608 436 941

Zápis z 9. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: neděle 21. dubna 2024 | 3x

které se konalo 3. 4. 2024 od 14:30 hodin

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • byla informována o návrhu starosty města předložit zastupitelstvu města návrh na zvýšení měsíčních odměn pro neuvolněné místostarosty města, dále zvýšení odměn u těchto funkcí: neuvolněný zastupitel, člen výboru zastupitelstva, předseda výboru zastupitelstva, souhrnná odměna fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkcí člena kontrolního/finančního výboru a předsedy osadního výboru.
 • schvaluje poskytnutí finančního daru obci Dubné se sídlem Dubné 60, 373 84 Dubné, IČO 00244856 na "Dubenský běh pro dobrou věc 2024" ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. (pro 6)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro HAIMA České Budějovice, spolek pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby, B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice, IČO 69538247 ve výši 40.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 6)
 • schvaluje poskytnutí finančního daru pro Fotbalovou reprezentaci starostů obcí a měst České republiky, z.s., IČ 22713042, Ratměřice 72, 257 03 Jankov ve výši 30.000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. (pro 5, zdržel se 1)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60.000 Kč pro SDH Todně, Todně 45, IČO 65049501 na uspořádání akce "Výročí sto let založení sboru" a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 6)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny zadání Změny č. 5 územního plánu Trhové Sviny.
 • souhlasí a doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. st. 275/16 o výměře 21 m2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • nesouhlasí a nedoporučuje ZM prodej pozemku parc. č. 2448/8 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 322/379 o výměře 24 m2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM směnit pozemky parc. č. 1127/3 o výměře 99 m2 za pozemky parc.č. 756/3 o výměře 70 m2 a parc.č. 2246/14 o výměře 51 m2 všechny v k.ú. Otěvěk. (pro 6)
 • doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr poskytnutí daru pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1509/12 o výměře 428 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1525/18 o výměře 291 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Trhové Sviny a k. ú. Pěčín u Trhových Svinů od Města Trhové Sviny, IČO 245551, ve prospěch Jihočeského kraje, IČO 70890650. (pro 6)
 • schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu na město Trhové Sviny, jejíž předmětem je Mobilní dětské dopravní hřiště, inventární číslo 930785. (pro 6)
 • rozhodla zveřejnit záměr pronájmu částí pozemků 323/13, 334/8 a 3854/1 v k. ú. Trhové Sviny za cenu 4 Kč/m2/rok, celková výměra 322 m2. (pro 4, zdržel se 2)
 • rozhodla nepronajmout od 01.04.2024 nebytové prostory na adrese Žižkovo náměstí 1190 v Trhových Svinech, které jsou součástí pozemku parc. č. KN st. 61/2 v k. ú. Trhové Sviny panu Ing. Martinovi Dudovi, na základě jeho odstoupení záměru pronájmu. Rada města ukládá OSÚMM provést výstavbu prostor s WC, kuchyňkou a následně nabídnout prostory k pronájmu. (pro 6)
 • byla informována o stavu městských chodníků a souhlasí s opravou chodníků v lokalitě "Pískovec". (pro 6)
 • schvaluje příspěvek ve výši 3.000.000 Kč na rekonstrukci nedotační části (přízemí) kulturního domu v Trhových Svinech. (pro 6)
 • doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek ve výši 70.000 Kč na obnovu fasády objektu čp. 94, parc. st. 201/1, rejstříkové číslo kulturní památky: 10595/3-6078, který je ve vlastnictví xxx, v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny. (pro 6)
 • byla informována o návrhu smlouvy na zajištění dotace v rámci výzvy Národního plánu obnovy (dále jen) NPO Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPS) 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin, kterou předložila firma G-PROJECT s.r.o., IČO: 260 64 928.
 • byla informována o návrhu smlouvy na zajištění dotace v rámci výzvy Národní sportovní agentury (dále jen NSA) Standardizovaná infrastruktura, kterou předložila firma G-PROJECT s.r.o., IČO: 260 64 928, na revitalizaci sportovní haly v Trhových Svinech.
 • rozhodla zveřejnit Smlouvu o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik, která bude uzavřena s firmou GREEN Logistics CZ s.r.o., IČO: 09632409. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Nežetice, čp. 14 a 3 - úprava NN", za úplatu 7.300 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1888/1 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 6)
 • byla informována o změnách na úseku daně z nemovitých věcí v souvislosti s novelou zákona o dani z nemovitých věcí.
 • schvaluje Organizační řád Městského úřadu Trhové Sviny. (pro 6)
 • schvaluje předložený program jednání zastupitelstva města Trhové Sviny, které se bude konat 15.04.2024. (pro 6)
 • bere na vědomí informaci o zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Trhové Sviny v termínu 2. 5. – 3. 5. 2024.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.