608 436 941

Zápis z 24. jednání rady města

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 6. listopadu 2019 | 25x

které se konalo v pondělí  4. 11. 2019 od 15.00 hod.

Omluven: Mgr. M. Majer

Hosté: Ing. V. Král

Rada města

 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodávku žacího traktoru pro údržbu města.
 • schvaluje cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace na realizaci víceúčelového hřiště ve sportovním areálu v Trhových Svinech, kterou předložila firma HEMA CB s.r.o., Budějovická 467, Vodňany, ve výši 109.000 Kč bez DPH (131.890 Kč včetně DPH) a ukládá OSÚMM předložit návrh smlouvy. (pro 6)
 • schvaluje cenovou nabídku ve výši 40.000 Kč bez DPH (48.400 Kč včetně DPH) na zpracování žádosti o dotaci dle podmínek aktuální výzvy MMR ČR – národní dotace na podporu obcí s 3.001 až 10.000 obyvatel – podpora obnovy sportovní infrastruktury, na realizaci víceúčelového hřiště ve sportovním areálu, kterou předložila firma Kalisto s.r.o., Legií 1241, Vodňany. Cena je splatná až v případě získání dotace a ukládá OSÚMM předložit návrh smlouvy. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 12, ulice Třebízského č. p. 804 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31. 12. 2020. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 8 v DPS, č. p. 1055 Nábřeží Svat. Čecha v Trhových Svinech o jeden rok, tj. do 30. 11. 2020. (pro 6)
 • doporučuje Zastupitelstvu města Trhové Sviny schválit návrh ceny vodného a stočného na rok 2020. (pro 6)
 • byla informována o prvním jednání pracovní skupiny Komise pro regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón. Rada města jmenuje předsedou p. Ing. arch. J. Weinzettla a tajemnicí p. J. Kokejlovou. (pro 5, zdržel se 1)
 • souhlasí s vypracováním Koncepce rodinné politiky města Trhové Sviny a s účastí města v soutěži vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“. Rada města ukládá vypracování koncepce a přihlášky do soutěže tajemníkovi MěÚ. (pro 5, zdržel se 1)
 • byla informována o požadavcích příspěvkových organizací a jednotlivých odborů města do návrhu rozpočtu města na rok 2020.
 • schvaluje Smlouvu o dílo předloženou Ing. arch. Jaromírem Kročákem, Otakarova 20, 370 01 České Budějovice, na vypracování Projektu regenerace veřejných prostranství na sídlišti Budovatelská ulice v Trhových Svinech, v celkové výši 152.000 Kč bez DPH (183.920 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu na pozemek parc. č. 1436/19 v k. ú. Trhové Sviny, se společností Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 859, 374 01 Trhové Sviny a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.