608 436 941

Usnesení – výsledky projednání z 2. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny v roce 2024,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: pátek 17. května 2024 | 8x

které se konalo 15. dubna 2024 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven: Mgr. F. Slípka

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny konaného dne 15. 4. 2024. (pro 22)
 • představení a složení slibu nového člena Zastupitelstva města Trhové Sviny p. H. Kašparové.
 • volí členem rady města Trhové Sviny p. Simonu Rolínkovou. (pro 17, zdržel se 5)
 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny v roce 2024 ze dne 19. 2. 2024. (pro 22)
 • bylo informováno o jednání a zápisu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 20. 3. 2024.
 • bylo informováno o rozdělení finančních příspěvků z grantového programu Živé město 2024 u žádostí do 250 tis. Kč.
 • schvaluje rozdělení příspěvků z grantového programu Živé město 2024 u žádostí nad 250 tis. Kč dle předloženého návrhu – TJ Spartak Trhové Sviny z.s. schváleno 770.000 Kč. (pro 22)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 2/2024:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 2.607.707,29 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 2.607.707,29 Kč. (pro 22)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 3/2024:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 1.590.102,75 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 1.590.102,75 Kč. (pro 22)

 • stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva města s účinností od 1. 5. 2024. (pro 15, proti 1, zdržel se 6)
 • stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva s účinností od 1. 5. 2024. (pro 17, proti 1, zdržel se 4)
 • stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výboru zastupitelstva s účinností od 1. 5. 2024. (pro 20, proti 1, zdržel se 1)
 • stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva s účinností od 1. 5. 2024. (pro 18, proti 1, zdržel se 3)
 • stanoví souhrnnou odměnu fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkcí člena kontrolního/finančního výboru a předsedy osadního výboru s účinností od 1. 5. 2024. (pro 20, zdržel se 2)
 • schvaluje zadání Změny č. 5 územního plánu Trhové Sviny. (pro 22)
 • rozhodlo koupit pozemky parc. č. 1971/4, parc. č. 1975/2, parc. č. 1983/1, parc. č. 1989, parc. č. 1992 a parc. č. 1996/2 v k. ú. Trhové Sviny od společnosti ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, Klášterec nad Orlicí 561 82 za cenu 73 389 Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 22)
 • rozhodlo prodat pozemek parc. č. st. 275/16 o výměře 21 m2 v k. ú. Trhové Sviny panu xxx, za cenu 5 250 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 22)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 322/379 o výměře 24 m2 v k. ú. Trhové Sviny panu xxx, za cenu 4 800 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 21, zdržel se 1)
 • souhlasí se směnou pozemků a rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemku parc. č. 1127/3 o výměře 99 m2 za pozemky parc.č. 756/3 o výměře 70 m2 a parc.č. 2246/14 o výměře 51 m2 všechny v k.ú. Otěvěk. (pro 22)
 • nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2448/8 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 20, zdržel se 2)
 • schvaluje příspěvek ve výši 70.000 Kč na obnovu fasády objektu čp. 94, parc. st. 201/1, rejstříkové číslo kulturní památky: 10595/3-6078, který je ve vlastnictví xxx, v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny. (pro 22)
 • rozhodlo zveřejnit záměr poskytnutí daru pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1509/12 o výměře 428 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1525/18 o výměře 291 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Trhové Sviny a k. ú. Pěčín u Trhových Svinů od Města Trhové Sviny, IČO 245551, ve prospěch Jihočeského kraje, IČO 70890650. (pro 22)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.