608 436 941

Zápis z 15. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 12. června 2024 | 4x

které se konalo 10. 6. 2024 od 14:30 hodin

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • byla informována a doporučuje Zastupitelstvu města schválit vyřazení zmařených investic:

1. pořízení projektové dokumentace k akci „Dětské dopravní hřiště Trhové Sviny“ v hodnotě Kč 336.617,--

2. pořízení projektové dokumentace k akci „Přístavba MŠ Beruška“ v hodnotě Kč 879.373,--. (pro 7)

 • stanoví úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Trhové Sviny ve výši 300 Kč za měsíc s účinností od 1. 9. 2024. (pro 7)
 • stanoví úplatu za účastníka zájmového vzdělávání ve Školní družině Základní školy Trhové Sviny ve výši 150 Kč za měsíc s účinností od 1. 9. 2024. (pro 7)
 • stanoví úplatu za účastníka zájmového vzdělávání ve Školním klubu Základní školy Trhové Sviny ve výši 600 Kč za jazykový kroužek za školní rok a 300 Kč za ostatní zájmové kroužky za školní rok s účinností od 1. 9. 2024. (pro 7)
 • rozhodla zavřít Smlouvu o dílo na výzdobu pamětní knihy města s Mgr. H. Prázdnou, xxx. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. (pro 7)
 • schvaluje úpravu rozpočtu Městského kulturního střediska Trhové Sviny na rok 2024 a současně schvaluje upravený odpisový plán MěKS na rok 2024. (pro 7)
 • rozhodla přidělit byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech panu xxx od 1. 8. 2024 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 7)
 • ukládá OSÚMM zveřejnit záměr pronájmu bytové jednotky č. 5, která se nachází v budově č.p. 593 v Trhových Svinech o celkové výměře 44,9 m2, budova je součástí pozemku KN st. 637 zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na listu vlastnictví č. 1 pro obec a katastrální území Trhové Sviny, obálkovou metodou s tím, že minimální nabídková cena činí 80 Kč/m2 za měsíc na dobu určitou 2 let s možností dalšího prodloužení. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny parcela 840/2 - kabel NN", za úplatu 132.500 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3862, 842/4 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží na spolufinancování projektu "Pravidelná činnost dětí a mládeže v Trhových Svinech".(pro 7)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží na spolufinancování projektu "Letíme pro zdraví".(pro 7)
 • schvaluje výměnu části kanalizačního potrubí v Čeřejově za nabídkovou cenu 52.400 Kč bez DPH, 63.404 Kč včetně DPH od firmy Jan Hoffelner, IČ 157 72 586. Fakturace bude na základě skutečně provedených prací. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města poskytnut dar pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1509/12 o výměře 428 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1525/18 o výměře 291 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Trhové Sviny a k. ú. Pěčín u Trhových Svinů od města Trhové Sviny, IČO 245551, ve prospěch Jihočeského kraje, IČO 70890650. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov (dále jen LHO) na roky 2024-2033, která byla uzavřena s firmou LesInfo CZ, a.s., IČO: 25161644. Dodatkem se snižuje původní cena z 1.998.597,84 Kč bez DPH na 1.993.527,16 Kč bez DPH z důvodu snížení výměry LHO pro zařizovací obvod ORP Trhové Sviny. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Trhové Sviny schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Trhové Sviny č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. (pro 7)
 • schvaluje splátkový kalendář zálohy na realizaci kanalizační přípojky akce Kanalizace Rejta pro pana xxx. (pro 7)
 • souhlasí s předloženými termíny jednání rady města a zastupitelstva města:

RM - 29.7., 26.8., 2.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.

 ZM - 16.9., 9.12. (pro 7)

 • schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny, které se bude konat 24. 6. 2024. (pro 7)
 • rozhodla v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, odstavec 3, bod 1c), uzavřít smlouvu na zpracování projektové dokumentaci na Park moderních sportů s firmou City Upgrade s.r.o., IČO: 027756021, nabídková cena na zpracování dokumentace pro společně územní a stavební povolení 498.500 Kč bez DPH (603.185 Kč včetně DPH), na zpracování prováděcí dokumentace 331.500 Kč bez DPH (401.115 Kč včetně DPH). (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na akci "Renovace MŠ Budovatelská" s firmou TexColor stavební, s.r.o., IČO: 01725947, nabídková cena 17.302.925,68 Kč bez DPH (20.936.540,07 Kč včetně DPH). (pro 7)
 • doporučuje Zastupitelstvu města Trhové Sviny jmenovat jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem v rámci pořizování změn územního plánu Trhové Sviny paní Mgr. Evu Chuchlovou. (pro 6, zdržel se 1)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít kupní smlouvu na dodávku samochodné komunální sekačky pro údržbu města Trhové Sviny s firmou UNIAGRA a.s., IČO 25191578, nabídková cena 999 999 Kč bez DPH (1209 998,79 Kč včetně DPH). (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města koupi nemovitosti č.p. 72 v k. ú. Trhové Sviny za účelem zřízení dětských skupin. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.