608 436 941

Sezona končí

Autor: E. Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: pondělí 28. října 2019 | 142x

Svatební obřady z pohledu matrikářky

Název článku napovídá, že jeho obsah se asi bude týkat sportu, a proto je na této stránce TSL nějakým nedopatřením redakční rady.

Svou sezonu mají také zemědělci, myslivci, rybáři, zahrádkáři, takže čeho se vlastně ten článek týká, když je na této stránce?

Má ji totiž také matrika. Nechci psát o všech činnostech a úkonech, které tento odbor zabezpečuje, např. zápis narození, zápis úmrtí, prohlášení o otcovství, zapisování rozvodů, změn jména a příjmení atd. atd. Chci psát o uzavírání manželství, tedy o sňatečných obřadech (oficiální název).

Podle platné legislativy se všechny uvedené (i neuvedené) příklady úkonů mohou konat v průběhu celého kalendářního roku. Statistickými údaji, a to nejen z našeho městského úřadu, lze doložit, že největší zájem o konání sňatků mají snoubenci v období od května do října. Proč? Co je toho příčinou? Oficiální informace v tomto směru nejsou zjišťovány, takže se o nich lze jen dohadovat.

V letošním roce jsme měli jeden sňatek už v březnu, a ohlášené jsou dokonce 3 obřady na 30. listopadu. Údaje za rok 2019 proto musíme vnímat jako průběžné. Přesto je asi možno se za svatebními obřady zabezpečovanými matrikou MÚ v Trhových Svinech v roce 2019 ohlédnout už nyní.

Je obecně známo, že Trhové Sviny jsou obcí III. typu, tedy obcí s tzv. rozšířenou působností. Výkon matriční agendy zabezpečuje pro občany našeho města, místních částí (např. Březí), i všech obcí v rámci této působnosti, tedy i v obcích, kde mají vlastního starostu či starostku. Konkrétně se jedná o obce Čížkrajice, Jílovice, Kamenná, Ločenice, Olešnice, Petříkov, Slavče, Sv. Jan nad Malší.

Metodicky dále ještě řídí a spravuje matriky v Borovanech, v Horní Stropnici a v Nových Hradech.,

Své ano si před oddávajícími neříkají jen občané s trvalým bydlištěm v našem městě či jeho spádovém území, ale i občané z jiných regionů, dokonce i cizí státní příslušníci, kteří projevili zájem o sňatek v naší působnosti.

V roce 2019 zatím uzavřelo sňatek v působnosti naší matriky celkem 63 párů, z toho 10 svatebních obřadů ve výše jmenovaných obcích. Deset snoubeneckých párů zvolilo svatbu církevní, z toho 7 v římskokatolickém kostele.

Zajímavé určitě je, že pouze ve 12 snoubeneckých párech, z celkového počtu 63 sňatků, byli oba nebo alespoň jeden z páru s trvalým bydlištěm v Trhových Svinech, či v některé místní části.

Nejčastěji si snoubenci pro svůj slavnostní manželský slib volili tradiční sobotu (46x). Ale svatební obřady jsme letos zabezpečovali ve všech dnech v týdnu, mimo neděle. Po sobotě se obřad konal nejčastěji ve čtvrtek a v pátek, vždy 7x.

Tradičním místem konání sňatku bývala obřadní síň našeho MÚ. V letošním roce se v ní konalo 16 sňatků, což je o jeden méně než v Hrádku v Martinském mlýnu. Třetím nejčastějším místem pak byla Vráž s 9 sňatky.

Trend konání obřadu jinde než v obřadní síni je patrný již řadu let. Snoubenci si pro svůj významný den volí různá netradiční místa (na hrázi rybníka, ale i na pontonu umístěném na jeho hladině, na křižovatce lesních cest, na poli s dalekým výhledem do krajiny).

Snažíme se jim vyhovět. A to nám způsobuje řadu problémů, např. už jen se na nahlášené místo konání obřadu vůbec dostat. Problémem také je, když následný svatební obřad se koná zase na jiném místě v přírodě. Nic nezapomenout, nezabloudit při výjezdu z lesů, přesunout se na další místo, vše opět na novém místě zkontrolovat…

Je to někdy pěkně adrenalinová záležitost, zejména když máte 3 nebo dokonce 5 obřadů v jeden den!

A to nemluvím o počasí, protože drtivá většina takovýchto obřadů probíhá venku na nekrytém prostoru a nemá tzv. „mokrou“ alternativu. V případě deštivého počasí to může být značný problém, protože „Protokol“ nesmí zmoknout. Archivuje se totiž desítky let. Svatební obřady v přírodě mají sice zajímavou atmosféru, ale ….

