608 436 941

Zápis z 23. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 30. října 2019 | 94x

které se konalo v pondělí  21. 10. 2019 od 15.00 hod.

23.RM - zápis

Omluven: P. Randa

Hosté: Ing. V. Král, Ing. K. Polák, Ing. J. Polák 

Rada města

 • souhlasí s plánem prohrnování a rozpisem služeb zimní údržby 2019/2020. (pro 6)
 • souhlasí se smlouvou o výpomoci při zimní údržbě komunikací v osadách s firmou Pelech Luděk, IČ 72168323, zemní práce a těžba - přibližování dřeva, Něchov 40, a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 6)
 • rozhodla vypsat výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v č. p. 1052 v Sokolské ulici v Trhových Svinech o výměře 58 m2 na dobu neurčitou s minimální nabídkovou cenou 385 Kč/ m2/rok. (pro 6)
 • s ohledem na platnost stávající smlouvy do r. 2022 rozhodla neprodlužovat v současné době tuto nájemní smlouvu na prostory v budově bez č. p./č.e. na pozemku parc. č. st. 123/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5, zdržel 1)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o využití JSDHO na zásah ve střeženém objektu Lidl ČR v.o.s. se společností Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla, na základě žádosti firmy SaM silnice a mosty a.s. o prodloužení termínu realizace, zrušit výběrové řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce mostu na ÚK č. 2 Pěčín, Trhové Sviny“, a ukládá vypsat nové výběrové řízení s termínem realizace 03 až 05/2020. (pro 6)
 • jmenuje pro účely výběru vhodných objektů pro podání žádosti o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pracovní skupinu ve složení: Mgr. Věra Korčaková, Ing. arch. Jiří Weinzettl, Jana Kokejlová, Ing. Miroslav Hanetšlegr, Ing. Ivana Božáková, Jiří Čajan, Ing. arch. Karel Hašek, Ing. arch. Barbora Weinzettlová. (pro 6)
 • schvaluje na základě poptávkového řízení cenovou nabídku na rekonstrukci trafostanice ČOV Trhové Sviny, kterou předložila firma SETERM CB a.s., Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice, ve výši 119.492,32 Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování PD na vystrojení a připojení vrtů v místní části Hrádek“, která byla uzavřena s firmou VAK projekt s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 2/12, 370 01 České Budějovice. Předmětem dodatku je prodloužení dílčího termínu zpracování dokumentace pro vydání společného povolení, a to do 15. 11. 2019 s tím, že termín zpracování dokumentace pro provádění stavby bude dodržen, tj. do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení. (pro 6)
 • schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování PD na vystrojení a připojení vrtů v místní části Březí“, která byla uzavřena s firmou VAK projekt s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 2/12, 370 01 České Budějovice. Předmětem dodatku je prodloužení dílčího termínu zpracování dokumentace pro vydání společného povolení, a to do 15. 11. 2019 s tím, že termín zpracování dokumentace pro provádění stavby bude dodržen, tj. do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení. (pro 6)
 • Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování PD na vystrojení a připojení vrtů v místní části Nežetice“, která byla uzavřena s firmou VAK projekt s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 2/12, 370 01 České Budějovice. Předmětem dodatku je prodloužení dílčího termínu zpracování dokumentace pro vydání společného povolení, a to do 15. 11. 2019 s tím, že termín zpracování dokumentace pro provádění stavby bude dodržen, tj. do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení. (pro 6)
 • souhlasí, na základě vyjádření Kontrolního výboru města, s vyřazením drobného hmotného majetku z majetku města dle návrhu. (pro 6)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

Změny v příjmech o celkovou částku2 671 481,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku2 671 481,00 Kč

Změny ve financování v příjmech o celkovou částku30 000 000,00 Kč

Změny ve financování ve výdajích o celkovou částku30 000 000,00 Kč (pro 6)

 • schvaluje upravený odpisový plán Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny na rok 2019. (pro 6)
 • byla informována o jednání a zápisu Kontrolního výboru města Trhové Sviny ze dne 3. 10. 2019 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • Rada města souhlasí s předloženými termíny jednání rady města a zastupitelstva města:

RM – 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 22.6.

ZM - 24.2., 20.4., 22.6. (pro 6)

 • schvaluje příspěvek na občerstvení ve výši 160,- Kč na jednoho zaměstnance na předvánoční schůzi Městského úřadu v Trhových Svinech, která se bude konat 6. 12. 2019. (pro 6)
 • v souladu s OZV č. 2/2017, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, a s usnesením RM 272/2018 nesouhlasí se žádostí xxx o udělení výjimky prodeje vánočního punče na parc. č. 71/4 v k. ú. Trhové Sviny, Školní ulice. (pro 6)
 • nesouhlasí se žádostí xxx, s umístěním stánku s občerstvením na Žižkově náměstí a ukládá OSÚMM vypsat výběrové řízení na pronájem místa pro umístění stánku s občerstvením na parc. č. 3845/1 na dobu určitou od 25. 11. 2019 do 31. 1. 2020 za minimální nabídkovou cenu 4000 Kč. (pro 6)
 • byla informována o výsledcích poptávkového řízení na vypracování projektové dokumentace na výstavbu nové hasičské zbrojnice pro JSDH Trhové Sviny a ukládá OSÚMM zadat vypracování architektonické studie firmě Atelier Klein s.r.o., Lidická 1019/182, 370 07 České Budějovice, IČ 03487563, která předložila nejvýhodnější nabídku. (pro 6)
 • v souladu s usnesením Rady Jihočeského kraje č. 175/2011/RK-61 rozhodla zakoupit od Jihočeského kraje 550 t kamenných žulových kostek za cenu 550.000 Kč bez DPH, tj. 665.500 Kč s DPH. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci do grantové výzvy „Zelené oázy 2019 – 2020“, kterou vyhlásila Nadace Partnerství, na akci „Rekultivace školní zahrady v Trhových Svinech“ v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.