608 436 941

Zápis z 27. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 18. prosince 2019 | 19x

které se konalo v pondělí 2. 12. 2019 od 15.00 hod.

Hosté: Ing. V. Král

Rada města

 • souhlasí s umístěním řadových garáží na hranici pozemků parc. č. 3418/35, 3418/36, 3418/49 k. ú. Trhové Sviny a souhlasí s připojením na stávající komunikaci na parcele č. 3418/35 k. ú. Trhové Sviny. Tento souhlas není souhlasem s případným zásahem požárně nebezpečného prostoru garáží na pozemky města. (pro 7)
 • doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. 63/2019 ze dne 24. 6. 2019. (pro 7)
 • souhlasí se směnou a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny nově zaměřeného pozemku parc. č. 479/5 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 7)
 •  souhlasí se směnou a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků parc. č. 753/11 a 1103/18 v k. ú. Otěvěk. (pro 7)
 • souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou na byt č. 6 v Domě s pečovatelskou službou č. p. 1055 v Trhových Svinech dohodou k 31.12. 2019. (pro 7)
 • byla informována a doporučuje zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy na části pozemku parc. č. 807/6 a 807/2 o celkové výměře cca 650 m2 v k. ú. Otěvěk. (pro 7)
 • na základě poptávkového řízení schvaluje Smlouvu o dílo, kterou předložila firma E.ON Energie a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na rekonstrukci osvětlení dílen a garáží údržby města ve dvoře radnice, které je v havarijním stavu, celková cena je 157.215 Kč bez DPH (190.230 včetně DPH) s tím, že cena bude rozložena do 36 měsíčních splátek. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci hasičárny Rankov, kterou se navyšuje původní cena 219.335 Kč bez DPH (265.395 Kč včetně DPH) na novou cenu 232.075 Kč bez DPH (280.811 Kč včetně DPH), a to z důvodu změny způsobu vytápění. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • souhlasí s převodem vybavení Klubu Archa neziskové organizaci Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH a doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu. (pro 7)
 • byla informována o tom, že v červenci 2019 byla dokončena další fáze plánování sociálních a souvisejících služeb na území správního obvodu ORP Trhové Sviny. Jejím hlavním výstupem je nový Plán sociálních a souvisejících služeb pro území Trhovosvinenska na roky 2019 - 2021 a současně s ním vznikl také nový Katalog sociálních a souvisejících služeb na území Trhovosvinenska. Dokumenty jsou umístěny na nově vzniklých webových stránkách http://www.socialnisluzbyts.cz/.
 • rozhodla, na základě poptávkového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na akci „Dodávka a montáž domovní předávací stanice pro čp. 812, Trhové Sviny“, s firmou TOMÁŠEK MVT s.r.o., Pekárenská 109, 374 01 Trhové Sviny, s nabídkovou cenou 431.733,28 Kč bez DPH (522.397,26 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje cenovou nabídku ve výši 79.892,00 Kč bez DPH (96.669,32 včetně DPH), kterou předložil Ing. Jan Makovička, za vypracování podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 7/2019 Národního programu Životního prostředí, na vybudování přírodní zahrady u budovy MŠ Čtyřlístek. (pro 7)
 • byla informována o návrhu mimořádných odměn pro zastupitele – členy výborů a doporučuje zastupitelstvu města odměny schválit. (pro 7)
 • byla informována o návrhu změny Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Trhové Sviny a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • byla informována  o návrhu dodatku č. 9 ke Zřizovací listině PO MěKS Trhové Sviny, kterým svěřuje k hospodaření drobný movitý majetek v účetní hodnotě 32.348,40 Kč a doporučuje zastupitelstvu města dodatek schválit. (pro 7)
 • souhlasí s použitím Fondu reprodukce majetku dle žádosti Základní školy Trhové Sviny. Změna nemá vliv na rozpočet města. (pro 7)
 • ukládá, na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 157.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a kultury. (pro 7)
 • ukládá, na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 265.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a kultury. (pro 7)
 • ukládá, na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 230.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a kultury. (pro 7)
 • ukládá, na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 690.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a kultury. (pro 7)
 • byla informována o havarijním stavu rozvodu vody v Mateřské škole Beruška a ukládá OSÚMM připravit ve spolupráci s Mateřskou školou Trhové Sviny řešení. (pro 7)
 • schvaluje předložený program jednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny, které se bude konat 16. 12. 2019. (pro 7)
 • byla informována o návrhu rozdělení finančních prostředků na činnost osadních výborů, Spolku Přátel Svaté Trojice a Spolku Rejta, a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • zřizuje Komisi pro rodinu a seniory, jmenuje členy ve složení Mgr. E. Farková, Mgr. I. Němcová, Bc. Z. Kojanová, Mgr. E. Špergerová, K. Zettl, Mgr. K. Sklářová, L. Pytelková DiS, Mgr. L. Veselá, J. Šlingr. Předsedou Komise jmenuje Mgr. E. Farkovou. (pro 7)
 • byla informována a doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán rozvoje sportu města Trhové Sviny na období 2019 – 2030. (pro 7)
 • byla informována o jednáních a zápisech Finančního výboru Města Trhové Sviny ze dne 4. 9. 2019 a 24. 9. 2019, a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • schvaluje Plán inventur na rok 2019 a návrh na Složení inventarizačních komisí města Trhové Sviny k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019. (pro 7)
 • souhlasí s podáním podnětu na prohlášení nemovitosti č.p. 166, která se nachází na pozemku st.p.č. 14/2 v k.ú. a obci Trhové Sviny (bývalá fara), za nemovitou kulturní památku. Podnět bude podán ve spolupráci s NPÚ ú.o.p. v Českých Budějovicích, u kterého je objekt veden jako objekt památkového zájmu, k Ministerstvu kultury ČR. (pro 5, zdržel 2)
 • schvaluje návrh odměn zaměstnancům Městského úřadu Trhové Sviny, předložený tajemníkem úřadu. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro tajemníka Městského úřadu Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro ředitele Městského kulturního střediska Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny. (pro 5, zdržel 2)
 • schvaluje odměnu pro ředitele Základní školy Trhové Sviny. (pro 6, zdržel 1)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.