608 436 941

 Usnesení z  VI. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 17. prosince 2018

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 28. prosince 2018 | 135x

 Usnesení z  VI. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 17. prosince 2018

Omluven: Mgr. F. Slípka, p. P. Randa

Hosté: Ing. L. Součková,Ing. M. Ježík – zástupci firmy ČEVAK, a.s., zástupci příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města

 • rozhodlo o dvousložkové ceně vodného a stočného pro Město Trhové Sviny na rok 2019 následovně:

Kapacita vodoměru

(m3/hod.)

DVOUSLOŽKOVÁ CENA ROK 2018

 

Pohyblivá složka vodného(Kč/m3)/(pevná složka Kč/rok)

Pohyblivá složka stočného(Kč/m3)/(pevná složka Kč/rok)

Celkem Kč/rok

do 2,5

36,22 Kč/ 460 Kč

22,58 Kč/ 260 Kč

720 Kč

 do 6

 36,22 Kč/ 2 426 Kč

22,58 Kč/ 967 Kč

3 393 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. (pro 20, zdržel 1)

 • schválilo rozpočet města na rok 2019 ve výši 155.826.000 Kč včetně financování. Příjmy se skládají z rozpočtových příjmů ve výši 130.328.000 Kč a financování ve výši 25.498.000 Kč, které je tvořeno z přebytku rozpočtu z roku 2018. Výdaje se skládají z rozpočtových výdajů ve výši 152.284.052 Kč a financování, které představují splátky půjček a úvěrů ve výši 3.541.948 Kč. Výše příspěvků pro příspěvkové organizace města činí: Mateřská škola Trhové Sviny - 2.946.000 Kč, Základní škola Trhové Sviny 4.081.000 Kč, Městské kulturní středisko Trhové Sviny - 7.800.000 Kč, Zdravotní zařízení poliklinika - 1.103.000 Kč. Rozpočet se schvaluje v úrovni paragrafů a v příjmech a financování podle potřeby v úrovni položek. (pro 15, proti 2, zdržel 4)
 • schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2024. (pro 17, zdržel 4)
 • schválilo rozpočty zřízených fondů na rok 2019, a to rozpočet:

 a) Sociálního fondu - příjmy 1.450.000 Kč, výdaje 1.450.000 Kč

 b) Fond obnovy vodohospodářského majetku - příjmy 13.033.000 Kč, výdaje 12.000.000 Kč

