608 436 941

Zápis z 25. jednání rady města

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 20. listopadu 2019 | 20x

které se konalo v pondělí  18.11. 2019 od 15.00 hod.

Omluven: p. P. Stodolovský

Hosté: Ing. V. Král

Rada města

 • schvaluje výši nájemného 50,-Kč/m2/měsíc v DPS, ul. Nábřeží Svat. Čecha, Trhové Sviny pro byty obsazované od 1.1.2020. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 2, ulice Žižkovo náměstí č. p. 30 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31.10.2020. (pro 6)
 • rozhodla přidělit byt č. 12 v domě s pečovatelskou službou č. p. 1055 v Trhových Svinech p. xxx od 1.1. 2020 na dobu určitou dvou let s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla přidělit byt č. 21 v domě s pečovatelskou službou č. p. 1055 v Trhových Svinech p. xxx od 1.1. 2020 na dobu určitou dvou let s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla přidělit byt č. 40 v domě s pečovatelskou službou č. p. 1055 v Trhových Svinech p. xxx od 1.1. 2020 na dobu určitou dvou let s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla přidělit byt č. 41 v domě s pečovatelskou službou č. p. 1055 v Trhových Svinech p. xxx od 1.1. 2020 na dobu určitou dvou let s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 6)
 • schvaluje výměnu zvýšené záchodové mísy v bytě č. 38 v DPS č. p. 1055 v Trhových Svinech, s tím, že veškeré náklady spojené s výměnou uhradí žadatel. (pro 6)
 • schvaluje provozní řád vodovodu Něchov – Todně včetně příloh. (pro 6)
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce spodních rozvodů vody v budově DPS, Trhové Sviny ze dne 27. 6. 2019, kterým se snižuje cena prací. Původní cena je 219.535 Kč bez DPH, nová cena 130.608 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dodávka a montáž dřevěných oken v Trhových Svinech, na adrese Žižkovo náměstí 32 ze dne 23. 9. 2019, kterým se snižuje cena. Původní cena je 167.754 Kč bez DPH, nová cena 162.981 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dodávka a montáž PVC oken a dveří v Trhových Svinech, na pozemku č. st. 812 ze dne 24.10. 2019, kterým se snižuje cena. Původní cena je 111.916 Kč bez DPH, nová cena 97.836 Kč bez DPH. Dále se posouvá termín dokončení díla na 30.11. 2019. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pozemkové parcely KN parc. č. 1938/1 v k. ú. Březí u Trhových Svinů s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p. o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, na stavbu s názvem „Zpracování PD na vystrojení a připojení vrtů v místní části Březí". Služebnost bude zřízena bezúplatně. (pro 6)
 • souhlasí se směnou a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemku parc. č. 25/1 v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů. (pro 6)
 • byla informována o záměru prodeje spoluvlastnického podílu k nemovitostem na LV č. 2300 v k. ú. Trhové Sviny a doporučuje zastupitelstvu města koupit spoluvlastnický podíl. (pro 6)
 • nesouhlasí s navrhovanou směnou a doporučuje zastupitelstvu města nesměnit části pozemků parc. č. 2046/2 a 2025/3 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • byla informována o žádosti p. xxx a doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení ZM č. 25/2019 ze dne 15. 4. 2019. (pro 6)
 • souhlasí s prodejem a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2265/1 v k. ú. Otěvěk. (pro 6)
 • souhlasí s prodejem a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 nově zaměřených pozemků parc. č. 2648/5 a 2648/6 v k. ú. Besednice. (pro 6)
 • byla informována o žádosti obyvatel Trocnovské a Zahradní ulice a postupuje žádost k projednání komisi výstavby a kulturních památek.
 • rozhodla pronajmout nebytové prostory v objektu v Sokolské ulici v Trhových Svinech, který je součástí pozemku parc. č. st. 203/1 v k. ú. Trhové Sviny panu Pavlu Janečkovi za cenu 395 Kč/m2/rok na dobu neurčitou, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 4, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech na dobu určitou do 30. 6. 2020. (pro 6)
 • doporučuje zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ZTV Trhové Sviny / Otěvěk“. (pro 6)
 • doporučuje zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Novostavba rodinného domu na parcele č. 475 v katastrálním území Trhové Sviny“. (pro 6)
 • souhlasí s prodejem a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3809/15 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • byla informována a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. 271/6 o výměře 25 m2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • byla informována a doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nově zaměřených pozemků parc. č. 80/5, 334/8, 3846/34, 3846/35, 3846/36, 4228/2, díl b a díl d v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pozemkové parcely KN parc. č. 3898/1 v k. ú. Trhové Sviny s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p. o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, na stavbu s názvem „Trhové Sviny – parkovací stání v Trocnovské ulici“, a pověřuje starostku jejím podpisem. Služebnost bude zřízena bezúplatně. (pro 6)
 • rozhodla přihlásit do soutěže Památka roku 2019, kterou vyhlásilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Buškův hamr s nově zřízenou expozicí. (pro 6)
 • byla informována o návrhu Smlouvy o dílo, kterou předložila firma E.ON Energie a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na rekonstrukci osvětlení dílen a garáží údržby města ve dvoře radnice. Rada města ukládá MěÚ prověřit možnou úsporu celkové investice. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít kupní smlouvu na dodávku žacího traktoru pro údržbu města s firmou Daňhel Agro a.s., Havlíčkova 205, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ0 26071169, nabídková cena 516.000 Kč bez DPH (624.360 Kč včetně DPH), a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla, na základě vyjádření kontrolního výboru ze dne 5. 11. 2019, vyřadit drobný dlouhodobý hmotný majetek z majetku Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny dle přiloženého seznamu. (pro 6)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodávku a montáž domovní předávací stanice pro objekt administrativní budova + dílny, č. p. 812, Trhové Sviny, které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu.
 • byla informována o vyúčtování Hudebního festivalu Karel Valdauf 2019.
 • schvaluje cenovou nabídku ve výši 60.000 Kč bez DPH (72.600 Kč včetně DPH) na zpracování žádosti o dotaci dle podmínek aktuální výzvy MMR ČR – Program na regeneraci panelového sídliště, na realizaci Regenerace sídliště Budovatelská ulice, Trhové Sviny, kterou předložila firma Kalisto s.r.o., Legií 1241, Vodňany. Cena je splatná až v případě získání dotace. (pro 6)
 • schvaluje Smlouvu o dílo, která byla předložena firmou Hema CB s.r.o., Budějovická 467, 389 01 Vodňany, na vypracování projektové dokumentace na víceúčelové hřiště v souladu s podmínkami aktuální výzvy MMR ČR - národní dotace na podporu obcí s 3.001 až 10.000 obyvatel - podpora obnovy sportovní infrastruktury na rok 2020 pro podání žádosti o dotaci, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • souhlasí s předloženým návrhem OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení. (pro 6)
 • byla informována o jednání osadního výboru v místní části Březí a o návrhu nového člena a předsedy.
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

Změny v příjmech o celkovou částku 326.703,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 326.703,00 Kč (pro 6)

 • projednala návrh rozpočtu na rok 2020 a postupuje zastupitelstvu města k jeho schválení.
 • rozhodla na základě výběrového řízení pronajmout část pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku s občerstvením p. M. Pelderlové, za cenu 8.000 Kč na dobu určitou od 25.11.2019 do 31.01.2020. (pro 6) 

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.