608 436 941

 Zápis z 29. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. 11. 2018

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pátek 28. prosince 2018 | 124x

 Zápis 29. RM z 29. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. 11. 2018

Omluven: Mgr. F. Slípka

Hosté: Ing. L. Součková, Ing. M. Ježík, p. F. Herbst, Mgr. J. Pavel, Bc. Z. Kojanová, Ing. Božáková, Ing. V. Král 

Rada města

 • doporučuje Zastupitelstvu města Trhové Sviny schválit návrh ceny vodného a stočného na rok 2019. (pro 6)
 • doporučuje zastupitelstvu města jmenovat jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem v rámci pořizování Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny paní Mgr. Věru Korčakovou. (pro 5, zdržel 1)
 • nedoporučuje zastupitelstvu města zařadit podnět navrhovatele ROUP AT s.r.o., Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha, do Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky oplocené části pozemku parc. č. 2010/3 včetně objektu technické budovy bez č.p. na stavební parc. č. 1221 u Velkého rybníka v Trhových Svinech na dobu neurčitou. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemkových parcel KN č.1059/1 a 1059/3 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí s Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo 016/2018 ,,Školní ulice Trhové Sviny“ a pověřuje starostku jeho podpisem. Dodatkem se upravuje rozsah zadaných prací, celková cena bude navýšena o 230.301,55 Kč včetně DPH na celkovou částku 7.168.973,07 Kč včetně DPH. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit úhradu finanční spoluúčasti na pořízení dopravního automobilu s přívěsem požárním pro JSDH Trhové Sviny ve výši 661.550 Kč. (pro 6)
 • byla informována o projektech připravených k realizaci.
 • schválila na základě poptávkového řízení cenovou nabídku v celkové výši 288.801,- Kč bez DPH předloženou firmou Otherm CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice, na výměnu oken v bytovém domě Husova ul. 143, Trhové Sviny a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 4, proti 2)
 • projednala návrh rozpočtu na rok 2019 a doporučuje Zastupitelstvu města jeho schválení. (pro 6)
 • souhlasí s aktualizací složení povodňové komise Města Trhové Sviny. (pro 6)
 • schválila předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat 17. 12. 2018. (pro 6)
 • schválila Plán inventur na rok 2018 a návrh na Složení inventarizačních komisí Města Trhové Sviny k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 018. (pro 6)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 0,00 Kč. (pro 6)
 • schválila odměnu pro pana Františka Herbsta, ředitele MěKS Trhové Sviny, pro pana Ing. Františka Koláře, tajemníka MěÚ Trhové Sviny, pro pana Mgr. Jiřího Pavla, ředitele ZŠ Trhové Sviny, pro paní Bc. Zuzanu Kojanovou, ředitelku MŠ Trhové Sviny. (pro 6)
 • byla informována o návrhu termínů jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny v prvním pololetí roku 2019: 18. 2. 2019, 15. 4. 2019, 17. 6. 2019.