608 436 941

Zápis z 13. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: čtvrtek 16. května 2024 | 6x

které se konalo 13. 5. 2024 od 14:30 hodin

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít nájemní smlouvu se společností Avistech s.r.o., IČ: 260 90 520 na pozemek p.č. 782/31 o celkové výměře 637m2 v k.ú. Slavče. Předmětem nájmu je vykonávání, v přenesené působnosti ke splnění povinnosti dopravního úřadu, zvláštních jízdních úkonů pro první část zkoušky z praktické jízdy motocyklů zařazených do skupiny vozidel AM, A1, A2 a A. Společnost Avistech s.r.o. je pronajímatel a město Trhové Sviny nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2024. Celkové roční nájemné za předmět nájmu činí 3.019,--Kč. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s panem xxx a paní xxx na pozemek p.č. 782/8 o celkové výměře 1978 m2 v k.ú. Slavče. Předmětem nájmu je vykonávání, v přenesené působnosti ke splnění povinnosti dopravního úřadu, zvláštních jízdních úkonů pro první část zkoušky z praktické jízdy motocyklů zařazených do skupiny vozidel AM, A1, A2 a A. Pan xxx s paní xxx jsou pronajímatelé a město Trhové Sviny nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2024. Celkové roční nájemné za předmět nájmu činí celkem pro oba pronajímatele 9.376,--Kč. (pro 7)
 • postupuje k projednání zastupitelstvu města návrh OZV města Trhové Sviny o stanovení koeficientů daně z nemovitých věcí pro město Trhové Sviny.
 • souhlasí s navýšením příspěvku o 32.730 Kč pro Základní školu Trhové Sviny za účelem úhrady výdajů pro společnost POST BELLUM, z.ú. na zajištění projektu Příběhy našich sousedů. (pro 7)
 • souhlasí se změnou účetní metody vedení evidence DDHM Základní školy Trhové Sviny od 1. 1. 2025 dle žádosti. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 12.02.2021, kterou uzavřeli propachtovatel I. Město Trhové Sviny a propachtovatel II. Městys Besednice s pachtýřem Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o., IČO: 25195816. (pro 7)
 • schvaluje smlouvy o dodávce stavebních prací - zhotovení kanalizační přípojky k rodinnému domu dle předloženého seznamu. (pro 7)
 • schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Novostavba chodníku v obci Otěvěk" s firmou EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, kterým se prodlužuje termín dokončení do 15.07.2024. (pro 7)
 • rozhodla zadat zpracovat znalecký posudek pro případný prodej garáží č.143/24 a 143/25 na adrese Husova 143, Trhové Sviny v souladu s postupem navrženým právní kanceláří. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.