608 436 941

Zápis z 16. jednání rady města,

Autor: | Zveřejněno: středa 19. června 2024 | 7x

které se konalo 17. 6. 2024 od 14:30 hodin

Omluven pozdější příchod p. R. Vanišové v 14:40 h.

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
  • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s panem xxx, na stavbu s názvem "Rejta střed - kabel VO", za úplatu 3.000 Kč bez DPH panu xxx. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 2428/46 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
  • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou CLAIM Investments II s.r.o., IČ 28141440, se sídlem Rejta 523, 374 01 Trhové Sviny, na stavbu s názvem "Rejta u silnice - kabel VO", za úplatu 5.000 Kč bez DPH firmě CLAIM Investments II s.r.o. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 2174/1, 3901/5, 3901/6, 3901/10, 2162/38 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
  • schvaluje cenovou nabídku ve výši 70.000 Kč bez DPH na zajištění hydrogeologických prací za účelem řešení nového zdroje pitné vody pro lokalitu Todně, Něchov, kterou předložila firma ČEVAK, IČ 60849657. (pro 6)
  • schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Kanalizace Rejta, Trhové Sviny", která byla uzavřena s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 480 35 599. (pro 7)
  • rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Žižkovo náměstí č.p. 1190 v Trhových Svinech, který je součástí pozemku KN st. 61/2 v k. ú. Trhové Sviny. Jedná se o nebytové prostory o celkové výměře 55 m2. Minimální nájemné na dobu neurčitou je stanoveno na 1.000 Kč/m2/rok + valorizace ve výši roční míry inflace. (pro 7)
  • schvaluje smlouvy o dodávce stavebních prací - zhotovení kanalizační přípojky k rodinnému domu dle předloženého seznamu. (pro 7)
  • souhlasí s povolením výjimky z nejvyššího počtu dětí pro školní rok 2024/2025 v Mateřské škole Trhové Sviny dle předloženého návrhu. (pro 7)
  • rozhodla zveřejnit záměr bezplatné vypůjčení pozemků 1627/4, 2125/15, 1482/1, 2106/3 1483/3, 2106/2 k.ú. Jedovary Jihočeskému kraji, IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice. (pro 7)
  • rozhodla zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku pod názvem V 00706A – Trhové Sviny - zabezpečení datového centra města“, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona, a to v obou částech, neboť v zadávacím řízení je pouze jediný účastník zadávacího řízení. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.