 (pro 17, proti 2, zdržel 2)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 8/2018: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 367.500,00 Kč. (pro 21)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 9/2018: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 4.407.171,76 Kč. (pro 21)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 10/2018: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku -41.097,00 Kč. (pro 20, zdržel 1)
 •  vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 11/2018: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 0,00 Kč. (pro 21)
 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 2426/2 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat znalecký posudek. (pro 20, zdržel 1)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje částí pozemkových parcel KN č. 1059/1 a 1059/3 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadatelce dodat geometrický plán a znalecký posudek na oddělené pozemky. (pro 21)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 158/12 o výměře 1.978 m2 v k.ú. Rankov u Trhových Svinů a obci Trhové Sviny, společnosti KORAN spol. s.r.o., Rankov 15, 374 01 Trhové Sviny , za cenu 672.520 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. (pro 20, zdržel 1)
 • rozhodlo neprodat část pozemkové parcely KN č. 2085/1 v k.ú. Rankov u Trhových Svinů. (pro 21)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 3426/47 o výměře 20 m2 v k.ú. Trhové Sviny, společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, za cenu 10.000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. (pro 20, zdržel 1)
 •  rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 1329/59 o výměře 351 m2 v k. ú. a obci Trhové Sviny za cenu 122.850 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. (pro 20, zdržel 1)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 1329/60 o výměře 103 m2 v k. ú. a obci Trhové Sviny za cenu 36.050 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. (pro 21)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 1329/61 o výměře 37 m2 v k. ú. a obci Trhové Sviny za cenu 12.950 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. (pro 21)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 1329/62 o výměře 13 m2 v k. ú. a obci Trhové Sviny za cenu 4.550 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. (pro 21)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 1329/63 o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Trhové Sviny za cenu 4.200 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. (pro 21)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 1329/64 o výměře 23 m2 v k. ú. a obci Trhové Sviny za cenu 8.050 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. (pro 21)
 • rozhodlo směnit nově zaměřené pozemkové parcely KN č. 714/2 o výměře 522 m2 a č. 714/3 o výměře 75 m2 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů, v majetku města Trhové Sviny, za nově zaměřené pozemkové parcely KN č. 716/2 o výměře 224 m2, č. 716/3 o výměře 365 m2 a č. 719/2 o výměře 15 m2 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů s tím, že žadatelé doplatí městu částku ve výši 17.303 Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 21)
 • rozhodlo směnit pozemkové parcely KN č. 1617/6 o výměře 34 m2, 1617/7 o výměře 169 m2, 1618/11 o výměře 42 m2, 1668/4 o výměře 146 m2, 1678/2 o výměře 12 m2, 1678/3 o výměře 20 m2, 1680/12 o výměře 15 m2, 1839/2 o výměře 255 m2, 1843/1 o výměře 62 m2, 1849/4 o výměře 83 m2 a nově zaměřené pozemky díl a o výměře 50 m2 (oddělený z parc. č. 1670/4), díl i o výměře 7 m2 (oddělený z parc. č. 1670/5), díl e o výměře 19 m2 (oddělený z parc. č. 1679/1), díl h o výměře 23 m2 (oddělený z parc. č. 3871/8), díl g o výměře 14 m2 (oddělený z parc. č. 3871/10) a díl b o výměře 107 m2 (oddělený z parc. č. 3884/2), vše v k. ú. Trhové Sviny, v majetku města Trhové Sviny za pozemkové parcely KN č. 1680/1 o výměře 138 m2, 1682/2 o výměře 414 m2, 1683/1 o výměře 1.755 m2, 3871/11 o výměře 24 m2, 3871/13 o výměře 194 m2, 3871/15 o výměře 62 m2, 3871/18 o výměře 99 m2, 3871/19 o výměře 208 m2, 3885/2 o výměře 56 m2, vše v k. ú. Trhové Sviny. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 19, zdržel 2)
 • rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce dne 28.6.2017 mezi Městem Trhové Sviny a Sdružením Růže z.s.p.o. a pověřuje starostku jeho podpisem. Dodatek se týká změny termínů odeslání jednotlivých finančních částek na zřízení expozice na Buškově hamru. (pro 19, zdržel 2)
 • jmenuje jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem v rámci pořizování Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny starostku paní Mgr. Věru Korčakovou. (pro 17, proti 2, zdržel 2)
 • rozhodlo nezařadit návrh na pořízení změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel GROUP AT s.r.o., Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha do Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny. (pro 20, zdržel 1)
 • schválilo úhradu finanční spoluúčasti na pořízení dopravního automobilu s přívěsem požárním pro JSDH Trhové Sviny ve výši 661.550 Kč. (pro 21)
 • stanovuje  počet členů Kontrolního a Finančního výboru – oba výbory budou pětičlenné. (pro 19, zdržel 2)
 • zvolilo členy Kontrolního výboru ve složení: Ondřej Valena, DiS, Ing. Petr Žoha, Petr Steinbauer, Miroslav Veselý, DiS. (pro 16, zdržel 5)
 • zvolilo členy Finančního výboru ve složení: Ing. et Ing. Petr Kahoun, Jana Nováková, Miroslava Fanglbauerová, Bc. Lenka Kolářová. (pro 17, zdržel 4)
 • v souladu se zákonem § 72 a § 84, odst. 2, zákona o obcích č. 128/2000 Sb., stanoví odměnu předsedům Finančního a Kontrolního výboru ve výši 1.400 Kč a členům Finančního a Kontrolního výboru ve výši 1.200 Kč měsíčně s platností od 1. 1. 2019. (pro 18, zdržel 3)
 • schválilo podání žádosti o dotaci na MMR z podprogramu 117D8220 – Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli – Dotační titul: 117D8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury na realizaci projektu „Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Trhové Sviny“. (pro 21)