608 436 941

Zápis ze 14. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: neděle 2. června 2024 | 3x

které se konalo 27. 5. 2024 od 15:00 hodin

Omluven: Ing. D. Štojdl, Ing. F. Kolář

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2024 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí
 • změny v příjmech o celkovou částku 710.312,00 Kč
 • změny ve výdajích o celkovou částku 710.312,00 Kč. (pro 6)
 • schvaluje úpravu rozpočtu Základní školy Trhové Sviny na rok 2024 dle návrhu a současně schvaluje upravený odpisový plán. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Trhové Sviny a o obstarání veřejné služby správy a provozování veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 22. 9. 1997 ve znění pozdějších dodatků. Dodatek se týká prodloužení stávající smlouvy do 31.12. 2025. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na dodavatele REVITALIZACE KNIHOVNY V TRHOVÝCH SVINECH A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPU - část 1 Interierové řešení knihovny s firmou JM Bau s.r.o., IČ: 03836126, nabídková cena 1.638.250,00 Kč bez DPH (1.982.282,50 Kč včetně DPH). (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na dodavatele REVITALIZACE KNIHOVNY V TRHOVÝCH SVINECH A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPU - část 2 Stavební práce a výtah s firmou JM Bau s.r.o., IČ: 03836126, nabídková cena 3.774.401,89 Kč bez DPH (4.567.026,29 Kč včetně DPH). (pro 6)
 • rozhodla, uzavřít na základě výsledků výběrového řízení, Smlouvu o dílo na dodavatele FVE na budově školní jídelny s firmou OSAM TRADE s.r.o., IČ: 28116291, nabídková cena 1.320.936 Kč bez DPH (1.598.332,56 Kč včetně DPH). (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 30. 6. 2025. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM bezúplatně směnit pozemek města T. Sviny parc. č. 1127/3 o výměře 99 m2 za pozemky paní xxx parc. č. 756/3 o výměře 70 m2 a parc. č. 2246/14 o výměře 51 m2 všechny v k.ú. Otěvěk. (pro 6)
 • nesouhlasí a nedoporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 145/64 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • nesouhlasí s osazením zpomalovacích polštářů v Budovatelské ulici. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1/2024 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny u hřbitova - přeložka NN". Věcné břemeno se týká pozemků parc. č . 3573/36, 3573/5, 3636/2, 3670/16 a 3670/5 v k. ú. Trhové Sviny. Dodatkem se výše jednorázové náhrady nemění. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem části nově zaměřeného pozemku parc. č. 1538/5 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 828 m2 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 6)
 • rozhodla, na základě zveřejnění záměru, pronajmout části pozemků 323/13, 334/8 a 3854/1 v k. ú. Trhové Sviny za cenu 4 Kč/m2/rok, celková výměra 322 m2 paní xxx, trvale bytem xxx. (pro 6)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 7.000.000 Kč od Jihočeského kraje z Krajského investičního fondu (dále jen KIF) na spolufinancování akce "Trhové Sviny, renovace MŠ Budovatelská“. (pro 6)
 • schvaluje cenovou nabídku "Křížová cesta ke Svaté Trojici" ve výši 1 209 600 Kč bez DPH zpracovanou atelierem Pavla Michalík Svobodová, DiS., IČO 17431794. (pro 5, proti 1)
 • byla informována o koupi nabízených pozemků parc. č. 1329/45 o výměře 3 919 m2 a parc. č. 1329/55 o výměře 511 m2 v k.ú. Trhové Sviny za cenu 1 000 Kč/m2.
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce na část pozemku 322/137 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • byla informována o možnosti odkoupit pozemek č. 3428/2 v k. ú. Trhové Sviny, nabídková cena 2.199.618 Kč.
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce na část pozemku 3418/3 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování činnosti Včelka Mája z.s., Dobrkovská Lhotka 83, 374 01 Trhové Sviny, IČ 19478763 ve výši 200.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 6)
 • ruší usnesení č. 110/2024 ze dne 18.03.2024. (pro 6)
 • schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě č. GDATP0008ZFF, o komplexní podpoře provozu a užití systému GINIS na městě Trhové Sviny, jeho další obnově a rozvoji, s firmou GORDIC spol. s r.o., IČ: 47903783. Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
 • schvaluje odměnu pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny. (pro 6)
 • schvaluje odměnu pro ředitele Základní školy Trhové Sviny. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.