Konání svatebního obřadu je ale pro naši matriku pouze jakýmsi vrcholem ledovce celé přípravy obřadu. Vedoucí matriky musí garantovat, že v přípravě byly splněny všechny požadavky platné české legislativy. Musí tedy zkontrolovat, zda jsou snoubenci svobodní, rozvedení či ovdovělí, což je nutné doložit příslušnými doklady. A věřte, že to někdy neprobíhá, jak si asi představujete. Dokonce se nám letos stalo, že se jeden nahlášený obřad neuskutečnil právě kvůli tomu, že snoubenci nedoložili, že jsou způsobilí sňatek uzavřít.

Obtížné je toto ověřování zejména u cizinců, zvláště když snoubenci vyznávají náboženství umožňující mnohoženství.

V jednom případě se objevil i problém transkripce, tedy přepisu jmen a míst narození z cizího jazyka nepoužívajícího latinku do jazyka českého. K vyřešení nestačil manuál, o pomoc jsme museli žádat Ústav pro jazyk český a nakonec i příslušné velvyslanectví.

Oddávat mohou podle platného zákona jen starostka a místostarosta. Jenže, co když je jeden z nich na dovolené a druhý onemocní? Můžete snoubencům zavolat, že obřad nelze uskutečnit? Proto byly rozhodnutím Rady města T. Sviny stanoveny oddávajícími také zastupitelky Eva Špergerová a Zuzana Kojanová (letos oddala 1 pár). Starostka a místostarosta si ostatní páry rozdělili zhruba na polovinu.

Ze zákona musí obřadu být přítomna i matrikářka, takže v sezoně si dovolenou prakticky vzít nemůže a nemůže si dovolit ani onemocnět, i když i tady je zastupitelnost zajištěna.

Bez oddávajících a matrikářky svatební obřad proběhnout nemůže. Výjimkou je sňatek církevní, u kterého matrikářka nemusí být osobně.

Noční můrou oddávajících i matrikářky je, že na konání obřadu zapomenou. Znáte asi různé veselé historky z divadelního prostředí o tom, jak se to mnohým hercům stalo. Tady se to prostě stát nesmí, protože by se určitě o žádnou veselou historku nejednalo. Dosud se tak nestalo a věřím, že ani nestane, přestože počet sňatků rok od roku narůstá. (viz přiložená tabulka).

Vedle občanských sňatků jsou v České republice povoleny i sňatky církevní. Matrika má s těmito sňatky mnohdy více práce než s těmi občanskými. Musí zkontrolovat, zda jde o církev, která má povolenou činnost na území České republiky. Přípravu sňatku musí s příslušnou církví komunikovat. Ne vždy jde o církev římskokatolickou. Letos to byla např. Církev evangelická metodistická, Církev československá husitská nebo Apoštolská církev, takže příslušný církevní hodnostář není v našem městě. Počet církevních sňatků se už několik let drží na úrovni letošního roku (10 sňatků).

Uskutečněním obřadu ale práce pro matriku nekončí. Nejprve je nutno sňatek ručně zapsat dokumentním inkoustem do matriční knihy, poté do elektronického systému, z něhož se vygeneruje oddací list.

Údaje o uzavření manželství se dále zapisují do centrálního informačního systému (CIS) a plní se oznamovací povinnosti k Českému statistickému úřadu, popř. cizinecké policii.

Teprve po splnění těchto povinností je novomanželům vydán oddací list a oni si mohou požádat o výměnu občanského průkazu a dalších osobních dokladů. Cizincům růžek u jejich cestovního pasu ale nestříháme:-).

Zajímavostí by se určitě dalo najít více, ale příklady snad ukazují, že svatební obřad není jen úředním aktem (a to jsem se ještě nezmínila o různých slovních perličkách při osobním jednání, popř. při telefonických rozhovorech), ale že se dají najít další různé zajímavé chvíle i při tak důležitém životním rozhodnutím, jakým bezesporu uzavření sňatku je.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem oddávajícím, varhaníkům, fotografce a samozřejmě popřát všem novomanželům, kteří v letošním kalendářním roce uzavřeli sňatek pod patronací naší matriky, aby svého kroku nejen nelitovali, ale hlavně naplňovali slib, který si před oddávajícími dali, a který potvrdili výměnou snubních prstýnků a prvním manželským políbením.