 v k. ú. Trhové Sviny společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za cenu 18.150 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 22)
 • rozhodlo využít předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu k nemovitostem na LV č. 2300 v k. ú. Trhové Sviny a rozhodlo koupit podíl o velikosti 1/2 k pozemkům parc. č. 1219/22, 1219/26, 1246, 1265/44 a 1274 v k. ú. Trhové Sviny za cenu 500.000 Kč. (pro 23)
 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2265/1 v k. ú. Otěvěk a ukládá žadatelkám dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 23)
 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 nově zaměřených pozemků parc. č. 2648/5 a 2648/6 v k. ú. Besednice. (pro 22, zdržel se 1)
 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 3809/15 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 23)
 • rozhodlo zveřejnit záměr směny nově zaměřených pozemků parc. č. 17/10 a 1888/9 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 23)
 • rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemku parc. č. 25/1 v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů. (pro 23)
 • nesouhlasí s navrhovanou směnou a rozhodlo nesměnit části pozemků parc. č. 2046/2 a 2025/3 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá OSÚMM jednat pouze o koupi pozemku. (pro 20, zdržel se 3)
 • rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků parc. č. 753/11 a 1103/18 v k. ú. Otěvěk. (pro 21, zdržel se 2)
 • rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky parc. č. 80/5 o výměře 101 m2, parc. č. 334/22 o výměre 4 m2, parc. č. 3846/34 o výměře 2 m2, parc. č. 3846/35 o výměře 6 m2, parc. č. 3846/36 o výměře 35 m2, parc. č. 4228/2 o výměře 8 m2, díl b o výměře 4 m2 a díl d o výměře 4 m2 v k. ú. Trhové Sviny v majetku města za díl e o výměře 6 m2 v k. ú. Trhové Sviny ve SJM xxx, s tím, že xxx doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 145.926 Kč vč. DPH. Náklady s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 22, zdržel se 1)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy na části pozemků parc. č. 807/6 a 807/2 o celkové výměře cca 650 m2 v k. ú. Otěvěk v majetku města za část pozemku parc. č. 341/5 o výměře cca 660 m2 v k. ú. Trhové Sviny v majetku xxx. (pro 23) 
 • rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 63/2019 ze dne 24. 6. 2019. (pro 23) 
 • rozhodlo zveřejnit záměr směny nově zaměřeného pozemku parc. č. 479/5 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 23)
 • zrušuje usnesení ZM č. 25/2019 ze dne 15. 4. 2019. (pro 23)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ZTV Trhové Sviny/Otěvěk“, s manželi xxx a manželi xxx. (pro 23) 
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Novostavba rodinného domu na parcele č. 475 v katastrálním území Trhové Sviny“, s xxx. (pro 23)
 • schvaluje darovací smlouvu na převod vybavení Klubu Archa dle inventárního seznamu neziskové organizaci Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 22, zdržel se 1)
 • schvaluje Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Obnova pomníku padlým v 1. a 2. světové válce“. (pro 23)
 • vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. (pro 23)
 • schvaluje Plán rozvoje sportu města Trhové Sviny na období 2019 – 2030. (pro 20, zdržel se 3)
 • bylo informováno o plánovaných termínech zasedání zastupitelstva města v prvním pololetí r. 2020 – 24. 2. 2020, 20. 4. 2020 a 22. 6. 2020.
 • schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 60 % uznatelných nákladů, dle podmínek aktuální výzvy MMR ČR – národní dotace na podporu obcí s 3.001 až 10.000 obyvatel – Dotační titul 117d8210B – Podpora sportovní infrastruktury, na realizaci víceúčelového hřiště pro školy, Trhové Sviny. Předpokládané náklady 6,5 milionů Kč. (pro 23)
 • souhlasí se zařazením území města pro roky 2021 – 2028 do územní působnosti MAS Sdružení Růže. (pro 23)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.