608 436 941

Zápis z 28. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 18. prosince 2019 | 14x

které se konalo v pondělí  16. 12. 2019 po skončení jednání ZM

Rada města

 • schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 62946/19 na zajištění sběru, svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu a pronájmu nádob. Dodatek se týká pronájmu nádob na tříděný odpad a zvýšení ceny za vývoz o 5 %. Rada města pověřuje starostku jeho podpisem. (pro 7)
 • schvaluje „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Trhové Sviny“. (pro 7)
 • vyhlašuje dotační program Živé město 2020. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

Změny v příjmech o celkovou částku 0,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 0,00 Kč (pro 4, zdrželi se 3)

 • byla informována o vyhlášeném Dotačním programu Jihočeského kraje na rok 2020. 

Podpora sportu - opatření č. 2 - rekonstrukce zázemí sportovišť - rekonstrukce sociálního zařízení v saunové části sportovní haly, předpokládané náklady 800.000 Kč (možná výše dotace 80 %, tj. 640.000 Kč, požadovaná spoluúčast 20 %, tj. 160.000 Kč)

 - opatření č. 3 - obnova vybavení sportovišť - pořízení 12 ks žebřin (88.000 Kč) a 10 kusů žíněnek (28.000 Kč), celkem 116. 000 Kč (možná výše dotace 80 %, tj. 92.800 Kč, požadovaná spoluúčast 20 %, 23.200 Kč).

Podpora práce s dětmi a mládeží - opatření č. 2 - Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání - nákup vybavení pro SDH Trhové Sviny - oddíl mladých hasičů, předpokládané náklady 150.000 Kč (možná výše dotace 80 %, tj. 120.000 Kč, požadovaná spoluúčast 20 %, tj. 30.000 Kč).

Podpora kultury - Hudební festival dechových hudeb Karel Valdauf 2020, předpokládané náklady 700.000 Kč (maximální výše dotace 150.000 Kč, požadovaná spoluúčast 30 %).

Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje - osvětlení pro JSDH Todně, předpokládané náklady 61.000 Kč (možná výše dotace 70 %, tj. 42.700 Kč, požadovaná spoluúčast 30 %, tj. 18.300 Kč)

Kulturní dědictví - Opatření č. V - Nemovité kulturní památky – rekonstrukce kaple na Rejtech, předpokládané náklady 1.120.000 Kč (maximální možná dotace 500.000 Kč, požadovaná spoluúčast 40 %)

 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na akci „Výstavba mostu na ÚK č. 2, Pěčín, Trhové Sviny“ s firmou Stavitelství Matourek, s.r.o., Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov, IČO 25168002. Nabídková cena 2.485.186,29 Kč bez DPH (3.007.075,40 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6, zdržel se 1)
 • rozhodla vypovědět smlouvu o prodeji paliv a jiných produktů a služeb prostřednictvím palivových karet ze dne 18. 6. 2013, č. smlouvy 101/2013/CRD, která byla uzavřena s firmou MOL ČR, a to ke dni 31. 12. 2019. Rada města pověřuje starostku podpisem této výpovědi. (pro 7)
 • souhlasí, na základě vyjádření kontrolního výboru ze dne 5. 12. 2019, s vyřazením osobního automobilu Škoda Felicia (SPZ: CBO 38-20) z městské flotily. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, zachovat stávající pojistnou smlouvu č. 159453620 na pojištění odpovědnosti vozidel od 1. 1. 2020, kterou má město uzavřenou s ČSOB pojišťovnou, a.s., a dále rozhodla vypracovat s účinností od 1. 1. 2020 novou smlouvu na havarijní pojištění v rozsahu přiložené nabídky ČSOB pojišťovny, a.s. Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti vozidel včetně havarijního pojištění činí 200.999 Kč. (pro 7)
 • ukládá, na základě doporučení Finančního výboru, připravit výběrové řízení na zajištění služby úklid budovy „B“ (radnice). (pro 7)
 • Rada města byla informována o vyhlášených národních programech MMR ČR dne 4. 12. 2019 na rok 2020.
 • Rada města byla informována o probíhající výzvě č. 126 OP ŽP, která je zaměřena na likvidaci odpadů.
 • schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dokumentace stavebních úprav Stravovacího bloku ZŠ v Trhových Svinech ze dne 21. 6. 2019, kterým se posouvají termíny dokončení díla. Rada města pověřuje starostku jeho podpisem. (pro 7)