608 436 941

Zápis z 11. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 24. dubna 2024 | 11x

které se konalo 22. 4. 2024 od 14:30 hodin

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • schvaluje poskytnutí finančního daru pro Spolek pro záchranu budovy kostela v Klení se sídlem Benešov nad Černou, IČ 22886222 na obnovu kostela sv. Vavřince v Klení ve výši 25.000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla vyhotovit objednávku na projektové práce – Návrh úprav hřbitovní kaple v Trhových Svinech včetně projektové přípravy. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o výprose s SK Rejta z.s., IČO: 266 45 009 k užívání rybníka Bosna. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na opravu vodního díla po havárii - oprava hráze rybníka Prelát s dodavatelem prací: JIPAMA s.r.o., Hrachoviště čp. 7, 379 01 Hrachoviště, IČ: 25159224. (pro 7)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 30. 4. 2025. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1/2024 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Nežetice, čp. 14 a 3 - úprava NN". Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1888/1 a 1979 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. Dodatkem se výše jednorázové náhrady 7.300 Kč bez DPH nemění. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, na stavbu s názvem "Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Cetin - "Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Cetin - "11010-107532 FTTx_SVS_TRCES2_16017539_OK_UR", za úplatu 103.860 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3845/6, 1948/19, 1895/13, 3845/7, 145/27, 145/32, 3845/27 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje smlouvy o dodávce stavebních prací - zhotovení kanalizační přípojky k rodinnému domu dle předloženého seznamu. (pro 7)
 • doporučuje ZM uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na parc.č. 322/118, 322/126, 783/10, 769/1, 769/4, 784/1 a 787/4 v Trhových Svinech, Lesní ulice“. (pro 7)
 • doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ Prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Lesní v Trhových Svinech - xxx“. (pro 7)
 • souhlasí s podnájmem pozemku parc. č. 158/6 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů panu xxx do konce roku 2024. (pro 7)
 • schvaluje Kupní smlouvu na dodávku výpočetní techniky pro zajištění digitalizace stavebního řízení, které bude dle novelizace stavebního zákona spuštěno 1. 7. 2024. Kupujícím je město Trhové Sviny a prodávajícím společnost Aricoma Systems a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697. Celková cena nakupovaného vybavení činí 193 525,00 Kč bez DPH. Dodavatel - společnost Aricoma Systems a cena 193 525, 00 Kč byla centrálně vysoutěžena Ministerstvem financí ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci rekodifikace a digitalizace stavebního řízení od 01.07.2024. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.